Una dintre problemele crescătorilor de oi din România este pe cale să fie rezolvată. Guvernul a aprobat, în ședința din 13 iulie, un ajutor de minimis pentru sectorul de creștere a ovinelor care constă în acordarea unui sprijin financiar de 1 leu pentru kilogramul de lână comercializată.

La nivel național, finanțarea acordată de Executiv se ridică la suma de 36 de milioane de lei, bani de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prevăzute pe anul 2018. Derularea sprijinului se face prin direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București. Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc într-o singură tranșă anuală.

Maximum 15.000 de euro pentru un beneficiar

Un singur beneficiar poate primi o sumă totală a ajutoarelor de minimis care nu poate depăși valoarea de 15.000 de euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual (2018) și în cele două exerciții financiare precedente (2016, 2017). Sprijinul financiar poate fi acordat persoanelor fizice care au atestat de producător, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, persoanelor juridice și oricăror forme asociative cu personalitate juridică.

Condiții de eligibilitate

Pentru a fi eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis pentru comercializarea lânii, beneficiarii care solicită ajutoare de minimis conform prevederilor acestei hotărâri de guvern, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

■ să dețină o exploataţie înregistrată în Registrul Național al Exploatațiilor;

■ să facă dovada comercializării cantității de lână pentru care solicită acordarea sprijinului către un centru de colectare a lânii sau o unitate de procesare a lânii;

Documente necesare

Cererea pentru accesarea ajutorului de mi­nimis va fi depusă la Direcțiile Agricole Județene, însoțită de următoarele documente:

● copie și original  a  B.I./C.I.  al/a  solicitantului  sau,  după  caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;

● copie  a  certificatului  de  înregistrare  la  Oficiul  Naţional  al  Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;

● dovadă cont activ bancă/trezorerie (copie și original);

● declarație pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr.2 a hotărârii.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.360