Iata câteva din prevederile şi normele legale în vigoare, necesare dobândirii acestui statut profesional.

Accesul la această profesie: Examenul de admitere la stagiu pentru obţinerea confirmării se organizează de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) o dată pe an. În cazuri excepţionale, o poate face de două ori, pentru aceeaşi perioadă aminită.

Înscrierea candidaţilor: O poate face oricine îndeplineşte condiţiile art. 4 şi 5 din OG nr 65/1994, republicată: 

ART 4 – Persoana are capacitate de exerciţiu deplină; are studii economice superioare cu diplomă recunoscută de MECT; nu a suferit nicio condamnare care interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale.

La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii şi conferenţiarii universitari, doctorii în economie şi doctorii docenţi, cu specialitatea finanţe sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) şi susţinerea unui interviu privind normele de organizare şi funcţionare a CECCAR.

ART. 5 – Se poate prezenta la examenul de admitere prevăzut la art. 3 pentru profesia de contabil autorizat persoana care: are capacitate de exerciţiu deplină; are studii medii cu diplomă recunoscută de MECT; nu a suferit nicio condamnare, care interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale.

Inscrierea candidaţilor şi susţinerea examenului: 

întocmiţi o cerere depusă la sediul filialei CECCAR, în a cărei rază teritorială locuiţi (contact: ceccarilfov@ceccarilfov.ro). Sunt necesare şi următoarele acte: certificatul medical pentru atestarea capacitate de exerciţiu deplină; CV; copie legalizată de pe actul de studii economice superioare, cu diplomă recunoscută de MECT; certificat de cazier judiciar, cu termenul de valabilitate neexpirat;

Înscrierea candidaţilor în catalog: se face de către directorii executivi ai filialelor, care sunt şi secretarii comisiilor de examinare, pe baza cererii şi, respectiv, a tabelelor transmise cu cel puţin 5 zile înainte de data la care se organizează examenul de admitere.   

Catalogul: se întocmeşte pe judeţe şi cuprinde rubricile: număr curent, numărul legitimaţiei, numele şi prenumele candidaţilor, disciplinele de examen şi notele obţinute.

Ca urmare a înscrierii, candidaţii primesc legitimaţii cu fotografia personală, cu nume şi prenume, numărul din catalog, judeţul din care provin şi profesia aleasă.

Locul pe care îl ocupă fiecare candidat în sala de examen se marchează prin aplicarea pe bancă a unei legitimaţiei, similare cu cea amintită.

Accesul în sala de examen se face numai pe baza legitimaţiei şi a actului de identitate, atunci când se face şi prezenţa.

(va urma)