CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE ILFOV, organizează la sediul din Sos. Afumaţi, nr. 94-96, Loc. Voluntari, Jud. Ilfov, concursul pentru ocuparea unui post de şef birou cultura, cu studii superioare , GR.IA, în cadrul Compartimentului Birou Conservarea şi promovarea culturii tradiţionale în conformitate cu prevederile HG.1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant său temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotarerea Guvernului nr. 286/2011.

Poate ocupa  postul vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii de generale:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinţei medicale eliberate de medical de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea postului vacant de şef birou cultura sunt:

a) studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă într-o disciplină specifică  ştiinţelor umaniste sau ştiinţelor sociale;

b) Vechimea în muncă/specialitate necesară: experiență minim 5 ani în domeniu;

c) Cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office, programe de specialitate. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora; exercitarea controlului decizional; capacitate managerială; adaptabilitate la situaţii noi, corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi față de partenerii şi colaboratorii Centrului Cultural, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală;

f)cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, constituie un avantaj;

g) nu a împlinit vârsta legală pentru pensionarea pentru limita de vârstă. 

Dosarul de concurs trebuie să conţină:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului sau instituţiei;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d)copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e)cazierul judiciar sau o declarative pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declarative pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

f)adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, dată, numele emitentului şi calitatea acestuia, în format standard stabilite de Ministerul Sănătăţii;

g)curriculum vitae;

Dosarele de concurs se depun, la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov până la data de 10.11.2015 ora 16.00- la Compartimentul Financiar- Contabilitate, Resurse- Umane şi Administrativ.

Concursul se organizează după cum urmează: 

27.10.2015: aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs, precum şi a datelor de depunere a dosarului de concurs

10.11.2015: data limită pentru depunerea dosarelor de concurs;

12.11.2015: data limita de selecţie a dosarelor de concurs;

20.11.2015: proba scrisa- prima etapă; 

23.11.2015: notarea probei scrise;

24.11.2015: interviul – a doua etapă;

25.11.2015: notarea interviului.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Financiar-Contabilitate, Resurse-Umane şi Administrativ din cadrul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov sau la tel/fax: 021- 3695838. 


Bibliografie


Ordonanţa de Urgenţă nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003, Republicată);

H.G. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale

H.G. nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

Ordonanţa guvernului nr.21 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic modificată şi completată.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov.

 

DIRECTOR,

BUCUR MARIANA