Securitatea socială este un factor cheie privind dreptul fundamental al persoanelor la libera circulație. Iar libera circulație în interiorul Uniunii Europene necesită protejarea acestui drept. Regulamentul European 1408/1971 și normele de implementare 574/1972 ale acestui regulament oferă soluții practice pentru problemele transfrontaliere din domeniul asigurărilor sociale și de sănătate.

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 374, ediția print

Coordonarea sistemelor na­ționale de asigurări sociale și de sănătate se realizează prin intermediul formularelor europene.

Formularul E 104 – Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de muncă sau de reşedinţă

Casele de asigurări, instituţii competente la un anumit moment pentru un asigurat, eliberează formularul E 104 la solicitarea persoanei interesate sau a instituţiei competente din noul stat de muncă ori de domiciliu, care trebuie să afle care este perioada de asigurare realizată conform legislaţiei pe care o aplică instituţia de care aparţinea înainte asiguratul în ceea ce priveşte prestaţiile de boală sau maternitate. Dacă formularul E 104 este întocmit la solicitarea instituţiei competente din noul stat de muncă sau de domiciliu, casele de asigurări confirmă perioadele respective de asigurare prin completarea părţii B a formularului şi transmit un exemplar instituţiei solicitante. Dacă formularul E 104 este întocmit la solicitarea persoanei interesate, casa de asigurări completează partea A pct. 2 şi partea B şi înmânează sau transmite formularul persoanei interesate.

Formularul S1 (fost E 106) – Atestat de drept la prestaţii în natură de asigurare de sănătate, maternitate pentru persoanele care îşi au reşedinţa în alt stat decât în statul competent

Acest formular se adresează lucrătorilor salariaţi sau independenţi, precum şi membrilor familiilor lor care îşi au reşedinţa pe teritoriul altui stat membru UE. Formularul E 106 se eliberează de către instituţia competentă de la locul de muncă pentru a permite lucrătorului şi membrilor familiei sale care îşi au reşedinţa împreună cu acesta pe teritoriul altui stat membru să beneficieze de prestaţiile în natură de asigurare de boală sau maternitate, acordate în contul instituţiei competente de instituţia de la locul de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care aceasta din urmă o aplică.

Formularul E 108 – Notificarea suspendării sau suprimării dreptului la prestaţiile în natură pentru asigurarea de boală şi maternitate

Instituţia care constată apariţia unui motiv de suspendare sau de încetare a dreptului la prestaţii în natură completează partea A a formularului E 108, indicând motivul pentru care atestarea dreptului este suprimată ori suspendată, şi transmite două exemplare instituţiei celuilalt stat. Instituţia destinatară completează partea B a formularului E 108 şi retransmite un exemplar instituţiei care a trimis documentul.

ATENȚIE: conform prevederilor Deciziei S6 suprimarea dreptului la prestațiile pentru boală și maternitate produce efecte de la data notificării.

Formularul E 109 – Atestat pentru înscrierea membrilor familiei lucrătorului salariat sau independent

Formularul E 109/S1 este solicitat de lucrătorul care nu are reşedinţa împreună cu membrii de familie sau de instituţia de la locul de reşedinţă a membrilor de familie ai lucrătorului casei de asigurări în evidenţa căreia lucrătorul este înregistrat ca persoană asigurată.

Formularul S2 (fost E 112) – Atestat privind menţinerea dreptului la prestaţiile în curs pentru asigurarea de boală-maternitate

Formularul S2 oferă unei persoane asigurate într-un stat UE/SE /Confederația Elvețiană posibilitatea de a face dovada dreptului la un tratament me­dical planificat (sau programat) într-o altă țară a UE/SEE/Confederația Elvețiană. Atunci când o persoană se deplasează într-o altă țară pentru a beneficia de un tratament medical, costurile acestuia vor fi acoperite exclusiv de instituția de asigurări de sănătate de care aceasta aparține, condiția fiind să fie solicitat în prealabil acordul acesteia (autorizare prealabilă). Acest acord nu se poate refuza în situația în care, deși tratamentul solicitat poate fi asigurat în țara solicitantului, acesta nu este disponibil în termenul necesar, raportat la starea de sănătate a solicitantului la momentul respectiv.

Formularul E 125 – Document recapitulativ individual privind cheltuielile efective

Acest formular este întocmit de instituţia de la locul de şedere sau de reşedinţă care a acordat prestaţiile aferente asigurării de boală sau maternitate, prestaţiile în cauză făcând obiectul unei rambursări pe bază de factură. Instituţia de la locul de şedere sau de reşedinţă care a acordat, în numele instituţiei competente, prestaţii în natură, pe baza formularelor S1/E 106, E109, E 120, E 121, S2/E 112, întocmeşte pentru fiecare beneficiar de prestaţii un formular E 125. Acest document este, de asemenea, emis atunci când instituţia de la locul de şedere sau de reşedinţă a acordat prestaţii în bani în numele instituţiei competente.

Formularul E 126 – Tarificarea (stabilirea cheltuielilor angajate în funcţie de tarifele în vigoare în ţară) în vederea rambursării prestaţiilor în natură

Acest formular este întocmit de casa competentă de care aparţine asiguratul atunci când, la întoarcerea sa, acesta prezintă facturile cu cheltuielile pentru îngrijirile acordate în timpul unei şederi temporare pe teritoriul unui alt stat membru. Instituţia competentă solicită, prin intermediul acestui document, instituţiei de la locul de şedere, cuantumul cheltuielilor pe care le-ar fi rambursat dacă persoana interesată ar fi apelat la serviciile sale în cursul şederii sale. Instituţia competentă, de îndată ce obţine răspunsul din partea instituţiei de la locul de şedere, plăteşte asiguratului său suma comunicată de aceasta din urmă.

Formularul E001 – Formular general pentru:

  • Solicitare de informaţii;
  • Comunicare de informaţii;
  • Solicitare de formulare