La sediul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Ilfov a avut loc, la finele lunii octombrie, în prezența directorilor unităților de învățământ de stat și private din județ, ședința de analiză a calității educației ilfovene. Cu această ocazie, s-au prezentat Raportul anului școlar 2015-2016, întocmit extem de amănunțit și nefiind omis nici un element care ține de educație, dar și direcțiile fundamentale de dezvoltare ale învățământului din județ în perioada 2016-2020, respectiv principalele obiective din anul școlar în curs.

„Raportul de stare” a analizat situația din sistemul de învățământ preuniversitar ilfovean, în anul școlar 2015-2016 și a fost structurat pe capitole, precum: resursele umane, resursele materiale și financiare, participarea la educație și rezultate ale elevilor.

”IȘJ Ilfov și-a propus să acţioneze unitar pentru a realiza transferul de la perspectiva acumulărilor cantitative la cea a acumulărilor calitative, orientate spre formarea capacităților și a competențelor de autoinstruire care să permită elevului, mai târziu adultului, să utilizeze achiziţiile din domeniul cunoaşterii în demersurile de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea adaptării la mediul socio-educaţional”, a subliniat, de la început, Daniela Barbu, inspector general școlar.

În anul şcolar 2015 – 2016, structura reţelei şcolare a județului Ilfov a însemnat 79 de unități cu personalitate juridică (14 pentru învățământ preșcolar, 46 pentru învă­ță­mânt primar și gimnazial, 17 licee și 2 unități conexe – Palatul copiilor și Clubul sportiv) și 112 unități arondate. Față de anul școlar 2014-2015, în 2015-2016 – numărul elevilor a scăzut, de la 45.934, la 45.242 și, evident, în aceste condiții a scăzut și numărul de clase, dintr-un total pe județ, în anul școlar 2014-2015 – de 1.867, la 1.838, în anul școlar care a trecut.

Situația statistică privind încadrarea personalului didactic arată, pentru 2015-2016 – 2.635,1 norme, 2.194,13 titulari, 287,9 personal calificat și 153,07 personal fără studii corespunzătoare postului. Față de anii școlari anteriori, cifrele indică o creștere a normelor didactice; creșterea ponderii normelor ocupate de titulari prin plata cu ora; creșterea ponderii normelor ocupate prin plata cu ora de personalul didactic angajat pe perioadă determinată; normele ocupate de titulari sunt sub media națională – respectiv 77,2% față de 80,04%; normele ocupate de suplinitori fără studii corespunzătoare postului sunt peste media națională – 5,8% față de 1,65%, iar mobilitatea personalului didactic rămâne negativă, adică pleacă mai multe cadre didactice din Ilfov, decât vin din alte județe.

În aceste condiții s-au subliniat concluziile următoare:

– Tendința de reducere a numărului de posturi didactice încadrate cu personal didactic fără studii corespunzătoare postului, inițiată cu 3-4 ani în urmă, rămâne încă un deziderat, dificil de atins, în condițiile în care oferta de cadre didactice calificate este din ce în ce mai redusă;

– Se recomandă creș­terea preocupării directorilor de unități școlare în ceea ce privește abordarea problematicii asigurării resurselor umane în perspectiva descentralizării sis­temului de învățământ;

– Este absolut necesară, în contextul actual, îndrumarea elevilor cu aptitudini specifice către cariera didactică de către profesorii diriginți, consilierii școlari şi directorii unităților de învățământ în vederea asigurării, în perspectivă, a personalului didactic calificat.

 

Situaţia la învăţătură a elevilor din Ilfov rămâne, în general, constantă, chiar cunoaşte un uşor declin în unele şcoli

Capitolul dedicat ”efi­ca­­cității educaționale” s-a referit la rapoarte statistice şi reprezentări grafice comparative, relevante pentru structurarea unor concluzii din punct de vedere al eficacității educaționale la nivelul sis­temului de învățământ din județ, iar analiza s-a realizat la nivelul departamentului „Curriculum și inspecţie şcolară”, departament acreditat să aprecieze în mod obiectiv dacă întreaga activitate din anul școlar, corelată cu rezultatele elevilor, a adus procesului educativ valoare adăugată și valoare creată.

Astfel, și în anul șco­lar 2015-2016, obiectivele prioritare ale IȘJ Ilfov au vizat îmbunătățirea rezultatelor la învățătură și a celor privind frecvența și disciplina elevilor, prin responsabilizarea conduicerii unităților de învățământ.

Din păcate, însă, rezultatele statistice au relevat faptul că, situaţia la învăţătură a elevilor din Ilfov rămâne, în general, constantă, chiar cunoaşte un uşor declin în unele şcoli.

Spre exemplu – procentul de promovare a școlii de către elevi, în anul școlar care s-a încheiat în 2016 a fost de 74,375%, comparativ cu 77,17% în anul școlar 2014-2015. La 15 iunie 2016 se înregistrau 100 de elevi repetenți pentru clasa pregătiroare – clasa a IV-a, 373 – clasele V-VIII și 79 de elevi de la liceu.

”Situarea ușor descendentă a rezultatelor la învățătură, comparativ cu ultimul an școlar, poate fi explicată printr-o motivare satisfăcătoare a implicării și a nivelului motivațional al elevilor, determinată în mare măsură de faptul că actul educațional răspunde parțial nevoilor și intereselor acestora”, a explicat situația inspectorul general, Daniela Barbu. Însă, raportul a evidențiat și că, ”rezultatele la învățătură și disciplină au, în continuare, în multe școli, doar valoare statistică și nu constiutie subiectul unor analize aprofundate, pe baza cărora școala să își adapteze permanent intervențiile, strategiile. O altă cauză, deloc de neglijat, este aceea că echipele manageriale și cadrele didactice sunt interesate aproape exclusiv de rezultatele la examene și nu acordă aceeași importanță rezultatelor la învățătură pe tot parcursul școlarității elevilor, ceea ce contravine interesului pedagogic și nu sprijină elevul în dezvoltarea sa”, arată analiza citată.

 

Absenteismul rămâne o mare problemă

În ceea ce privește starea disciplinară a elevilor din Ilfov, analiza comparativă a sancțiunilor aplicate a arătat că numărul elevilor sancționați a crescut ușor în anul școlar trecut, motivul principal al celor mai numeroase sancțiuni fiind determinat de numărul mare de absențe nemotivate! Pentru că, DA, absenteismul rămâne, în continuare, un fenomen, în ciuda faptului că majoritatea școlilor din județ au inițiat planuri de măsuri pentru menținerea elevilor în școală. Iar elevii care absentează de la școală se confruntă cu mai multe probleme decât colegii lor care frecventează în mod regulat școala. Ei vor fi primele victime ale abandonului școlar şi ca o consecință a acestuia, vor avea probleme în găsirea unui loc de muncă sau în integrarea socială! Abandonarea studiilor este provocată de cauze diverse, între care cel mai frecvent întâlnite sunt cele de ordin material. În alte cazuri, această realitate este determinată de faptul că elevul nu poate face față sarcinilor programelor de învățământ ori suferă de influențe negative (prietenii nefaste, care îi abat interesul de la școală, dezinteresul părinților faţă de învățământ sau faţă de propriul copil etc.). Spre exemplu, la nivelul județului Ilfov, 450 de copii provin din familii în care părinții sunt plecați la muncă în străinătate. Evident că unii dintre ei sunt îngrijiți, în continuare, foarte bine de rude, și nu au probleme școlare, însă alții au rămas în afara structurilor sociale, inclusiv în afara educației, această problemă reprezintând o mare provocare pentru factorii decidenți.

Examene 2015/2016 – posibile cauze ale eșecului examenului de Bac’

Analiza rezultatelor examenelor școlare din 2015-2016 a început cu evaluarea competențelor la sfârșitul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, unde s-a constatat, în raport cu anul școlar 2014-2015, o ușoară scădere a procentului notelor mai mari de 5, în 2015-2016, chiar dacă județul Ilfov se menține deasupra mediei naționale. Am mai remarcat că în anul școlar 2015-2016 s-au obţinut 21 de note de 10, faţă de numai 8 în anul şcolar 2014-2015, la limba română, dar 24, față de 42 la matematică, plus 5 medii de 10.

Legat de exemenul de Bacalaureat, cel care situează an de an, Ilfovul, pe ultimul sau penultimul loc, la nivel național, analiza a arătat că, din 1.403 candidați înscriși la sesiunea din iunie 2016, respectiv 1.262 prezenți, au reușit să ia note de trecere doar 449, cea mai mare pondere a notelor fiind pentru cele cuprinse între 7 și 7.99. Rata de promovare a fost de 35,58%, iar pentru cauzele posibile ale eșecului s-au nominalizat:

l opțiunea elevilor cu rezultate slabe la învățătură pentru admiterea în unităţile de învăţământ liceal din judeţul Ilfov, elevii cu rezultate bune și foarte bune fiind atraşi de liceele din Bucureşti;

l şcolarizarea în număr mare a elevilor din judeţele limitrofe (Giurgiu, Ialomița, Dâmboviţa etc.), cu medii de absolvire mici;

l pregătire precară şi competenţe de operare cu informația slabe demonstrate de procentul scăzut al notelor peste 7;

l supraevaluarea elevilor în timpul anilor de liceu, fără a se aplica riguros descriptorii de performanţă;

l evaluare generoasă şi subiectivă a elevilor, în unele unităţi şcolare;

l motivaţie scăzută pentru învăţare din partea elevilor;

l creşterea ratei absenteismului în învăţământul liceal;

l demotivarea cadrelor didactice care nu-și adaptează discursul didactic la nivelul clasei.

 

 

Olimpiade și concursuri

În anul școlar 2015-2016 elevii și cadrele didactice din Ilfov au manifestat un interes deosebit pentru activitatea de performanță, pentru participarea la olimpiade și concursurile școlare. Astfel, în perioada menționată, județul a organizat trei concursuri de anvergură: etapa națională a Olimpiadei Sportului școlar (Tenis de masă), etapa națională a Olimpiadei de lingvistică ”Solomon Marcus” – secțiunile exercițiu și performanță, în parteneriat cu Universitatea București, catedra de lingvistică, concurs la care au participat 257 de elevi din clasele VII – XII dintre care au fost selectați cei 4 reprezentanți ai României la etapa internațională și Olimpiada internațională a elenismului, în parteneriat cu Uniunea Elenilor din România, sub egida Parlamentului României, cu participarea câștigătorilor etapei naționale a olimpiadei de limba greacă din România, Grecia, Cipru, Ungaria, Bulgaria și Republica Moldova. De asemenea, au fost organizate concursuri științifice și artistice care au avut un impact deosebit asupra copiilor și elevilor: ”Profu de mate” – concurs de matematică organizat în colaborare cu ISMB; ”Bucuria măștilor” – concurs județean de teatru pentru învățământul primar și gimnazial, ediția I; Festivalul interjudețean ”Zâmbetul copilăriei”, manifestare culturală amplă și de ținută a preșcolarilor. La finalul analizei, s-a subliniat că olimpiadele școlare și concursurile nu trebuie să devină un scop în sine, primele adresându-se strict elevilor capabili de performanță. Iar participarea la concursuri și olimpiade trebuie să fie liber consimțită, să fie alegerea copilului, fără presiuni din partea profesorului sau a familiei!

 

Plan managerial pentru anul școlar 2016-2017

 

Cristina Ghiță, inspector școlar general adjunct, a punctat câteva aspecte din Planul managerial întocmit pentru anul școlar 2016-2017 care are ca obiective, pe partea de management curicular – asigurarea cadrului instituţional și organizatoric pentru practicarea unui management flexibil, eficient, bazat pe principiile asigurării calităţii în educaţie; implementarea eficientă a curriculumului, cu scop de orientare și optimizare a învăţării, pentru îmbunătățirea rezultatelor la învățătură, și la evaluările și examenele naţionale, pentru reeducerea ratei de părăsire timpurie a școlii și asigurarea egalității de șanse și dezvoltarea învăţământului profesional și tehnic și corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieței muncii, în vederea unei bune inserţii socio-profesionale a absolvenţilor.

În ceea ce privește managementul resurselor umane – se vor urmări dezvoltarea și menţinerea unei politici eficiente în domeniu și optimizarea activităţilor de formare continuă a personalului din învăţământ, iar pe partea de management al resurselor financiare si materiale – reabilitarea și modernizarea unităţilor de învățământ, paralel cu dezvoltarea unor dotări materiale complexe și eficiente cu scopul creării de noi oportunităţi de învăţare cu mijloace informatice, sisteme multimedia și softuri educaţionale; dar și gestionarea eficientă a resurselor financiare în scopul funcționării optime a sistemului educațional din județul Ilfov.

Iar managementul relațiilor comunitare și sistemice punctea­ză consolidarea și dezvol­tarea programelor, proiectelor și parteneriatelor educaționale la nivel local, național și internațional, în vederea creșterii calității actului educațional, îmbunătățirii imaginii școlilor în comunitate și menținerii unui climat de siguranță pentru participanții la actul educational.