Ședința Colegiului Prefectural

Cea mai recentă reuniune a Colegiului Prefectural al județului Ilfov a analizat activitatea de pregătire a deschiderii noului an școlar 2017-2018, datele fiind centralizate, potrivit Cristinei Ghiță, inspector școlar general adjunct al județului, în urma prelucrării informațiilor obținute din cele 192 (79 cu personalitate juridică, 113 structuri, 2 conexe, 1 învățământ special) de unități de învățământ din județ.

Articol apărut în nr. 367 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

școlile

Astfel, majoritatea uni­­tăților școlare au ob­ți­nut avizele sau auto­rizațiile sanitare/sanitar-veterinare, excepție făcând Grădinița nr. 1 Otopeni (supraaglomerată), Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfânta Filofteia” Pasărea (funcționează în spații care nu-i aparțin, și, în acest caz, nu a ­înaintatdocumentația pen­tru obținerea avizului) și Școala Gimnazială nr. 3 Șindrilița, comuna Găneasa (grupuri sanitare exterioare), unitatea făcând demersuri pentru a obține avizul sanitar. În 7% din cazuri spațiile sunt insuficiente, iar un caz deosebit este acela al Școlii Gimnaziale nr. 1 din Bragadiru, unde procesul de învățământ urmează să se efectueze în trei schimburi. Igienizarea spațiilor în care se efectuează procesul de învățământ a fost realizată în procent mediu de 70% (iar în timpul care a rămas până la începerea anului școlar, Colegiul Prefectural având loc pe 31 august 2017, se va igieniza și restul de 30% din spațiul școlar). Spații nou construite sunt deținute de 6 unități de învățământ adică 3,4% din totalul unităților.

Încadrarea cu personal didactic

Pentru asigurarea cu personal didactic a unităților școlare ilfovene pentru anul școlar 2017 – 2018, Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Ilfov a scos la concurs 882 de posturi vacante/rezervate (accesibile nu doar Ilfovului). Menționăm că, față de alte inspectorate din țară, IȘJ Ilfov scoate cele mai multe posturi la concurs (raportând la număr unități de învățământ/județ), dar, din păcate, cadrele didactice care se titularizează aici prin participarea la concurs părăsesc județul prin detașare la cerere până la 1 septembrie (le­gislația neinterzicând această practică). La sesiunea de Titularizare 2017 s-au înscris 529 de candidaţi pentru 318 posturi didactice titularizabile, 135 de posturi didactice ocupându-se prin titularizare. În ședințele publice de repartizare/ocupare a posturilor didactice din perioada 28 – 30 august 2017 s-au ocupat 215 posturi (prin detașare la cerere a cadrelor didactice titulare și prin angajare pe perioadă determinată a candidaților participanți la concursurile naționale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din perioada 2011 – 2017). În vederea asigurării încadrării cu personal didactic (în special profesori pentru învățământ preșcolar și primar), pe 11 septembrie IȘJ Ilfov va organiza un concurs județean de ocupare a posturilor rămase libere.

Potrivit cifrelor analizate privind încadrarea personalului didactic în ultimii 4 ani, în Ilfov, s-a constatat creșterea normelor didactice de la un an la altul, ca urmare a sporirii efectivelor de preșcolari/elevi. Au crescut normele ocupate cu titulari, prin încadrarea în regim de plată cu ora, în lipsa ofertei de personal didactic calificat. Însă comparația cu repartizarea normelor didactice la nivel naţional ilustrează faptul că judeţul Ilfov se află sub media naţională la titulari – 77,2% faţă de 80,04%. De asemenea, semnificativă este diferenţa de 4 procente la încadrarea personalului fără studii corespunzătoare postului (cu studii în altă specialitate): 5,8% în Ilfov, faţă de 1,65% la nivel naţional.

În concluzie, personalul didactic încadrat cu­noaște o fluctuație deose­bi­tă în ceea ce privește mobilitatea. De aceea, echi­pa manageria­lă din IȘJ Ilfov este preocu­pată de identificarea unor soluții pentru păstra­rea cadrelor didactice la post prin implicarea comunității locale și a autorităților județene.

Toate unitățile școlare au directori

În cele 40 de localități din Ilfov sunt, cum arătam la începutul articolului, 79 de unități de învățământ cu personalitate juridică. Așadar – au fost scoase la concurs 80 de funcții de directori (inclusiv pentru CJRAE) și 25 de posturi de directori adjuncți. Înaintea concursului din iunie – august 2017 – 34 de funcții de director erau vacante, iar pentru ele s-au înscris la concurs – 45 de persoane (49 de aplicații, pentru că 4 persoane au aplicat pentru 2 funcții/unități). S-au ocupat prin concurs 19, din care 15 persoane au deținut funcția și înainte de concurs. În cazul directorilor adjuncți – au fost 18 funcții vacante, pentru care s-au înscris 12 persoane și s-au ocupat prin concurs – 7. Posturile de director, respectiv director adjunct rămase neocupate în urma con­cursurilor, au fost ocupate conform Notei M.E.N. nr. 8550/07.08.2017, prin deta­șare în interesul învă­ță­mântului. Așadar, la începutul anului școlar, toate unitățile școlare din ju­dețul Ilfov au directori/directori adjuncți pe posturi.

Demitere ”prin fax”, selecție ”prin mail”

Jurnalul de Ilfov a relatat despre „demiterea prin fax”, de către ministrul Educației, Liviu Pop, a inspectorului școlar general al I.Ș.J. Ilfov, Daniela Barbu. Acțiunea de la Ilfov nu a fost singulară, în situații similare aflându-se și alți inspectori școlari generali, care s-au decis să acționeze în judecată ministerul Educației.

daniela barbu

Până la momentul soluționării acestor spețe în instanță, sau până la momentul în care ministerul Educației va ieși cu un comunicat/explicație oficială, știm doar că, „organizarea selecţiei” pentru ocuparea, în anul școlar 2017 – 2018, a celor 29 funcţii de conducere vacante sau temporar vacante din inspectoratele școlare județene, s-a desfășurat, cel puțin, la fel de ciudat! CV-urile doritorilor s-au trimis direct pe mail-ul ministrului (cabinet@edu.gov.ro) până pe 23 august, dată până la care s-au înscris, pentru cele 29 de posturi, 95 de cadre didactice. „La finalizarea procedurii de selecţie, numirile vor fi aprobate prin ordin de ministru, iar mandatele vor avea caracter temporar – până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2017 – 2018. Ministerul Educaţiei Naţionale va face publică lista tuturor cadrelor didactice care, în anul școlar 2017 – 2018, vor ocupa aceste funcții”, anunță sec ministerul.

Așadar, în aceste zile așteptăm să vedem pe cine numește ministrul Edu­cație la conducerea IȘJ Ilfov.

ISU controlează

Rezultatele controalelor de prevenire a incendiilor desfășurate de ISU București – Ilfov în unităţile de învăţământ de pe raza judeţului Ilfov, în anul școlar 2016-2017, au conturat o serie de obiective specifice de îndeplinit în noul an școlar. Spre exemplu, dezvoltarea aptitudinilor și abilităţilor elevilor și studenţilor de a se proteja în situaţii de urgenţă; organizarea periodică a unor acţiuni de informare preventivă împreună cu alte structuri locale și centrale din cadrul ministerului Afacerilor Interne – poliţie, jandarmerie sau iniţierea și stabilirea de parteneriate cu ONG-urile și colaborarea cu unităţi de învăţământ, în vederea implicării acestora în mod planificat în programele de informare, educare și voluntariat ale populaţiei, prin interconectarea activităţii acestora cu cea a serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă.

Probleme identificate

În anul școlar 2016 – 2017, pe raza judeţului Ilfov, din 58 de clădiri cu funcțiunea de spații educaționale, care necesitau autorizație de securitate la incendiu, 52 au fost puse în funcţiune fără obţinerea acestei autorizări. Prin urmare, doar 6 au deținut, la începutul anului școlar trecut, autorizaţii de securitate la incendii. Toate au avut însă asigurate condiţii de evacuare a persoanelor în cazul producerii situaţiilor de urgenţă (incendiu, cutremur, inundaţie, surpare teren, etc.) și mijloacele de primă intervenţie în caz de incendiu. 24 de unități școlare sunt echipate și cu instalaţii și sisteme de detectare, semnalizare și avertizare incendii și 29 au asigurat iluminatul de securitate la incendiu.