În vederea accesării fondurilor europene aferente plăților pe suprafață, utilizatorii de pajiști, persoane fizice și juridice, în calitate de proprietari și/sau deținători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligația ca anual să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de pășunat, ori cosirea cel puțin o dată pe an a vegetației. Începând cu anul 2019, este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral.

Pentru punerea în valoare a pajiștilor aflate în domeniul privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor și pentru folosirea eficientă a acestora, unitățile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor, membri ai colectivității locale sau care au sediul social pe teritoriul localității respective, încheie contracte de închiriere prin atribuire directă, în condițiile prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, pentru suprafețele de pajiști disponibile, proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație, pe o perioadă cuprinsă între 7 și 10 ani. Suprafețele de pajiști rămase nealocate se atribuie crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor. Asociațiile crescătorilor locali trebuie să fie legal constituite cu cel puțin un an înainte de data depunerii cererii pentru atribuirea directă a contractului.

Asociațiile crescătorilor locali care solicită încheierea de contracte de închiriere pentru pajiștile aflate în domeniul privat al localităților depun un tabel cu membrii asociației, iar crescătorii locali de animale trebuie să aibă un număr de animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor care asigură încărcătura minimă, 0,3 UVM/ha.

Sancțiuni noi

Pe lista contravențiilor din vechea formă a OUG s-au adăugat următoarele sancțiuni:

● neinițierea procedurii de concesionare/închiriere a pajiștilor până la data de 1 martie a fiecărui an: amendă de la 4.000 de lei la 8.000 de lei.

● neverificarea respectării încărcăturii optime de animale/ha/an, în vederea stabilirii disponibilului de pajiști ce pot face obiectul concesionării/închirierii: amendă de la 4.000 de lei la 8.000 de lei.

● neîndeplinirea atribuțiilor cu privire la elaborarea și realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente: amendă de la 4.000 de lei la 8.000 de lei.

● neaplicarea amenajamentului pastoral în condițiile prevederilor prezentei ordonanțe de urgență: amendă de la 500 de lei la 1.000 de lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoana juridică.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.387