Bucureștiul văzut de sus...

 

Consilierii generali ai Capitalei au fost de acord cu înființarea funcției de administrator public (sau city manager) la nivelul municipiului București.

Proiectul a fost susținut de 37 dintre consilierii prezenți la ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB), în timp ce șase au votat împotrivă, iar cinci s-au abținut.

Conform anexei atașate hotărârii, administratorul public, în baza unui contract de management încheiat cu primarul general, poate să îndeplinească atribuții de coordonare a aparatului de specialitate al primarului, a serviciilor și instituțiilor publice de interes local, precum și a societăților comerciale înființate de CGMB.

„Astfel, în funcție de numărul și importanța atribuțiilor delegate, administratorul public poate organiza, coordona și gestiona activitatea Primăriei Municipiului București, fiind un partener al managementului la vârf în procesul de adoptare a deciziilor strategice. Primarul general al municipiului București poate delega către administratorul public, în condițiile legii, calitatea de ordonator principal de credite. Administratorul public îndeplinește orice alte atribuții specifice postului, încredințate de primarul general al Municipiului București prin act administrativ, notă internă, sau care rezultă din modificările legislative care reglementează domeniul de competență”, se arată în documentul menționat.

Ocuparea funcției se va face prin concurs organizat în condițiile legislației aplicabile personalului contractual, Primăria urmând să publice anunțul, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului, în Monitorul Oficial al României – partea a treia, într-un cotidian de largă circulație, pe pagina de internet la secțiunea angajări, pe portalul Guvernului, precum și la sediul instituției.

Cine va putea ocupa această funcție?

Va putea ocupa această funcție persoana care: are cetățenie română, cetățenie a altor state membre UE sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, de fals ori a unor fapte de corupție.

De asemenea, va trebui să aibă studii superioare de lungă durată, vechime de cel puțin trei ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției; experiență de cel puțin trei ani în funcții de conducere, abilități de comunicare, capacitate de analiză și sinteză, capacitate de exprimare în cel puțin o limbă de circulație internațională, aptitudini legate de procesul decizional, de organizare și coordonare.

Atât comisia de concurs, cât și comisia de soluționare a contestațiilor vor avea în componența lor: un președinte, doi membri și un secretar (persoane cu probitate morală recunoscută, care nu au antecedente penale și nu se află în situație de incompatibilitate sau conflict de interese). Concursul va consta în: selecția dosarelor, probă scrisă, interviu.

Conform expunerii de motive, semnată de primarul general, Gabriela Firea, „administratorul public reprezintă o funcție specifică administrației publice locale care s-a consolidat, de-a lungul timpului, în țări care dispun de o administrație modernă și eficientă, scopul introducerii acestei funcții fiind acela de a profesionaliza administrația locală prin îmbunătățirea și fluidizarea sistemului de furnizare a serviciilor către cetățeni”.