closeup honeycomb full of bees and honey. Beekeeper in protective workwear inspecting honeycomb frame at apiary. Beekeeper harvesting honey

MADR a anunțat că hotărârea privind acorda- rea unui ajutor de minimis apicultorilor din România a fost deblocată de la Ministerul de Finanțe. Potrivit proiectului de HG, pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

● să aibă familii de albine înscrise în baza de date națională apicolă la data 1 martie 2021, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, potrivit prevederilor OMADR nr. 251/2017;

● să aibă stupine înregistrate/autorizate la direcția sanitar-veterinară şi pentru siguranța alimen- telor județeană, respectiv a municipiului Bucureşti, la data depunerii cererii;

● să fie înregistrați în Registrul Unic de Identificare, denumit în continuare RUI şi să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA.

Solicitanții care nu dețin cod unic de înregistra- re în RUI, înainte de solicitarea ajutorului de minimis, au obligația obținerii acestuia de la centrele locale/ județene ale APIA, prin completarea şi depunerea formularului prevăzut în anexa nr.1 la OMADR nr.22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor.

Alocarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a 3 exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii şi în cele două exerciții financiare precedente.

Acte necesare

Solicitanții care îndeplinesc criteriile de eligibilitate completează cererea de solicitare a ajutorului de minimis în funcție de numărul de familii de albine care se încadrează în sumele rămase şi potențial a fi primite prin prezenta schemă, şi o depun însoțită de următoarele documente:

● copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fi- zică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;

● copie a atestatului de producător în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 5, lit. a);

● copie a certificatului de înregistrare la registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor şi fundațiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;

● dovadă cont activ bancă/ trezorerie;

● copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a stupinei/stupinelor, eliberat de către direcția sanitar-veterinară şi pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe a cărei rază teritorială se desfăşoară permanent activitatea stupinei.

Cererea, însoțită de documente poate fi transmisă la centrele locale/județene APIA şi respectiv al municipiului Bucureşti şi prin mijloace electronice şi/ sau poştă/curierat.

Bugetul alocat pentru plata acestui ajutor, pentru anul 2021, este de 53.250.724 lei, iar termenul de plată a ajutorului de minimis este 31 decembrie 2021.

Articol apărut in ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.574