Înălţarea Domnului, zi de mare prăznuire a lumii bisericeşti, este şi un bun prilej pentru a ne uşura sufletele prin rugăciune. Iată, două dintre rugăciunile care, rostite cu bucuria inimii, credinţă şi speranţă ne pot întări în faţa necazuri şi ne pot schimba viaţa, ca printr-un miracol!

 

  1. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase,

Cel Ce, pogorându-Te din Cer la cele de pe pământ ca om,

Ai înălţat, ca un Dumnezeu milostiv,

Firea noastră cea căzută,

Cel Care apoi ai străbătut tăria Cerului

Și ne-ai unit pe noi cu Tatăl,

La Tine cădem cu smerenie

Și ne rugăm, Mântuitorule:

Trimite peste noi toţi Duhul Tău,

Cel dătător de har, de lumină, de iubire și de pace lăuntrică!

Gonește de la noi, ticăloșii, gândurile rele care ne tulbură,

Căci știi, Cunoscătorule de inimi,

Cât de mare este războiul lăuntric la care suntem supuși.

Vindecă rănile noastre sufletești

Și luminează ochii cugetelor noastre!

Tu știi că însetează de Tine inimile noastre

Ca un pământ uscat!

Așadar, trimite harul Tău, Doamne,

Ca să ne sature foamea și să ne adape setea,

Căci pe Tine Te dorim și de Tine însetăm,

Lumina Adevărului, Dătătorul mântuirii.

Ajută-ne, Doamne,

Să ne trezim din somnul greu al păcatului

Și să ne înălţăm cugetele și simţirile noastre la Cer,

Pentru a ne împărtăși și noi de bucuria veacului ce va să fie.

Amin!

 

  1. Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Pogorându-te din înălţimile Cereşti pentru mântuirea noastră

Şi hrănindu-te cu bucurie duhovnicească

În sfintele şi prealuminoasele zile ale Învierii Tale pământeşti,

Te-ai Înălţat cu slavă de la noi la Ceruri

Şi ai şezut la dreapta Tatălui!

În această senină şi atotluminoasă zi a Dumnezeieştii Tale Înălţări la Ceruri,

Pământul prăznuieşte şi saltă,

Cerul se bucură astăzi de Înălţarea Ziditorului făpturii,

Îngerii se veselesc zicând:

Cine este acesta, care a venit cu slavă puternic în lupte şi tare în războaie?

Acesta este cu adevărat Împăratul Slavei?

Învredniceşte-ne şi pe noi, neputincioşii,

Care gândim încă la cele pământeşti

Şi săvârşim neîncetat cele plăcute trupului,

Să cugetăm la înfricoşătoarea Ta Înălţare la Cer,

Grijile cele trupeşti şi cele lumeşti să le lepădăm

Şi împreună cu Apostolii Tăi să privim acum la Cer,

Şi cu toată inima

Şi cu tot cugetul nostru,

Să ne amintim că acolo Sus, în Ceruri,

Este sălaşul nostru,

Iar aici pe pământ suntem numai străini şi călători,

Plecaţi din casa Părintească în ţara îndepărtată a păcatului.

Pentru aceasta te rugăm cu osârdie,

Doamne, ca, prin preaslăvita Înălţarea Ta,

Să însufleţeşti conştiinţa noastră,

Să ne scoţi din robia acestui trup

Şi a acestei lumi păcătoase

Şi să ne învredniceşti să cugetăm la cele înalte,

Nu la cele pământeşti.

Că nu se cuvine să ne fie nouă pe plac,

Ci Ţie, Domnului şi Dumnezeului nostru,

Să-ţi slujim şi să lucrăm,

Până când, dezlegându-ne de legăturile trupului

Şi trecând vămile văzduhului,

Să dobândim Cereştile tale locaşuri,

Unde stând de-a dreapta Slavei Tale,

Împreună cu Arhanghelii şi Îngerii

Şi cu toţi Sfinţii,

Vom proslăvi Preasfânt Numele Tău,

Împreună cu Părintele Tău Cel fără de început

Şi cu Preasfântul şi Bunul şi de Viaţă Făcătorul Tău Duh,

Acum şi pururea şi în vecii vecilor,

Amin!