Noul Cod de procedură fiscală prevede că acei contribuabili care acționează cu rea-credință și declară mai puțin decât câștigă, sau nu-și declară deloc obligațiile fiscale, vor fi sancționați suplimentar. Astfel, prin penalitatea de nedeclarare, cei care acționează în acest mod vor plăti penalităţi de până la 30%.

Așadar, penalitatea de nedeclarare este o obligație fiscală accesorie reprezentând sancțiunea pentru nedeclararea sau subdeclararea, în declarații de impunere, a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale. Prin urmare, pentru obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere, contribuabilul/plătitorul datorează, din 2016, o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, ceea ce corespunde unui nivel de 29,28% pentru acest an. Penalitatea nu se aplică sumelor sub 50 de lei.

 

Penalizări de 100%, dacă sumele provin din evaziune fiscală

Codul de procedură fiscală stabilește că penalitatea de nedeclarare se majorează cu 100% în cazul în care obligaţiile fiscale principale au rezultat ca urmare a săvârșirii unor fapte de evaziune fiscală, constatate de organele judiciare. Actul normativ, însă, oferă posibiltatea reducerii acestei penalități cu 75%, la cererea contribuabilului/plătitorului, dacă obligaţiile fiscale principale stabilite prin decizie se sting prin plată sau compensare sau sunt eșalonate la plată, în condiţiile legii.

 

Termenele de plată pentru penalitatea de nedeclarare

Termenul de plată al pena­lităților de nedeclarare calculate de către organul fiscal se stabilește în funcție de data comunicării acestor decizii, astfel: dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv, iar dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv.

 

Dobânzi și penalităţi de întârziere mai mici, în 2016

Potrivit noului Cod de procedură fiscală, valoarea dobânzii (acea obligație fiscală accesorie reprezentând echivalentul prejudiciului creat titularului creanței fiscale principale) este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, micșorată de la 0,03%, așa cum a fost până la finalul anului 2015. În același timp, penalitatea de întârziere, acea obligație fiscală accesorie reprezentând sancțiunea pentru neachitarea la scadență, de către debitor, a obligațiilor fiscale principale, are anul acesta o valoare de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, faţă de 0,02%, așa cum era în legislaţia fiscală aplicabilă înainte. Totodată, Codul de procedură fiscală include un nivel de 1% al majorărilor de întârziere, pe lună sau fracţiune de lună, în cazul obligaţiilor fiscale administrate de organele fiscale locale. Această valoare corespunde unui nivel anual de 12%.