OpANAF nr. 2204/2015, care sta­bilește procedura efectivă de reducere a normei de venit în cazul activităților agricole şi aprobarea unor formulare aferente, a fost publicat în Monitorul Oficial.

 Actul normativ se adresează persoanelor fizice ce realizează venituri din activități agricole – cultura plantelor agricole, respectiv creșterea animalelor – pentru care impozitarea se face prin tranșe anuale de venit. Această procedură este reglementată de art. 70-74 din actualul Cod fiscal. Calitatea de contribuabil în acest domeniu o are orice persoană fizică ce cultivă cereale pe o suprafață mai mare de două hectare sau deține în gospodărie mai mult de două vaci. Impozitarea se realizează prin depunerea declarației 221 „Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit”, iar impozitele sunt stabilite de direcțiile specializate ale administrațiilor finanțelor publice teritoriale, până pe data de 15 februarie a anului pentru care se datorează impozitul pe venit.

 

Când se acordă reducerea de venit

În cazul în care se constată fenomene naturale ce afectează cu peste 30% culturile agricole sau efectivele de animale, normele de venit se reduc proporțional cu pierderea suferită, conform art. 73 alin. (7) din Codul fiscal. O persoană fizică beneficiază de această reducere dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 ● a depus Declarația 221 ce cuprinde totalitatea suprafețelor cultivate, a efectivului de animale inclusiv pentru pierderile suferite;

● se constată cu certitudine existența pierderilor a mai mult de 30% din activitățile agricole practicate de această persoană fizică;

● venitul net este stabilit prin norma de venit (redundanța legii). 

Formalităţi care trebuie îndeplinite

 

Persoana fizică trebuie să depună la direcţia adminstrativ teritorială de care aparţine (primărie) formularul denumit „Cerere pentru constatarea pagubelor și evaluarea pierderilor produse de calamitățile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale”. Constatarea pagubelor se face de o comisie numită prin ordin al prefectului. Această comisie constată pagubele și întocmește, în 3 exemplare, procesul verbal de constatare a pierderilor. Două dintre aceste formulare se vor preda persoanei fizice interesate, devenind astfel  documente justificative pentru pierderile suferite. Ulterior, persoana fizică va depune la ANAF o „Cerere privind reducerea venitului anual din activități agricole, stabilit pe bază de norme de venit”, însoţită de aceste documente. Această cerere se poate depune la organul fiscal în perioada de prescripție a impozitului. Ulterior, organul fiscal analizează documentele persoanei fizice conform procedurii stabilite OpANAF 2204/2015 și va proceda la analiza cererii, acceptând reducerea de impozit sau respingând cererea contribuabilului, când nu se justifică procedura.