Ministerul Educaţiei organizează, în perioada 29 iulie – 29 august, concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului naţional de experţi în management educaţional (seria a 10-a). Potrivit prevederilor Legii Educaţiei Naţionale, pot ocupa funcţii de conducere, de îndrumare şi de control în unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare numai cadrele didactice membre ale Corpului naţional de experţi în management educaţional.

Formularele de selecţie vor fi completate on-line, în aplicaţia informatică furnizată de Ministerul Educaţiei, iar după afișarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în perioada 8-10 august, la sediul inspectoratelor şcolare judeţene, se vor depune portofoliile de candidatură, întocmite în conformitate cu Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional.

Portofoliile candidaţilor vor fi evaluate în intervalul 16-17 august, ţinându-se seama de: absolvirea unor programe de formare în domeniul managementului educaţional, experienţa managerială, performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială, participarea la proiecte.

Rezultatele procesului de evaluare vor fi comunicate în data de 19 august, în ordinea descrescătoare a punctajelor. Contestaţiile pot fi depuse între 22 şi 26 august, urmând a fi soluţionate între 22 şi 29 august.

Pe 30 august, inspectoratele şcolare judeţene vor transmite Ministerului Educaţiei listele finale cuprinzând candidaţii promovaţi, care va emite ordinul de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional.

 

Condiții de participare

La concursul de selecţie poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) face dovada acumulării a 60 de credite transfe­rabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional;

b) este titular în învăţământul preuniversitar/într-o unitate de învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor;

c) a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;

d) nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

 

e) nu a fost exclus din Registrul naţional al experţilor în management educaţional.