Modelul atestatului de producător, document obligatoriu, în baza căruia producătorii pot să vândă produsele agricole, a fost aprobat prin Ordinul ministrului Agriculturii nr. 1846/2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 881 din 4 decembrie 2014 și care a intrat în vigoare la aceeași dată.

Noile reglementări stabilesc că primarii eliberează atestate de producător, cu respectarea următorului regim de completare a acestora:

 numele și prenumele titularului – se înscriu numele și prenumele persoanei fizice care solicită atestat de producător;

 datele de identificare ale titularului – se completează cu datele privind adresa de domiciliu, seria și numărul CI/BI, CNP;

 produsele pentru care se solicită emiterea atestatului de producător – se înscriu toate produsele vegetale rezultate din culturi de câmp, culturi în spații protejate, plantații, pepiniere, pășuni și fânețe, după caz, sau toate produsele zootehnice, piscicole, sericicole, după caz, suprafața de teren exploatată, respectiv efectivele de animale deținute de titular.

Atestatul de producător este valabil un an calendaristic de la data emiterii și se vizează semestrial, la cererea titularului. Atestatul de producător își încetează valabilitatea în următoarele cazuri:

 la expirarea termenului pentru care a fost eliberat;

 în caz de deces al titularului;

 la solicitarea titularului.

În situația pierderii/distrugerii/furtului atestatului de producător, titularul acestuia este obligat să anunțe în termen de 24 de ore unitatea de poliție cea mai apropiată, precum și autoritatea emitentă, care poate emite, la cerere, un duplicat cu aceeași valabilitate cu a atestatului inițial, operând mențiunea corespunzătoare în Registrul pentru evidența atestatelor de producător. Atestatul de producător se eliberează de către primar în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, constituite potrivit legii şi organizate la nivel local şi judeţean, care se înregistrează la primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bu­cureşti şi care nominalizează cel puţin un reprezentant în acest scop.

Pentru autorităţile administraţiei publice locale la care nu s-a înregistrat nici o structură asociativă profesională/patronală/sindicală din agricultură, avizul care ar fi trebuit eliberat de acestea va fi emis de o entitate teritorială din subordine sau în coordonare, stabilită în condiţiile legii de către MADR, sau de către Consiliul Judeţean ori Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.