Grijă pentru Apă. Res pect pentru Viitor!

Parteneriate durabile, acces neîngrădit la o rețea performantă de apă și canal, norme comunitare în domeniu respectate până la cel mai mic detaliu, caracterizează activitatea ACI – Ilfov

După cum bine se știe, pentru că s-a tot vorbit, în perioada 2007-2013, de Programul Operațional Sectorial (POS) Mediu (document strategic de referință în baza căruia s-au finanțat din fonduri europene proiecte prioritare de mediu), în cadrul primei axe prioritare de finanțate ”Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată” a fost dezvoltat și proiectul “Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Ilfov“. Beneficiarul acestui proiect, SC Apă-Canal Ilfov (ACI) SA a primit finanțare nerambursabilă pentru valorile eligibile ale investiției, în cadrul contractului de finanțare nr. 102834, semnat în noiembrie 2010 cu Ministerul Mediului și Pădurilor, la acea vreme, actualmente – Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, în calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu. Proiectul s-a adresat celor mai mari și mai afectate aglomerări din județ și a urmărit extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și a sistemelor de colectare a apelor uzate în: Pantelimon, Dobroești, Bragadiru, Cornetu, Domnești, Ciorogârla, Brănești și Cernica.

Concret, a fost vorba despre extinderea și reabilitarea surselor subterane, conductelor de aducțiune (conducte principale) și stațiilor de tratare a apei (stații de clorinare); extinderea și reabilitarea rezervoarelor de apă, stațiilor de pompare, suflantelor, contorizării apei și rețelelor de distribuție; extinderea și reabilitarea sistemelor de colectare a apei uzate și stației de tratare a apei uzate; tratarea apei potabile și distribuția către 8 sisteme de alimentare cu apă (peste 59.000 de locuitori), care urmau a furniza sursa de apă pentru localitățile menționate mai sus, precum și colectarea și tratarea apelor uzate din 6 aglomerări ale județului, cu un total de peste 65.000 populație echivalentă – Pantelimon, Dobroești, Bragadiru-Cornetu, Domnești-Ciorogârla, Cernica, Brănești. Acestea din urmă au fost stabilite luând în considerare tratarea apelor uzate urbane Directiva Consiliului 91/271/CEE.

 

Aproximativ 290 de milioane de lei și rețele perfomante de alimentare cu apă și de canalizare

Un parteneriat între operatorul regional al serviciului public de alimentare cu apă și canalizare din județ – SC Apă-Canal SA și Consiliul Județean Ilfov (CJI), fonduri de la Uniunea Europeană și lucrări executate și ajunse acum în faza recepțiilor finale – în valoare de aproximativ 290 milioane lei ce au constat în construirea a 3 stații moderne de epurare a apelor uzate menajere în localitățile Bragadiru, Brănești și Domnești, construirea a 176 km rețele de alimentare cu apă și 181 km rețele canalizare, peste 11.000 de branșamente de apă la consumatori, peste 10.000 de racorduri pentru canalizare la consumatori, 59 de stații de pompare apă și construirea de stații de tratare a apei potabile în toate localitățile incluse în proiect, respectiv Pantelimon, Bragadiru, Dobroești, Cernica, Brănești, Cornetu, Domnești și Ciorogârla.

 

Bragadiru, conformat directivelor europene cu privire la condițiile de mediu și sănătate publică

Iar dacă, spre exemplu, în anul 2010, Bragadiru avea numai 7 km de rețele de apă și canalizare și o gospodărie de apă învechită și cu o capacitate mică de stocare, astăzi orașul este printre puținele din țară conformate directivelor europene cu privire la condițiile de mediu și sănătate publică. Bragadiru dispune, în prezent, de un sistem centralizat de alimentare cu apă și de canalizare, având 43 km de rețea distribuție apă potabilă, 53 km rețea canalizare, gospodărie de apă modernizată, rezervor apă potabilă cu o capacitate suficientă pentru satisfacerea nevoilor de consum, stație de clorinare automatizată, 3 foraje de mare adâncime, toate construite în conformitate cu cea mai nouă tehnologie.

De asemenea, și celelalte localitați înscrise în proiect – Pantelimon, Dobroești, Cernica, Brănești, Cornetu, Domnești și Ciorogârla au fost aliniate standardelor europene de mediu, ACI asigurând comunităților condițiile de acces la infrastructura de apă potabilă și la cea de apă uzată.

 

Domnești și Cernica au pornit de la ZERO metri de infrastructură de apă și/sau canal

În Domnești și Cernica, proiectul a fost cu atât mai important, cu cât a însemnat o schimbare radicală a condițiilor de trai din cele două localități, având în vedere că în acestea infrastructura de apă sau de canalizare a fost, practic, construită de la zero, neexistând până la derularea investițiilor de către ACI niciun metru de rețea publică de apă sau canal. În prezent, compania de apă asigură accesul la infrastructura de apă și canalizare unui număr de aproximativ 1.000 de gospodării din localitatea Cernica și unui număr de peste 2.400 de gospodării din localitatea Domnești.

De asemenea, nici în Ciorogârla nu a existat un sistem centralizat de preluare a apelor uzate menajere, iar astăzi, localitatea beneficiază de 20 km de rețea canalizare, aproximativ 2 km conducte de refulare, 5 stații de pompare ape uzate menajere și peste 1.000 de racorduri la utilizatori.

 

Brănești și Pantelimon – cu nimic mai prejos

Brănești are în acest moment un sistem compus din 29 km rețea de alimentare cu apă și 27 km rețea de canalizare. Apele uzate menajere preluate de la gospodăriile racordate la sistem sunt descărcate în stația de epurare nou construită în cadrul POS Mediu.

În Pantelimon, re­țeaua de apă a fost suplimentată cu 33 km, iar cea de canalizare cu 21 km. Totodată, în ciuda condițiilor tehnice foarte grele, s-a reușit și reabilitarea stației de pompare ape uzate menajere Metalul. Contractul de execuție lucrări în orașul Pantelimon este finalizat în proporție de 90%, res­tul lucrărilor urmând a fi realizate în următoarea etapă de fazare, estimată de ACI la aproximativ 50 de zile. Principala cauză a decalării termenului de finalizare a reprezen­tat-o intrarea în insolvență a antreprenorului lucrărilor și întârzierea la nivelul Ministerului Fondurilor Europene a procedurilor de reziliere a contractului.

 

Se lucrează intens la branșări și racordări

În prezent, în toate localitățile unde au fost finalizate lucrările, ACI derulează formalitățile pentru acordarea avizelor de branșare/racordare la rețelele publice și semnarea contractelor de furnizare cu noii consumatori. În acest sens, ACI a mobilizat pe teren echipe care informează cetățenii despre condițiile de branșare/racordare, acest suport pentru cetățeni fiind asigurat totodată și de către personalul existent la fiecare punct de lucru local.

 

O capacitate de operare în acord cu amploare investiției

În paralel cu POS Mediu, ACI a obținut și o altă finanțare de la Uniunea Europeană, în valoare de 5,5 milioane euro, pentru îmbunătățirea capacității de operare, prin achiziționarea de autoutilitare și echipamente speciale de monitorizare, inspecție și intervenție rapidă, echipamente pentru dotarea laboratorului de analiză apă potabilă și apă uzată, stand de verificare metrologică a contoarelor de apă, buldoexcavatoare, autocurățitoare combinate pentru spălarea conductelor, unități mobile combinate pentru inspecţia video a rețelelor de canalizare etc.

 

Planuri pentru noua perioadă de finanțare europeană

Cunoscând nevoile tuturor localităților din Ilfov, urmare a elaborării Master Plan-ului pentru sectorul de apă și apă uzată în județul Ilfov, ACI derulează în prezent proiectul de asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare în perioada 2014-2020. Proiectul, destinat unei populații de 245.000 de locuitori (aproape 52.000 în zona urbană și puțin peste 192.000 în zona rurală), are o valoare de 302 milioane de euro, din care 252 milioane de euro reprezintă investiții directe pentru localitătile Măgurele, Pantelimon, Dobroeşti, Jilava, Mogoşoaia, Bragadiru, Cornetu, Clinceni, Domneşti, Ciorogârla, Afumaţi, Baloteşti, Brăneşti, Cernica, Ciolpani, Dragomireşti Vale, Găneasa, Glina, Grădiştea, Gruiu, Moara Vlăsiei, Periş, Petrăchioaia și Tunari. Se va derula pe o perioadă de 58 de luni.

ACI estimează ca, până la finalul lunii august 2016, să demareze procedura de achiziție a contractelor de tip proiectare și execuție lucrări privind stații de tratare apă potabilă și stații de epurare ape uzate menajere, precum și asistență tehnică privind managementul proiectului și supervizarea lucrărilor.

 

Noi lucrări – o continuare firească a proiectului demarat în 2010

Compania Apă-Canal Ilfov va continua cu prioritate investițiile de modernizare a infrastructurii publice de alimentare cu apă și de canalizare și va respecta toate angajamentele asumate în fața partenerilor de proiect și a beneficiarilor finali – locuitorii județului.

Investiţiile prioritare ce vor fi realizate în cadrul noului program de dezvoltare se referă la reabilitarea reţelelor de canalizare existente, pe o lungime de 9,2 km, extinderea reţelelor de canalizare pe o lungime de aproape 800 km, extinderea capacităţii staţiilor de epurare ape uzate cu 70.300 PE (populație echivalentă), construirea a 7 noi staţii de epurare ape uzate cu o capacitate de 54.700 PE, construirea a 43 foraje noi, realizarea de noi aducţiuni şi interconectare sisteme pe o lungime de 71,69 km, realizarea facilităţilor de tratare a apei potabile (5 staţii clorinare noi, o staţie reabilitare, 3 staţii tratare amoniu, o staţie demanganizare), suplimentarea capacităţii rezervoarelor existente de înmagazinare apă potabilă cu 4.250 mc, reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă potabilă pe o lungime de 734,95 km.

Această nouă etapă de investiţii reprezintă continuarea firească a proiectului, demarat în 2010, prin care Apă-Canal Ilfov SA a deschis drumul unor parteneriate durabile în plan regional, oferind locuitorilor ilfoveni accesul neîngrădit la un sistem modern de alimentare cu apă şi de canalizare, corespunzător indicatorilor de performanţă impuşi de normele comunitare în domeniu.

În cadrul acestui nou program de dezvoltare a infrastructurii publice de alimentare cu apă şi de canalizare, operatorul şi partenerii de proiect vor asigura o bază solidă pentru dezvoltarea socio-economică a judeţului Ilfov, pentru creşterea nivelului de trai şi îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei, demers susţinut în virtutea principiului enunțat în titlul materialului nostru – ”Grijă pentru Apă. Respect pentru Viitor!”

 

Obligativitate națională

 

Este important de știut și faptul că, la nivelul legislației naționale există obligativitatea ca cetățenii să se racordeze la rețelele de canalizare existente sau nou-înființate, în cazul în care aceștia nu dețin stații de epurare avansată a apelor uzate menajere. Această obligație vine ca urmare a angajamentelor asumate de țara noastră cu ocazia aderării la Uniunea Europeană.