Consiliul Județean Ilfov (CJI) a demarat elaborarea “Strategiei pentru dezvoltarea județului Ilfov – Orizont 2020”, identificând ca  prioritate a exercitării mandatului său  – ca autoritate publică locală – necesitatea utilizării, în exercitarea funcțiilor sale fundamentale, a unor documente programatice care să reflecte viziunea de dezvoltare economică și socială a comunității locale pe care o reprezintă.

Strategia pentru dezvoltarea județului Ilfov vizând orizontul de timp 2014 – 2020 va reflecta viziunea, obiectivele strategice și direcțiile sectoriale de dezvoltare ale județului prin implicarea factorilor de decizie, oamenilor de afaceri și populației din localitățile urbane și rurale, pentru stabilirea unui consens în ceea ce privește viitorul județului. Procesul de elaborare a strategiei și procesul participativ se vor materializa într-un document ce vizează orientarea comunității pe termen lung către competivitate și valoare adaugată.

Obiectivele specifice ale strategiei de dezvoltare sunt:

 

  • identificarea principalelor condiții socio-economice care oferă cadrul de implementare a strategiei de dezvoltarea a județului,
  • identificarea stadiului actual de dezvoltare a județului și analiza acesteia din perspectiva actorilor interesați la nivel local, regional, național și international,
  • stabilirea viziunii, obiectivelor și a planului de acțiune cu privire la dezvoltarea județului Ilfov, pentru orizontul de timp 2014-2020,
  • o mai bună direcționare, planificare și gestionare a resurselor existente la nivelul ju­­dețului,
  • identificarea nevoilor și surselor de finanțare la nivelul județului,
  • creșterea predictibilității acțiunilor administrației locale pe termen mediu și lung;
  • analiza și propunerea unui set de recomandări privind cadrul instituțional necesar implementării strategiei.

 

Termenul pentru definitivarea strategiei de dezvoltare a Ilfov-ului este de aproximativ 5 luni.