Între 01.09-15.10 2013 se pot depune cererile pentru ajutorul specific destinat îmbunătăţirii calităţii produselor în sectorul de agricultură ecologică pentru anul 2013 . Ajutorul se acordă pentru exploataţiile din producţia vegetală şi animalieră care sunt înregistrate în perioada de conversie.

Condiții necesare:

De ajutor pot beneficia persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale, sau persoanele juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt înregistrate în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, pentru agricultură ecologică;

b) deţin un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul UE;

c) deţin un certificat de conformitate / master certificat / certificat de confirmare a conversiei, în care se menţionează statutul exploataţiei în conversie (anul 1 / anul 2 / anul 3), cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine;

d) se menţin în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani;

e) au o suprafață cultivată de minimum 0,30 ha, ocupată cu culturi anuale, culturi perene sau păşuni şi fâneţe permanente.

Beneficiarii ajutorului specific vor putea depune o singură cerere de solicitare și doar pentru unul din tipurile de exploatație.

Documente necesare:

Cererea se depune la centrul judeţean al APIA de pe raza teritorială unde se află exploataţia, însoţită de următoarele documente:

a) copie de pe documentul de identitate al titularului, al administratorului sau al împuternicitului;

b) copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz;

c) copie de pe documentele care fac dovada folosinţei terenului;

d) copie de pe fişa de înregistrare în agricultura ecologică a beneficiarului, pentru anul în care solicită ajutorul specific, aprobată de MADR;

e) copie de pe contractul încheiat între beneficiar şi un organism de inspecţie şi certificare, acreditat, din UE, aprobat de MADR;

f) copie de pe documentul justificativ, întocmit în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, în care să se menţioneze statutul exploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine;

g) o notificare emisă de către organismul de inspecţie şi certificare, care să ateste următoarele:

● nu a intervenit nicio cauză de încetare ori de desfiinţare a contractului încheiat între solicitant şi organismul de inspecţie şi certificare;

● solicitantul este, în continuare, integrat în sistemul de control al organismului respectiv;

● beneficiarul se angajează să se menţină în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani de la data solicitării sprijinului şi să aplice regulile şi principiile agriculturii ecologice;

h) adeverinţă emisă prin SNIIA, care atestă că animalele din exploataţie sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi.