•  Cadastrul sistematic reprezintă un proces complex, iar măsurătorile sunt doar ”vârful icebergului” @ Provocările apar la identificarea amplasamantelor și stabilirea legăturii acestora cu actele de proprietate

Pe parcursul a două zile, autoritățile locale ilfovene au fost invitate la sediul Prefecturii Ilfov, pentru discuții pe marginea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) 2015-2023. Primarii, specialiștii în achiziții publice sau contabilii șefi ai unităților administrativ teritoriale (UAT) au primit o mulțime de informații (și răspunsuri la întrebări) de la Ruxandra Ghiba, directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Ilfov, legate de finanțarea programului, etapele derulării acestuia, organizarea lucrărilor de cadastru, etc.

Cadastru gratuit

 

Concret, informarea făcută de reprezentantul OCPI Ilfov, în prezența prefectului județului, Adrian Petcu, a început cu prezentarea PNCCF 2015-2023 (document reglementat de Legea 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare, de HG 294/2015 și OUG 35/2016); a obiectivelor acestuia: înregistrarea gratuită, până în anul 20123, a tuturor imobilele, respectiv tuturor terenurilor şi clădirile din România, (inclusiv apartamentele), în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară; și a rezultatelor imediate: realizarea planului cadastral, prin reflectarea REALĂ a imobilelor şi a suprafeţelor, înscrierea posesiei în lipsa actelor de proprietate, deschiderea cărților funciare, dezbaterea succesiunilor.

Toate acestea în condițiile în care, la acest moment, în România este estimat un număr de 40 de milioane de imobile, din care 8 milioane în 320 de UAT-uri din urban (20% din numărul total) și 32 de milioane de imobile în 2.861 UAT-uri din rural (80%), iar astăzi, din cele 40 de milioane de imobile sunt înregistrate în evidențele de cadastru şi carte funciară doar 8.737.242, adică 21,84%.

 

Finanțarea programului

 

Circa 1,2 miliarde de euro reprezintă finanțarea PNCCF – din care 900 de milioane de euro din venituri proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) și 312 milioane de euro – fonduri externe nerambursabile. Se pot adăuga, evident, ca parte de cofinanțare, sursele financiare atribuite din bugetelele UAT-urilor, în limita alocărilor din bugetele locale.

 

Procedura prealabilă…

 

În Ghidul Primarului pentru desfășurarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoarele cadastrale au fost structurate informații utile legate de acest proces, tocmai pentru a veni în sprijinul autorităților locale, și ulterior al viitorilor beneficiari ai înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Astfel, se precizează, de la început că, sunt finanțate lucrările de înregistrare sistematică inițiate de UAT-uri având ca obiect sectoare cadastrale din cadrul unităților administrativ-teritoriale ce cuprind imobile din extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor. Prin excepție, în unitățile administrativ-teritoriale în care nu sunt terenuri în extravilan, lucrările de înregistrare sistematică pot fi demarate la nivelul sectoarelor cadastrale din intravilan. Sectorul cadastral este unitatea de suprafață delimitată de elemente liniare stabile în timp – șosele, ape, canale, diguri, căi ferate etc.

Suma aprobată de Consiliul de Administrație al ANCPI pentru 2016, pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică este de 135.000 lei (inclusiv TVA)/UAT; iar plata aferentă finanțării este de maxim 60 lei (inclusiv TVA)/carte funciară deschisă după recepția lucrărilor de către OCPI pentru sectorul cadastral determinat.

Numărul de imobile/UAT care pot face obiectul finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică în 2016 este stabilit între 100 – 2.250; iar executanții lucrărilor pot fi Persoane Fizice Autorizate (PFA) – categoria A, B sau D sau Persoane Juridice Autorizate (PJA) – clasa I, II sau III, autorizați conform Regulamentului privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al UE sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României.

După ce primește înștiințarea OCPI cu privire la suma alocată UAT-ului pentru finanțare, aceasta poate solicita finanțarea, în conformitate cu prevederile OUG 35/2016 (dar în situația în care totalul va depăși suma de 132.519 lei fără TVA este necesară organizarea unei proceduri de achiziție publică, demers ce poate decala toate termenele stabilite, având ca rezultat imposibilitatea finalizării contractului până la 31 decembrie 2016). De aceea se recomandă ca, pentru anul în curs, să se aleagă sectoare simple și mici astfel încât execuția și plata să se poată încadra până la încheierea exercițiului financiar, iar alegerea acestor sectoare să se facă cu respectarea condițiilor stabilite în Procedură.

Urmează semnarea contractului de finanțare între primar și OCPI, derularea procedurii de achiziție și selectarea operatorului economic – folosind achiziția directă sau alegându-se din SEAP – PFA categoria A, B sau D sau PJA categoria I, II sau III; semnarea contractului de achiziție publică cu operatorul economic; numirea responsabililor de contract și a responsabilului cu raportarea către OCPI; rectificarea contractului de finanțare cu valoarea contractului de achiziție publică (în cazul în care contractul de achiziție se încheie pentru doar pe o parte din suma prevăzută în contractul de finanțare); rectificarea bugetului cu valoarea contractului de achiziție publică; deschiderea contului de trezorerie special pentru primirea sumelor de bani de la OCPI conform contractului de finanțare și transmiterea către ANCP a unei adrese/referat privind aprobarea emiterii ordinului directorului general al ANCPI pentru începerea lucrărilor de înregistrare sistematică în sectorul/sectoarele cadastrale contractate.

 

Derularea lucrărilor de înregistrare sistematică

 

UAT- urile participă la realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică astfel:

– furnizează către operatorul economic documentele

și informațiile existente în primărie privitoare la imobilele din sectorul cadastral și a celor primite de la OCPI, alte instituții;

– realizează campania publică de informare la nivel local, iar primarul asigură suportul pentru desfășurarea campaniei prin punerea la dispoziție a spațiilor necesare precum și prin înștiințarea deținătorilor imobilelor, prin afișare și prin alte mijloace de publicitate, cu privire la obligația acestora de a permite accesul specialiștilor să execute măsurătorile; de a prezenta actele juridice referitoare la imobile; de a identifica limitele imobilelor împreună cu echipele care realizează lucrările de specialitate; de a verifica informațiile privitoare la imobilele pe care le dețin, în etapa de publicare a documentelor tehnice cadastrale;

– monitorizează raportarea către OCPI a stadiului de execuție a contractului de achiziție publică;

– contrasemnează (primarul) documentele tehnice cadastrale (varianta finală) și tot edilul semnează procesul verbal de recepție a serviciilor prestate de operatorul economic;

– urmărește transferul sumelor destinate finanțării de la de la OCPI în contul UAT-ului, plătește operatorului economic serviciile efectuate și restituie către OCPI sumele rămase neutilizate, prin Ordin de Plată.

 

Dacă se alege varianta cofinanțării…

 

Condiții pentru aprobarea cofinanțării sunt următoarele: bugetul este stabilit de UAT (poate depăși 60 de lei/imobil), însă ANCPI decontează maxim 60 lei/imobil după recepția lucrării și deschiderea cărților funciare la finalizarea lucrărilor (intabularea imobilelor) pe sector sau pe întreg UAT.

Lucrările se pot desfășura atât pe sectoarele din intravilan, cât și pe cele din extravilan; nu există limitare la număr de imobile; iar procedura de achiziție se va organiza ce către UAT

 

Ce trebuie să știe cetățenii?

 

Cetățenii care doresc efectuarea cadastrului în vederea intabulării imobilelor sau a terenurilor pentru care dețin acte de proprietate, trebuie să știe că, în cadrul PNCCF, proprietarul/posesorul/deţinătorul imobilului este beneficiarul dar NU este cel care iniţiază efectuarea cadastrului. O persoană fizică/juridică poate beneficia de înregistrarea gratuită a imobilului/imobilelor pe care le deține, în cadrul PNCCF, în momentul în care încep lucrările de cadastru sistematic în UAT-ul pe raza căruia se afla imobilul/imobilele. Pe măsură ce o UAT e inclusă în PNCCF, au loc acţiuni de informare a locuitorilor. Acestea sunt realizate cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale.

 

 

1 Decembrie, Copăceni și Clinceni – în lucru! Alte 15 UAT-uri ilfovene au semnat contractele de finanțare

 

ANCPI a derulat în perioada 2011-2013 Proiectul pilot privind înregistrarea sistematică a imobilelor în 50 de UAT- uri situate în zone rurale. În 16 comune lucrările sunt finalizate, iar în celelalte 34 de UAT- uri contractele sunt în derulare, lucrările fiind în diferite stadii de finalizare. În Ilfov se lucrează la cadastrul sistematic în localitățile 1 Decembrie, Clinceni și Copăceni.

La data întâlnirilor organizate la sediul Prefecturii Ilfov, primăriile din județ primiseră înștiințările emise de OCPI Ilfov, fiind încheiate deja 15 contracte de finanțare, iar cu alte 10 unități administrative sunt discuții în vederea încheierii contractelor de finanțare.

 

Doar beneficii!

 

Beneficii ale înscrierii proprietăților în cadastru şi cartea funciară:

– Creșterea siguranței circuitului civil al proprietăților,

– Dezvoltarea pieței creditului ipotecar,

– Reducerea costurilor tranzacțiilor,

– Dezvoltarea rapidă a proiectelor de infrastructură,

– Creșterea economică,

– Dezvoltare.

Beneficii generale:

Înregistrarea gratuită a tuturor proprietăților,

– Finalizarea procesului de restituire a imobilelor la nivelul UAT-urilor,

– Crearea premiselor comasării terenurilor,

– Înregistrarea domeniului public/privat al UAT și al statului român,

– Înregistrarea imobilelor deţinute fără acte (posesori),

Eliberarea certificatelor de moștenitor.

Beneficii specifice

Realizarea gratuită a planului cadastral pentru fiecare proprietate,

Actualizarea registrelor de evidență ale Primăriei,

– Rezolvarea eventualelor probleme legate de actele de identitate,

– Protejarea domeniului public și privat al statului român,

– Reducerea termenelor pentru cererile de carte funciară și plan cadastral,

Facilitarea tranzacționării imobilelor.