Pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2015, rentierii agricoli trebuie să se prezinte până la data de 31 august 2016, inclusiv, la Centrele județene ale APIA, în vederea vizării carnetelor de rentier agricol, anunță instituția. Rentierii agricoli cu domiciliul în București se pot prezenta atât la Centrul APIA al Municipiului București din Piața Rosetti nr. 4, sector 2, cât și la Centrul județean APIA Ilfov din str. Cernișoara, nr. 92 A, sector 6.

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/ tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.

Documente necesare:

● carnetul de rentier agricol; ● contractul/ele de arendare; ● actul de identitate în original al rentierului agricol/mandatarului/curatorului/tutorelui; ● document coordonate bancare (opțional/recomandat); ● decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată (acolo unde este cazul), pentru gradele de invaliditate I și II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original și în copie.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2015 poate fi încasată de moștenitorii săi, doar dacă, până la 31 august 2016, moștenitorii vor depune la centrul județean al APIA Ilfov, respectiv al municipiului București, următoarele documente: ● carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu); ● certificatul de deces (original și copie); ● actul de succesiune (certificat de moștenitor sau certificat de calitate de moștenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula „definitivă și irevocabilă” (original și copie); ● B.I/C.I./pașaport al moștenitorului (original și copie); ● împuternicire/declarație notarială din care să reiasă acordul celorlalți moștenitori privind solicitarea și încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original); ● un extras de cont pe numele solicitantului.

IMPORTANT! Prezența anuală a rentierilor la sediul centrelor județene ale APIA pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este o condiție esențială pentru a beneficia de renta cuvenită aferentă anului 2015.

 

Adeverințe pentru credite bancare

 

APIA informează că eliberează adeverințe pentru beneficiarii schemelor de plată (schema de plată unică pe suprafață, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu și măsurile de dezvoltare rurală), implementate de Agenție în cadrul Campaniei 2016, respectiv pentru cei care intenționează să acceseze credite în vederea finanțării activităților curente, de la insituțiile bancare și non-bancare care au încheiat convenții cu APIA. Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN — SA (FGCR) și Fondul Național de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii IFN—  SA (FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci fermierilor. Toate convențiile încheiate între APIA, instituțiile bancare și non-bancare și FGCR/FNGCIMM vor fi postate pe site-ul instituției la adresa: www.apia.org.ro.