˜ Undă verde pentru AMTBI

La sfârșitul săptămânii trecute, Ministerul Dezvoltării a postat pe site-ul instituției proiectul Legii serviciului de transport public de călători.

În expunerea de motive se precizează, la schimbări preconizate, că, ”pentru municipiul București, județul Ilfov și unităţile administrativ-teritoriale (UAT) urbane și rurale situate în Ilfov se propune înființarea prin lege a unei asociații intercomunitare de transport public având ca scop prestarea serviciului metropolitan de transport public în arealul geografic ce cuprinde teritoriul administrativ al municipiului București și al județului Ilfov, denumită Asociația Metropolitană de Transport București-Ilfov. AMTBI se constituie prin reorganizarea Autorității Metropolitane de Transport București. (…) Această excepţie de la regula liberei asocieri este impusă de necesitatea organizării unitare și coerente a serviciului de transport public, a dezvoltării durabile a infrastructurii de transport aferente, în zona Bucureşti-Ilfov, precum şi de avantajele gestionării unitare a acestui serviciu de o importanță socio-economică, dificultate şi com­plexitate deosebită. De asemenea, în scopul realizării unui serviciu de transport public modern, intermodal, bazat pe integrarea tuturor tipurilor de transport care deservesc un areal geografic determinat și pe implementarea unui plan de mobilitate și a unui sistem de tarifare și taxare unic, se propune trecerea Metrorex S.A. Bucureşti din subordinea Ministerului Transporturilor în subordinea Consiliului General al Municipiului București”.

 

Se înființează CMTBI

AMTBI va înființa o Companie de Transport Metropolitan București-Ilfov (CMTBI). AMTBI este mandatată prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale UAT-urilor membre să: elaboreze politica şi strategia unitară privind serviciului metropolitan de transport public la nivelul municipiului Bucureşti, al judeţului Ilfov şi al UAT-urilor urbane şi rurale ilfovene; asigure înfiinţarea, organizarea, coordonarea, reglementarea, planificarea, autorizarea, monitorizarea şi controlul serviciului metropolitan de transport public prestat pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre; asigure prestarea, gestionarea şi funcţionarea integrată multimodală a serviciului metropolitan de transport public la nivelul Capitalei și Ilfovului şi să asigure modernizarea, reabilitarea, dezvoltarea şi exploatarea, într-o viziune unitară, a infrastructurii de transport public aferentă serviciului, potrivit acordului de asociere şi statutului asociaţiei, încheiate între CGMB, CJI şi consiliile locale ale UAT-urilor membre.

CTMBI are statut de operator regional şi se organizează ca societate comercială cu capital social 100% al unităţilor administrativ-teritoriale membre ale AMTBI. Asociația nu are calitatea de operator şi nu poate desfăşura activităţi economice directe. Cheltuielile de funcţionare ale AMTBI se finanţează din următoarele surse: contribuţiile membrilor asociaţiei la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile anuale şi alte contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, reţinerea unei cote de 5% din încasările operatorilor provenite din vânzarea titlurilor de călătorie şi administrarea spaţiilor de parcare, cu excepţia încasărilor sub formă de compensaţii financiare, dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii, donaţii, sponsorizări sau legate, venituri legal constituite provenite din taxe de autorizare şi activităţi de consultanţă şi alte surse de venituri prevăzute de lege.

 

Amenzi mai mari

 

„Constituie contravenţie și se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, persoanele fizice care călătoresc cu mijloacele de transport public fără titlu de călătorie valabil, care refuză să prezinte organelor de control titlul de călătorie, care au un comportament inadecvat sau care deteriorează mijloacele de transport“, se arată în proiectul de act normativ.