Fermierii pot depunere cererile pentru solicitarea ajutorului de minimis acordat exploatațiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică până la data de 5 iulie inclusiv, anunță Centrul Județean APIA Ilfov. Beneficiarii acestui ajutor sunt întreprinderile care dețin exploatații vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică, care se află sub contract cu un organism de inspecție și certificare acreditat pe teritoriul UE/aprobat de MADR, respectiv producătorii agricoli persoane fizice, persoane juridice și/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale ori întreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor OUG nr. 44/2008. Potrivit APIA, ajutorul de minimis se acordă beneficiarilor care au îndeplinit condițiile de eligibilitate în anul de cerere 2013, în baza Hotărârii Guvernului nr. 759/2010, și care au depus cerere de ajutor în anul 2013 pentru exploatațiile cuprinse între 0,30 ha și 5 ha inclusiv 5,1 ha și 20 ha inclusiv.

 

15.000 de euro, valoarea maximă a ajutorului

„Cuantumul sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis este de 1.180 lei/exploatație, pentru exploatațiile cuprinse între 0,30 ha și 5 ha inclusiv, sau de 845 lei/exploatație, pentru exploatațiile cuprinse între 5,1 ha și 20 ha inclusiv. Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi nu poate depăși suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente”, se arată în comunicat.

Pentru obținerea ajutorului de minimis, beneficiarii vor completa și depune cererea pentru ajutorul de minimis în agricultură la centrele județene ale APIA, pe pe a căror rază teritorială se află exploatația.

Documente necesare

● copie după buletinul/cartea de identitate al/a titularului, al/a administratorului sau al/a împuternicitului;

● copie după certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz;

● copie după documentele care fac dovada folosinţei terenului;

● copii după fişele de înregistrare în agricultura ecologică a beneficiarului, din anul 2013, respectiv din anul 2014, aprobate de MADR;

● copie după contractul încheiat între beneficiar şi un organism de inspecţie şi certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de MADR;

● o notificare emisă beneficiarului de către organismul de inspecţie şi certificare, care să ateste următoarele:

a) nu a intervenit nicio cauză de încetare ori de desfiinţare a contractului încheiat între beneficiar şi organismul de inspecţie şi certificare;

 b) beneficiarul se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv;

● copie după certificatul de producător emis potrivit prevederilor HG nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător sau copie după atestatul de producător emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014.

 

Mai multe informații puteți afla pe site-ul www.apia.org.ro.