Inspector școlar de specialitate, prof. Bianca David și Felicia Ioana Săndulescu, din partea CNDIPT

În vederea implementării cu succes a învățământului dual, începând cu anul școlar 2017-2018, la Măgurele, în incinta Liceului ”Horia Hulubei”, a avut loc o ședința de lucru a Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) al județului Ilfov, la care au participat reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Ilfov, Centrului Naţional de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), directori ai unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic din Ilfov, operatorii economici cu care aceștia au încheiate parteneriate pentru instruirea practică sau ai celor care şi-au manifestat interesul de a încheia un astfel de parteneriat pentru învățământul dual.

Articol apărut în nr. 348 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

dual

Context: Prin OUG 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale a fost introdus învăţământul dual, ca formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic. Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual şi Metodologia – cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, au fost publicate în Monitorul Oficial. Demersul bun al oficialilor din învățământ poate avea șanse de reușită numai dacă operatorii economici interesați trimit către CNDIPT solicitarea pentru numărul de locuri pe care pot să-l susțină din punct de vedere financiar, timp de 3 ani școlari.

Pentru încadrarea în calendarele celorlalte etape de admitere, dar și din cauza întârzierii aprobărilor necesare, cel puțin pentru anul școlar care debutează în septembrie a.c., a fost prevăzut un calendar foarte strâns, greu de respectat, pentru informarea factorilor interesați și pentru admitere. Spre exemplu, presupunând că toate informările sunt făcute, operatorii economici sunt de acord, și școlile la fel, proiectul planului de școlarizare în învățământul dual pentru anul școlar 2017-2018 trebuie apoi avizat de către CLDPS, CNDIPT şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ – totul până la finele primei săptămâni a lunii mai 2017.

Mai multe informații, calendarul acțiunilor și documentele ce trebuie completate – găsiți pe site-ul CNDIPT, www.alegetidrumul.ro.

Ce este învăţământul dual?

Este o formă de organizare atât a învăţământului profesional şi tehnic (ÎPT), cât şi a formării profesionale a adulţilor, cu caracteristici specifice celor două tipuri de formare.

dual 1

Învăţământul dual, ca parte a ÎPT, are, însă, următoarele caracteristici specifice: este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică; asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorului economic; operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice (cel puțin încă 200 de lei/lunar/elev, la acest moment) şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor; facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere.

Există și posibilitatea de a se organiza unităţi de învăţământ cu personalitate juridică cu efective mai mici de elevi (cel puţin 100) care să ofere educaţie şi formare profesională prin învăţământul dual.

Operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu unităţile de învăţământ beneficiază de o serie de facilități fiscale (la plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale). Cheltuielile de transport, cazare şi masă (gratuite) în internate şcolare pentru elevii din învăţământul dual sunt deductibile, indiferent de oferta existentă în localitatea de domiciliu.

De altfel, OUG 84/noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, publicată în MO 943/noiembrie 2016, stabilește foarte clar că aceste cheltuieli, efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale, sunt deductibile.

Admiterea în învăţământul dual se face la solicitarea operatorilor economici

Absolvenţii învăţământului obligatoriu care întrerup studiile pot fi cuprinşi, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, într-un program de pregătire profesională, inclusiv prin învățământ dual (pentru cei care au depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei se pot organiza clase separate). Ca formaţiuni de studii în învăţământul dual pot exista clase cu min. 20, max. 30 elevi (în medie 25 de elevi); instruirea practică şi pregătirea de specialitate se fac pe grupe de min. 10, max. 15 elevi, iar clasele pot fi constituite din max. 3 grupe pentru calificări profesionale diferite.

dual 2

Admiterea în învăţământul dual se face la solicitarea operatorilor economici, se pot organiza probe de admitere stabilite de unitatea de învățământ, în colaborare cu operatorii economici, indiferent de numărul de candidaţi înscrişi şi de numărul de locuri disponibile. Probele de admitere pot viza cunoştinţe din programele şcolare din gimnaziu şi/sau motivaţia elevilor, testarea unor abilităţi/aptitudini şi alte condiţii de admitere stabilite prin procedurile de admitere adoptate de unitatea de învăţământ în colaborare cu operatorii economici.