CJP Ilfov, semestrul I, 2021

În cadrul celei mai recente reuniuni a Colegiului Prefectural Ilfov, Pavel Sile, directorul executiv al Casei Județene de Pensii Ilfov a prezentat raportul de activitate pe semestrul I al anului în curs. Documentul evidențiază faptul că la data de 30 iunie 2021, la nivelul CJP Ilfov erau în plată aproape 80.000 de dosare de pensii, iar gradul de colectare a veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat – sistem public de pensii, raportat la primul semestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, a fost cu 5% mai mare.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 560

Potrivit raportului, în vederea realizării execuţiei celor 3 bugete pe care le gestionează, Casa Județeană de Pensii Ilfov a urmărit înregistrarea corecta a veniturilor încasate, atât prin organele teritoriale ale ANAF, cât şi a celor care se încasează direct în conturile deschise pentru asiguraţii proprii, a contribuţiilor din bilete de tratament și a altor venituri, precum şi încadrarea în cheltuielile aprobate prin bugetele anuale pe capitole, subcapitole, articole şi aliniate.

La data de 30 iunie 2021, rezultatul execuţiei de casă arăta că la bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru sistemul public de pensii, veniturile au fost în valoare de 1.006.702 mii lei, plățile efectuate au atins valoarea de 735.569 mii lei, pensiile și ajutoarele pentru bătrânețe au fost în valoare de 714.830 lei, ajutoarele pentru urmași – 13.250 mii lei, cheltuielile de personal – 2.264 mii lei, înregistrându-se un excedent de 271.134 mii lei. Sistemul accidente de muncă și boli profesionale a înregistrat în primul semestru al 2021 venituri de 1.368 mii lei, fiind efectuate plăți de 690 mii lei. Raportul mai arată o valoare a plăților efectuate de la bugetul de stat de 84.317 mii lei, din care pensii, ajutoare, sporuri şi indemnizaţie IOVR, veterani de război şi alte categorii de beneficiari – 83.709 mii lei.
La data de 30 iunie 2021, la nivelul CJP Ilfov erau 79.721 dosare pensii în plată. Gradul de colectare a veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat – sistem public de pensii, la data de 30.06.2021, raportat la 30.06.2020, a fost cu 5% mai mare.
Constatarea şi încasarea veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, de la angajatori şi persoane fizice care depun declaraţie unică, se realizează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov. Lunar, AJFP Ilfov transmite Casei Judeţene de Pensii Ilfov, situaţia constatărilor şi încasărilor, pentru înregistrarea acestora în evidenţa contabilă, pe surse de venit, a precizat Pavel Sile.
Referitor la execuţia de casă a cheltuielilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la indicatorul „Asistenţă socială” capitol 68.03 şi capitol 69.03, plăţile au fost mai mari faţă de aceeași perioada a anului anterior, urmare creșterii valorii punctului de pensie, a precizat directorul Pavel Sile. La indicatorul “Bunuri şi servicii”, cheltuielile s-au derulat, în conformitate cu prevederile Legii 500/2002 şi OUG 90/2017, cu încadrarea în limita prevederilor bugetare alocate pentru anul 2021.

Creditele bugetare alocate la titlul de cheltuieli bunuri și servicii au fost utilizate strict pentru buna funcționare a instituției (achiziție furnituri de birou, contracte utilități).
La articolul bugetar 20.25 “ Cheltuielile judiciare” s-au efectuat plăţi în valoare de 48.682 lei pentru cheltuieli de judecată conform hotărârilor judecătorești definitive având ca obiect recalcularea drepturilor de pensie cu includerea în baza de calcul a veniturilor brute anterioare datei de 01.04.2001. Cu aprobarea ordonatorului principal de credite s-au efectuat cheltuieli de capital (active fixe) – 47,5 mii lei pentru achiziţionare de calculatoare necesare activității instituției. Achiziţia s-a efectuat în SEAP cu respectarea prevederilor legale.

Raportul mai mențio­nează că în semestrul I al anului 2021 angajarea cheltuielilor s-a efectuat în limita creditelor bugetare anuale aprobate, cu respectarea prevederilor Legii 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare. Activitatea privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare este realizată în cadrul compartimentului financiar-contabilitate, în conformitate cu prevederile Legii 500/2002 cu modificările şi completările ulterioare şi OMFP 1792/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de persoanele nominalizate prin decizie internă. Toate operaţiunile economico-financiare au fost verificate şi înregistrate în contabilitate, la zi, cronologic şi sistematic, iar raportările financiare către organele fiscale, bancare şi CNPP s-au efectuat la termenele legale.

Bilete de tratament acordate cu respectarea strictă a criteriilor

Raportul vorbește și despre gestiunea biletelor de tratament, în primul semestru al acestui an, respectiv 491 bilete repartizate și valorificate, contribuţia pentru bilete de tratament încasată fiind de 367 mii lei. Distribuirea biletelor de tratament s-a efectuat cu respectarea criteriilor de acordare a acestora, aprobate prin Ordinul 347/05.02.2020 și Ordinul 5428/23.09.2020 al Președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, prin aplicaţia informatică SPA.
De altfel, toate operaţiunile privind activitatea economico-financiară au fost supuse vizei de control financiar preventiv, neexistând cazuri de refuz la viză, a mai precizat directorul Pavel Sile, potrivit raportului. Urmare auditului intern şi controlului financiar de gestiune nu au fost constatate deficienţe majore. Măsurile stabilite în actele de control au fost realizate la termen, iar modul de realizare a fost comunicat la compartimentul de audit intern al CJP, respectiv CNPP. Nu au fost constatate deficienţe la auditarea activității efectuată de Curtea de Conturi.

Măsuri pentru îmbunătățirea activității

Pentru îmbunătăţirea activiţăţii direcţiei economice şi evidenţă contribuabili s-au luat anumite măsuri ce au vizat asigurarea integrităţii patrimoniului prin inventarieri periodice ale activelor şi pasivelor. S-a colaborat permanent cu Trezoreria Ilfov în vederea operării deschiderilor de credite în conturile de disponibilităţi pentru plata prestaţiilor la termenele stabilite și s-au efectuat verificări periodice la casieria instituţiei pentru a preveni producerea unor fraude. De asemenea, au fost efectuate verificări asupra modului în care a fost exercitat controlul financiar preventiv în vederea preîntâmpinării producerii de prejudicii, activitate monitorizată în cadrul sistemului de control intern/managerial. În perioadele cu volum mare de activitate, s-a adaptat programul de lucru la relaţia cu publicul (declaraţii/contracte de asigurare şi bilete de tratament) şi casieria instituţiei, în funcţie de necesităţile beneficiarilor. De asemenea, s-a urmărit modul în care au fost realizate achiziţiile publice în sensul oportunităţii, legalităţii şi realităţii acestora, conform prevederilor legale în vigoare și au fost analizate debitele din pensii, pe cauze, şi au fost stabilite măsurile pentru recuperarea acestora, neexistând debite prescrise. Raportul menționează și faptul că au fost urmărite termenele de prescriere a pensiilor ordonanţate şi neachitate, sumele prescrise au fost virate la termenul legal în contul de venituri la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul de stat. S-a verificat permanent asigurarea resurselor materiale necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii, a mai menționat Pavel Sile.

Zilnic, vin oameni să cumpere vechime

Directorul CJP Ilfov a mai făcut referire și la posibilitatea achiziționării de vechime, potrivit noilor reglementări, pentru maximum 6 ani, anterior datei de pensionare. Vechimea se poate cumpăra pentru orice perioadă, de la începutul activității până la final, dar nu trebuie să se suprapună cu alte perioade în care s-au realizat venituri din muncă. Vechimea este calculată la câștigul salarial mediu brut de acum. Este indicată pentru cei care la vârsta de 65 de ani nu au minimul de cotizare. ”Avem solicitanți zilnic care doresc să și completeze vechimea până la 35 de ani. Plata se face în rate, se face un contract de rate egale, fiind stabilită perioada dorită. Foarte important de știut însă, nu se poate folosi această vechime cumpărată decât la pensia de limită de vârstă. Trebuie îndeplinite condițiile standard de vârstă. Perioada de timp între care se poate încheia contractul este perioada împlinirii vârstei de 18 ani și data împlinirii vârstei standard de pensionare. Este indicat pentru cei care nu au minimul de 15 ani vechime. Dacă ai trecut de vârsta de 65 de ani nu mai poți cumpăra vechime”, a spus Pavel Sile.

Peste 300 de persoane încadrate cu grad de invaliditate și peste 2.100 ajutoare de deces
Raportul evidențiază că în semestrul I al anului 2021, au fost expertizate şi încadrate pentru prima dată într-un grad de invaliditate un număr de 318 persoane asigurate, din care în gr.1 de invaliditate – 23 cazuri, în gr.2 de invaliditate – 141 cazuri şi în gr.3 de invaliditate – 154 cazuri. Au fost revizuiţi medical 3.439 pensionari de invaliditate, dintre care în gr.1 de invaliditate – 188 cazuri, în gr.2 de invaliditate – 1.002 cazuri şi în gr.3 de invaliditate – 2.249 cazuri, depensionări – 12 cazuri. Au fost expertizate persoane cărora li s-a acordat prelungirea concediilor medicale peste 90 de zile, totalizând – 24.775 zile şi peste 183 de zile totalizând – 7552. Numărul total al cazurilor de pensionări este de 3.757 persoane, în perioada 01.01 – 30.06.2021.

În privința ajutoarelor de deces, raportul meționează acordarea a 2.186 pentru semestrul I din anul 2021, cuantumul ajutorului de deces fiind de 5.380 lei și stabilindu-se anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Problema la zi, lipsa de personal

Potrivit raportului cea mai mare problemă cu care se confruntă Casa Județeană de Pensii Ilfov este deficitul de personal cu atribuţii de stabiliri prestații, plăți prestații, financiar ­contabilitate, evi­dență contribuabili, arhi­vă și registratură. Func­­ționarii instituției se luptă însă și cu disfuncţionalităţi ale aplicaţiilor informatice și cu desele disfuncţionalităţi ale aplicaţiei on-line FOREXEBUG (proprietate MFP) care a condus la efectuarea operațiunilor specifice în afara programului normal de lucru, pentru a se asigura plata la termen a drepturilor de pensie precum şi a raportărilor contabile.
În contextul raportării activității pe primul semestru al acestui an, directorul executiv al CJP Ilfov ne-a făcut unele precizări referitoare la procedura de evaluare a pensiilor din sistemul public, prevăzută pentru aplicarea viitoarei Legi a pensiilor, prin care se vor lua în considerare în afara elementelor prevăzute în legea actuală și alte elemente, precum munca în acord global sau sporurile. ”Activitatea practică a evaluării constă în faptul că fiecare dosar este luat la mână, se reintroduce într-un alt sistem informatic. Multe dosare nici nu sunt în sistemul informatic. Practic, evaluarea nu este decât o fișă, nu un dosar complex. În spatele ei, în aplicație, fișa conține însă foarte multe date. În primul rând, stochează datele din dosarul actual al persoanei, anii de vechime, cât a avut în grupa întâi de muncă, grupa a doua de muncă etc. Apar, de asemenea, sporurile de care a beneficiat o persoană sau dacă a beneficiat de sentințe civile privind aplicarea sporului de vechime. Aceste date sunt stocate în evaluare, iar în momentul în care se va da drumul la aplicarea legii, le avem și le putem folosi. Legea este adoptată, dar nu știm dacă rămâne în forma aceasta. S-ar putea schimba. Nu știm dacă se va păstra indicele de referință, dar important este că vom avea structurate în aplicație toate datele pensionarului, tot ce s-a luat în considerare și ce nu s-a luat în considerare pentru că inițial, când s-a venit cu prima formulă de aplicare nu ne-au spus să introducem și aceste date legate de acord global, de adeverințe etc”, spune Pavel Sile. Așadar se lucrează, dar mai greu pentru că nu există, așa cum preciza și raportul, personal. De stabilirea celor aproape 80.000 dosare active din Ilfov se ocupă cel mult zece persoane. Toată Direcția de Stabiliri și Preț care lucrează pentru dosare, începând de la preluare, introcere în baza de date și plata lor, numără, cu director, 17 persoane. Pavel Sile spune că în mod normal ar trebui să fie 2.000 de beneficiari la un post. ”Deci eu aș mai avea nevoie de 12 posturi și am primit unul singur”, a spus directorul. Ca beneficii pentru cetățeni, ar urma să fie luate în seamă noile sporuri care nu au fost valorificate. Apoi, dacă rămâne în vigoare legea actuală, se va reduce stagiul complet de cotizare de la 35 de ani la 25 de ani și se va recalcula pensia fiecărei persoane care este în plată, ceea ce înseamnă un cuantum mai mare. Problema este că, în privința vechimii, există situații când deși vechimea este mare, pensia este mică, din cauza contributivității care contează foarte mult. ”Stagiul de cotizare, ca vechime este una, contributivitatea este alta”, a punctat oficialul. Corelarea prin noua lege trebuie să aibă în vedere și acest lucru.
”Noi pregătim o bază de date, dacă noua lege va avea altă formă, am făcut-o degeaba. Nu este prima dată când se lucrează în felul acesta. În 2004 s-a mai făcut acest lucru, cu scanarea cărților de muncă când, odată cu scanarea, trebuiau introduse de către operator și toate elementele din cartea de muncă. Mai este o problemă cu evaluarea pe care oamenii nu o înțeleg. În sensul că dacă o persoană a depus o dată adeverință de acord global, de sporturi, există la dosar și noi nu le-am luat în considerare, nu mai este cazul să mai vină cu altă adeverință pentru că ne îngreunează activitatea. În carnetul de muncă este salariul de încadrare, apoi salariul de acord, acum nu se ia în considerare, dar se vor lua”, a spus oficialul.

Noi modificări pentru urmașii celor deportați sau prizonieri politici

În privința modificării noilor prevederi legale prin care urmașii celor deportați sau prizonieri politici au dreptul să primească o indemnizație egală cu jumătate din pensia cuvenită, directorul a precizat ca vă fi acordată pensia cea mai avantajoasă valoric. Persoanele interesate trebuie să vină cu dovada filiațiunii și actul prin care dovedește că părintele a avut în plată această decizie sau dacă nu a avut-o în plată, cu documentele care să ateste faptul că ar fi avut dreptul să o aibă și nu a avut-o din diverse motive. Dosarele pentru această categorie se primesc în zilele de vineri.