Pentru campania 2015, în cadrul PNDR, sunt prevăzute următoarele scheme de plată:

1. Schema de plată unică pe suprafață (SAPS)

● SAPS presupune acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil, declarat de fermier, decuplată total de producție. Cuantumul se calculează prin împărțirea valorii plafonului anual alocat acestei scheme la numărul total de hectare eligibile declarate la nivel național, în anul respectiv;

Hectar eligibil înseamnă suprafața utilizată pentru o activitate agricolă, din cadrul unei exploatații. Suprafețele de teren respective sunt considerate hectare eligibile numai dacă sunt conforme cu definiția de hectar eligibil, pe tot parcursul anului calendaristic! Excepție fac cazurile de forță majoră, sau unele circumstanțe excepționale.

● Suprafețele coronamentelor și ale taluzurilor de apărare împotriva inundațiilor și ale canalelor de irigații și desecare, precum și taluzurile și zonele de protecție ale căilor de comunicații, nu sunt considerate suprafețe agricole;

● Începând cu anul 2018, în cazul pajiștilor permanente care conțin elemente disparate neeligibile, hectarul eligibile se determină prin aplicarea unui sistem pro-rată de reducere a suprafeței, bazat pe procentajul de suprafață neeligibilă din cadrul blocului fizic. Reducerea suprafețelor ca rezultat al aplicării acestui sistem nu constituie neconformitate, în cadrul angajamentelor pentru măsurile delegate, și nu determină aplicarea de sancțiuni. ATENȚIE! Terenurile scoase din circuitul agricol și înscrise în cartea funciară nu sunt eligibile pentru plățile pe suprafață.

2. Plata redistributivă

● Plata redistributivă reprezintă o plată anuală destinată fermierilor care au dreptul la SAPS și se acordă gradual, pentru primele 30 ha ale exploatației;

● Cuantumul acestei plăți și intervalele de suprafață se stabilesc, anual, prin HG;

● Nu beneficiază de plata redistributivă fermierii care și-au fragmentat exploatațiile după data de 18 oct. 2011, doar în scopul de a beneficia de această plată, ale căror exploatații sunt rezultatul respectivei fragmentări. Cazurile în care nu se consideră că fermierii și‑au fragmentat/divizat exploatațiile, după 18 oct.2011, sunt următoarele: moștenirea, vânzarea-cumpărarea de terenuri agricole și rezilierea contractelor de arendă/concesiune.

3. Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu

Aceste practici vor fi aplicate, obligatoriu, pe toate hectarele elegibile, de către beneficiarii SAPS. Ele sunt

● diversificarea culturilor;

● menținerea pajiștilor permanente existente;

● prezența unei zone de interes ecologic, pe suprafața agricolă.

N.B. Toate aceste practici le vom detalia în numărul următor al publicației noastre.

 

Beneficiari implicit ai plății pentru practici benefice pentru climă și mediu sunt următorii: a) fermierii care practică agricultura ecologică și dețin un document justificativ emis de un organism de certificare și inspecție aprobat de MADR; b) fermierii ale căror exploatații sunt situate, parțial sau integral, în zone care fac obiectul Directivei habitate 92/43/CE; Directivei apă 2000/60/CE și a Directivei păsări sălbatice 2009/147/CE, c) precum și fermierii care au suprafața întregii exploatații acoperită cu culturi permanente (ex. vii, livezi etc).