La inițiativa primarului Marian Ivan,  CL Pantelimon a aprobat Proiectul ”Școala On-line”

Proiectul ”Școala On-line” a fost inițiat de primarul Marian Ivan pentru a veni în sprijinul elevilor Școlii Gimnaziale nr. 1 Pantelimon care nu au acces la niciun mijloc de comunicare cu acces la internet. Apoi, Consiliul Local Pantelimon a aprobat proiectul propus și, astfel, 250 de elevi care provin din familii defavorizate vor primi câte o tabletă cu acces la internet timp de 2 ani, care să le faciliteze accesul la cursurile on-line organizate de școală, în contextul epidemiei de coronavirus. Demersul asigură șanse egale la învățătură tuturor elevilor, acumularea de competențe digitale, reduce absenteismului școlar și îmbunătățește situația școlară a copiilor care provin din familii care se confruntă cu dificultăți materiale.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 507

Selecția celor care vor primi tabletele se va face după următoarele criterii:

@ Să fie elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 1 Pantelimon,

@ Să nu fi beneficiat de ajutor din partea statului pentru achiziționarea unui calculator personal sau alte mijloace digitale și echipamente IT,

Elevii care se află în întreținerea familiilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

@ Părinții au domiciliul legal/reședința pe raza UAT Pantelimon,

@ Au un venit mediu lunar/membru de familie, pe ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii, mai mic sau egal cu salariul minim net pe țară,

@ Nu dețin bunuri mobile sau imobile în proprietate, în afară de o locuință și cele considerate de strictă necesitate.

La stabilirea venitului mediu lunar pe membru de familie NU se iau în considerație: alocația de stat, alocația de susținere a familiei monoparentale, indemnizația de handicap și bugetul complementar personal acordat persoanelor cu handicap, bursele de studii și bursele sociale, precum și toate drepturile sociale care, conform legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații.

Prioritate vor avea elevii orfani de ambii părinți, precum și cei bolnavi de TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare, ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA sau suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, alte boli grave.

Obligați să participe la cursurile on-line

Elevii care primesc dispozitivele mobile vor fi obligați să participe la cursurile școlare on-line, să asigure păstrarea în bună stare a echipamentului și documentelor însoțitoare (garanție, manual de instrucțiuni etc.), să nu înstrăineze echipamentul și să anunțe în scris școala sau Direcția de Asistență Socială dacă situația materială a familiei se îmbunătățește. De asemenea, dacă după ce a fost acceptat ca eligibil în proiect, un elev dorește să se retragă, trebuie să anunțe în scris școala sau Direcția de Asistență Socială, înainte cu cel puțin 5 zile calendaristice.

Sprijinul acordat se sistează dacă elevul se transferă din Școala Gimnazială nr. 1 Pantelimon, dacă nu participă la cursurile online ale școlii și nu are activitate pe platformele și aplicațiile educațio­nale, dacă – așa cum arătam mai sus – elevul se retrage din program.

Documente necesare pentru acordarea sprijinului:

@ Cererea (formular tipizat care poate fi descărcat de pe site-ul Primăriei Pantelimon – http://www.primariapantelimon.ro/proiectul-scoala-in-on-line-primaria-pantelimon-ofera-250-de-tablete-elevilor-din-familii-defavorizate) completată de părinte;

@ Copie după documentul de identitate al părintelui/reprezentantului legal;

@ Copie după documentul care atestă calitatea de reprezentant legal;

@ Copie după certificatul de naștere sau actul de identitate ale elevului;

@ Copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate ale celorlalți membri ai familiei, dacă este cazul;

@ Acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmaș al eroilor Revoluției, bolnav de TBC și se află în evidența dispensarului școlar; acte doveditoare că suferă de: diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestat cu virusul HIV sau bolnav de SIDA sau suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, alte ­boli grave;

@ Acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei (adeverințe eliberate, după caz, de către angajator sau entitatea asimilată acestuia sau organul fiscal sau în cazul persoanelor care desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, piscicole, silvicultură, declarația fiscală prevăzută de lege pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 3, pentru care Legea 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central);

@ Angajament de plată la solicitarea echipamentului, conform căruia aceste sume pot fi recuperate și din alte drepturi plătite de ANAF și Primăria orașului Pantelimon;

@ Declarație pe propria răspundere că nu au tabletă/calculator;

@ Alte documente, după caz.

Dosarele se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale nr. 1 Pantelimon, până la 1 august 2020.