La Cantonul Silvic Corbeanca, aparținând Ocolului Silvic București, a avut loc, săptămâna trecută, reuniunea comună a Colegiilor Prefecturale Ilfov și București.

Articol apărut în nr. 400 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Inspectorul șef Badea Marinescu, de la Garda Forestieră București, a vorbit despre importanța acțiunii de înființare a perdelelor forestiere de protecție pentru județele din sudul și sud-estul României, cu scopul combaterii extremelor climatice și poluării atmosferice, dar mai ales pentru protecția căilor de comunicație, de efectele depunerilor masive de zăpadă și pentru asigurarea fluenței traficului auto și feroviar. El a mai scos în evidență și necesitatea asigurării serviciilor silvice/administrării întregului fond forestier național, indiferent de forma de proprietate, și intervenția statului prin decontarea contravalorii pazei pădurii pentru proprietățile forestiere de până la 30 ha inclusiv.

Inspectorul Marinescu a detaliat contextul legislativ, cu precizarea că, potrivit Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, modificată și completată, s-a ușurat procedura de expropriere a terenurilor pe care urmează să se înființeze perdele forestiere de protecție în sensul că persoanele pe terenul cărora vor fi amplasate acestea NU mai pot contesta exproprierea, singura contestație putând fi făcută asupra despăgubirii banești primite.

400 ha de perdele forestiere

Garda Forestieră Bu­curești a realizat do­cu­mentațiile tehnico-eco­no­mice de înființare a perdelelor forestiere de protecție a drumuri­lor naționale și autostră­zilor, în condițiile Legii 289/2002 republicată privind perdelele forestiere de protecție, art. 4 alin (5). Badea Marinescu a declarat că ”perdele forestiere nu mai stau în loc” și a explicat că au fost realizate 22 de documentații tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) cu o suprafață totală de 478 ha și 21 de documentații tehnico-economice (faza Proiect tehnic de execuție pentru obiective de investiție), din raza județelor arondate Gărzii Forestiere București (Ilfov, Ialomița, Călărași, Constanța, Giurgiu, Teleorman, respectiv Capitala), pe amplasamente cuprinse în Programul naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale, cu o suprafață totală de 396,8424 ha. Unul dintre dosarele privind documentațiile tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) nu a fost aprobat, ca urmare a valorii foarte mari a exproprierilor. Proiectele au fost predate ROMSILVA, care va realiza exproprierea pentru cauză de utilitate publică și va realiza aceste obiective de investiţii.

”Nici un mp de pădure fără pază”

Context legislativ: Prin HG 864/2016 s-au aprobat: schema de ”Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate PRIVATĂ a persoanelor juridice și fizice care desfășoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha” și Procedura de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care nu desfășoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha.

Beneficiarii schemei de ajutor de minimis trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe criterii de eligibilitate: au în proprietate fond forestier a cărui suprafaţă totală este mai mică sau egală cu 30 ha; nu se află în procedură de executare silită pentru plata unor datorii fiscale; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare sau administrare specială; iar suma ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică, într-o perioadă de 3 ani fiscali, respectiv anul acordării ajutorului de minimis în baza prezentei scheme și cei 2 ani fiscali anteriori, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderea cu activitate de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

De asemenea, în iulie 2017 a intrat in vigoare Legea 175/2017 pentru modificarea și completarea Legii 46/2008 – Codul Silvic, precum și pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea 192/2010, privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora. Prin acest act normativ se prevăd măsuri concrete necesare pentru asigurarea de către ”ocoalele silvice nominalizate” a administrării și/sau serviciilor silvice pentru suprafeţe de fond forestier de maximum 30 ha, proprietate aparţinând persoanelor fizice și juridice, pentru care nu există administrare sau pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice, iar proprietarul nu se poate identifica sau pentru care proprietarul a decedat și nu s-a realizat dezbaterea succesorală.

Ca urmare, începând din septembrie 2017, Garda Forestieră București a emis decizii prin care ocoalele silvice – în calitate de ”ocoale silvice nominalizate” – au început preluarea tuturor suprafețelor de pădure pentru care nu sunt asigurate administrarea/serviciile silvice.

”Ocolul silvic nominalizat” este obligat, la cererea deţinătorului de fond forestier, să asigure pe bază de contract serviciile silvice pentru suprafeţele de fond forestier de maximum 30 ha, aparţinând persoanelor fizice și juridice. Pentru fondul forestier în suprafaţă de maximum 30 ha inclusiv, pentru care nu există administrare sau pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice, iar proprietarul nu se poate identifica sau pentru care proprietarul a decedat și nu s-a realizat dezbaterea succesorală, ”ocolul silvic nominalizat” va efectua un control de fond/va evalua, în condiţiile legii, eventualele pagube aduse fondului forestier și va asigura paza acestuia pe baza notei de constatare încheiată cu reprezentantul Gărzii Forestiere București.

Continuă preluarea

Pe 15.02.2018, Garda Forestieră București a transmis o nouă notificare către toate primăriile pe raza cărora s-au identificat suprafețe de pădure proprietate privată, care nu au asigurate administrarea/serviciile silvice, din raza de județelor arondate. Prin urmare, ”ocoalele silvice nominalizate” vor începe preluarea și a acestor suprafețe de fond forestier, pentru care până acum nu s-au asigurat administrarea/serviciile silvice.

Pădure versus piața imobiliară

˜ În ”Luna plantării arborilor” – 15 martie – 15 aprilie, în Ilfov s-au plantat 125.000 de puieți

Cezar Răduță, director executiv al Direcției Silvice (DS) Ilfov, gazda evenimentului, a prezentat membrilor celor două colegii prefecturale tema regenerării pădurii din fondul forestier proprietate publică a statului, cu precizarea că direcţia ilfoveană dispune de potențial material și potențial uman care îi permit realizarea corespunzătoare a obiectivelor privind gospodărirea durabilă, pe principii ecologice și economice, a fondului forestier pe care-l deține în administrare prin ocoalele silvice București, Brănești și Snagov.

Este vorba, în total, de 23.273 ha, din care 19.426 ha reprezintă suprafața fondului forestier de stat, administrată de DS Ilfov, pe teritoriul județelor Ilfov, Călărași și Ialomița, dar și în București. Întreaga suprafață este încadrată la grupa I funcțională și îndeplinește funcția de protecție, corespunzătoare categoriei de agrement – recreere și pe această suprafață se regăsesc toate tipurile de pădure specifice câmpiei forestiere, silvostepei și zăvoaielor de plop și salcie. ”Demersurile pe care Direcția Silvică Ilfov le întreprinde pentru creșterea suprafeței fondului forestier din zona județului Ilfov și cea a municipiului București sunt extrem de dificile în disputa cu valoarea mare a terenurilor pe piața imobiliară și presiunea crescută a populației asupra acestora”, a explicat directorul Cezar Răduță. Acesta a prezentat, în continuare, câțiva dintre principalii indicatori de program pe 2018 ai DS Ilfov, care și-a propus o cifră de afaceri de 17.000 mii lei, regenerări totale pe 64 de ha – din care, pe 38 ha – regenerări naturale, lucrări de îngrijire a arboretelor tinere pe 951 ha, investiții totale de 1.642 mii lei, din care 1.103 mii lei din fonduri proprii, masă lemnoasă recoltată – 65.000 mc, produse realizate – altele decât masă lemnoasă – 399.000 lei, un profit brut de 268.000 lei etc.

Pădure nouă: 22 hectare regenerate, în această primăvară

”Conservarea pădurilor valoroase este țelul principal al administrării fondului forestier, cu atât mai mult cu cât extinderea suprafețelor împădurite este aproape imposibil de realizat în această zonă a țării, deficitară în păduri. În paralel, preocuparea pentru înlocuirea arboretelor necorespunzătoare tipului natural de pădure este permanentă, prin înființarea plantațiilor cu stejar pedunculat sau obținerea regenerărilor naturale cu semințiș de stejar pedunculat, care frecvent atinge la maturitate înălțimi de 30-35 m, diametre de 1-2 m, iar rădăcinile care pătrund în adâncime până la 8-10 m determină rezistență deosebită la doborâturile de vânt, stejarul fiind specia indigenă afectată cel mai puțin de fenomene meteorologice extreme. De aceea, în fiecare an, împădurim suprafețele libere, prin care înlocuim arboretele necorespunzătoare și înființăm anual plantații noi, pe 25-35 ha, utilizând circa 235.000 puieți, majoritari stejar pedunculat, dar și importante suprafețe cu regenerări naturale pe 80-100 ha, care înlocuiesc arboretele ajunse la vârsta exploabilității, prin aplicarea tratamentelor progresive cu regenerare sub adăpostul arboretului matern”, a explicat Cezar Răduță. Acesta a precizat că, DS Ilfov a realizat, în primăvara 2018, 22 ha de regenerări, din care: 15 ha regenerări naturale și 7 ha regenerări artificiale. Și, totodată, s-a reușit consolidarea plantațiilor tinere prin executarea lucrărilor de completări cu puieți de stejar pedunculat, însumând 10 ha (s-au plantat peste 120.000 de puieți de stejar pedunculat).

Pepiniera Cozieni

Puieții plantați de DS Ilfov sunt produși în Pepiniera Cozieni, în suprafață de 1.030 ari, din Ocolul Silvic Brănești și pepinierele cantonale din Ocolul Silvic București și Ocolul Silvic Snagov, unde se obțin anual peste 500.000 de puieți forestieri apți de plantat și-n curs de dezvoltare, dar și un număr însemnat de puieți ornamentali din specii de foioase și rășinoase, solicitați de diverse entități și persoane fizice, pentru promovarea spațiilor ­verzi din aglomerările urbane. Spre exemplu, puieții de frasin, stejar brumăriu, ulm de câmp, salcâm, gladiță, corcoduș și speciile de arbuști de păducel, sânger sau măceș – de la Pepiniera Cozieni – pot fi utilizați cu succes pentru plantarea suprafețelor destinate înființării perdelelor forestiere de protecție a câmpurilor și/sau a căilor de comunicații.

Fond forestier în siguranță

În urma controalelor de fond efectuate în fiecare canton aflat în admistrarea DS Ilfov, în primele trei luni ale lui 2018, pentru pădurile proprietate privată care au încheiate contracte de pază s-a constatat un volumul al arborilor tăiați ilegal de 29 mc (valoare 5.946 lei, din acest volum a fost justificat de către personalul silvic 20 mc, cu o valoare de 4.100 lei, iar diferența de 9 mc, cu valoarea de 1.846 lei a fost imputată personalului silvic). De asemenea, în același interval de timp, au avut loc 125 de acțiuni pe linie de pază a fondului forestier administrat și au fost întocmite 11 procese verbale de constatare de contravenții silvice.

Și, tot legat de pro­tecția pădurilor, principalii dăunători biotici ai pădurilor, reprezentați prin câteva specii de insecte defoliatoare, afectează anual o parte din arboretele pădurii ilfovene. Însă DS Ilfov are o bună experiență în domeniul depistării, prognozei și combaterii acestor dăunători, concentrându-și eforturile pentru promovarea metodelor de combatere integrată și utilizarea de substanțe biologice și bioactive. Iar rezultatele sunt pozitive, fiind favorizată dezvoltarea în pădurile tratate a populațiilor de entomofagi (superparaziți și prădători), capabile să mențină un echilibru balansat în ecosistemele forestiere.