28 aprilie este termenul final până la care primăriile mai pot solicita, în acest an, banii pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică finanțate de ANCPI

În cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară cu finanțare pe sectoare din fondurile ANCPI se desfășoară și în acest an lucrări de înregistrare sistematică, iar pentru fiecare UAT a fost alocată suma de 155.000 lei. Cu acești bani se pot realiza lucrări de înregistrare sistematică pentru aproximativ 2.500 de imobile în fiecare UAT. Din dorința de a veni în întâmpinarea primarilor cu răspunsuri la toate întrebările legate de cadrul legislativ și procedura de desfășurare a acestor lucrări (termene, proceduri de lucru etc.), OCPI Ilfov a inițiat întâlniri de lucru cu reprezentanții primăriilor.

Articol apărut în nr. 399 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Astfel, în data de 17 aprilie, a avut loc la sediul OCPI Ilfov prima întâlnire la care au participat reprezentanții primăriilor care au transmis deja solicitare de finanțare. Aceste comune sunt Afumați, Bragadiru, Cernica, Dascălu, Domnești, Dobroești, Glina și Moara Vlăsiei. Ei au fost întâmpinați de Ruxandra Nicoleta Ghiba – director al OCPI Ilfov, Marius Cristian Ghincea – prefectul județului Ilfov, Georgeta-Laurenția Tortora – subprefectul județului Ilfov, Claudiu Moloiu – șeful de cabinet al prefectului Ilfov, Nina Trăistaru – director executiv adjunct al APIA, Victor Adrian Grigorescu – director al Direcției Înregistrare Sistematică din ANCPI, reprezentantul Asociației Producătorilor Agricoli Ilfov, Dan Jigă, Anca Musceleanu Ispas – șef Serviciu Cadastru OCPI Ilfov și Octavian Nicolae Mogoș – șef Birou Inregistrare Sistematică OCPI Ilfov.

Și-au mai exprimat intenția de a accesa fondurile puse la dispoziție de ANCPI, și au fost invitați și reprezentanții UAT Balotești, Ciolpani, Cio­rogârla, Corbeanca, Cornetu, Dărăști, Drago­mirești Vale, Găneasa, Grădiștea, Periș și Popești-Leordeni.

Potrivit specialiștilor OCPI Ilfov, în conformitate cu art 5 alin 6 din Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale 819/2016 cu modificările și completărilor ulterioare: 1) În situaţia în care UAT doreşte finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică, transmite către OCPI solicitarea de finanţare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, precum şi contractul de finanţare semnat, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Termenul până la care UAT-urile pot solicita încheierea contractului de finanţare este de maximum 45 de zile de la primirea înştiinţării transmise de către OCPI fiecărei UAT din aria de competenţă teritorială. ”Deoarece OCPI Ilfov a trimis către toate primăriile din județ, în data de 15.03.2018, adresa prin care îi înștiințăm că pot solicita finanțarea conform legii, amintim că termenul final este 28.04.2018, până la care mai pot solicita în acest an banii pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică finanțate de ANCPI. Primăriile au obligația de a achiziţiona servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică în maximum 45 zile de la semnarea prezentului contract cu persoane fizice/juridice autorizate”, se arată în anunțul OCPI Ilfov. După expirarea acestor termene, nu se mai pot încheia contracte de finanțare sau de prestări servicii pentru executarea de lucrări de înregistrare sistematică din fonduri ANCPI. De asemenea, primăriile pot derula lucrări de înregistrare sistematică din fonduri proprii, urmând a solicita cofinanțarea lucrărilor conform legii, și vor recupera la finalul lucrărilor suma de 60 lei/imobil.

Primarii, îndemnați să acceseze programul cu încredere

Directorul OCPI Ilfov, Ruxandra Nicoleta Ghiba, a precizat: ”Suntem deja în al treilea an în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică. Ne dorim să executăm aceste lucrări beneficiind de bunele relații instituționale care există între OCPI Ilfov și primăriile din județ, exemplificând beneficiile pe care le aduce derularea programului, dar și accentuând zonele în care trebuie acordată o atenție deosebită pentru ca proprietarii terenurilor să beneficieze la final de o lucrare corectă și în concordanță cu realitatea din teren și actele deținute. Discuțiile au fost foarte interesante, întrebările dar și răspunsurile fiind de cele mai multe ori punctuale, pe spețe concrete”.

Prefectul Marius Cristian Ghincea, în calitate de reprezentant al guvernului în teritoriu, a apreciat efortul depus de echipa OCPI Ilfov și a îndemnat primarii să acceseze acest program cu încredere, deoarece este un lucru util comunității și care are toată susținerea domniei sale.

În urma discuțiilor, primarii comunelor Găneasa și Grădiștea intenționează să execute astfel de lucrări și pentru zonele de intravilan, iar primarii comunelor Berceni, Ciolpani și Dărăști au înaintat deja solicitare de finanțare pentru sectoare din extravilan.

Fermierii pot pierde subvențiile de la APIA dacă UAT-ul lor nu intră în program

Unul dintre subiectele foarte interesante și intens dezbătute a fost și posibilitatea ca fermierii care primesc subvenții de la APIA și care sunt direct interesați în clarificarea situației terenurilor pentru care primesc subvenții atât din punct de vedere al suprafețelor, cât și din punct de vedere juridic, să participe în calitate de inițiatori ai acestor lucrări la nivel local. Acest aspect este în concordanță cu noua Politică Agricolă Comună care va intra în vigoare începând cu 2020, conform căreia lucrurile sunt clare pentru că în directivele europene există obligativitatea din partea statelor membre să asigure identificarea în mod clar a parcelelor de teren prin numere cadastrale, astfel încât să se știe pe ce suprafețe se plătește subvenția.

OCPI Ilfov mai atrage atenția că dacă UAT-urile nu vor intra anul acesta în Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, având în vedere termenul de 24 de luni pentru derularea contractelor privind lucrări de înregistrare sistematică, fermierii de pe teritoriul acestor comune se pot regăsi în situația de a pierde subvențiile începând cu anul 2020. Astfel, având în vedere interesul crescut pe această zonă, s-a stabilit, la inițiativa conducerii Prefecturii și cu sprijinul directorului executiv adjunct al APIA, Nina Ttrăistaru, ca în perioada următoare să fie inițiată o întâlnire la nivel local cu fermierii care doresc să sprijine des­fășurarea Programului Na­țional de Cadastru și Carte Funciară.

Conștientizarea populației cu privire la beneficiile programului

OCPI Ilfov mai atrage atenția: ”Ne dorim foar­­te mult prezența popu­lației la comisiile constituite în scopul so­luționării situațiilor juridice. Deoarece cea mai mare problemă o avem cu con­știentizarea populației cu privire la beneficiile pe care le aduce acest program, reamintim în continuare beneficiile Programului Național de Cadastru și Carte Funciară:

  • ÎNSCRIEREA GRATUITĂ a tuturor imobilelor în cartea funciară, conform situației reale din teren.
  • Se va inscrie su­pra­­fața împrejmuită rezultată din măsurători, in­­diferent de suprafața din acte;
  • Se va înscrie categoria de folosință conform realității din teren;
  •  Dezbaterea GRATUITĂ a succesiunilor și eliberarea certificatelor de moștenitor;
  • Toate construcțiile existente se vor intabula AȘA CUM SE GĂSESC ÎN TEREN, fară a fi nevoie de autorizație pentru construire, extindere, actualizare;
  •  Înregistrarea GRATUITĂ a imobilelor aflate în posesie fără acte.

De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni, cărţile funciare şi orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se vor înlocui, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare. Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric. Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare îşi pierd valabilitatea, conform art. 15, al. 1 din legea 7/1996.