⬤ Controale în teren, sprijin și ajutoare, dezvoltare de programe agricole, atenuarea efectelor crizei COVID, a pagubelor produse de secetă – o activitate intensă, în anul 2022, cu aceeași perspectivă și pentru anul în curs

Conducerea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) – Centrul Județean Ilfov a detaliat, aproape de sfârșitul lunii noiembrie 2022, în cadrul reuniunii Colegiului Prefectural Ilfov, desfășurarea, în perioada 1 martie 2022 – 16 mai 2022, a Campaniei de primire a cererilor unice de plată, perioada fără penalizări. În perioada 17 mai -10 iunie 2022, fermierii au avut posibilitatea să depună cereri unice, cu penalitati de 1%/zi întârziere, dar și formularele de modificare a cererii unice de plată, respectiv, formulare de adăugare suprafaţă (M2), de retragere suprafaţă (M3) și formulare de modificare a suprafeţelor (M1). Pentru a veni în sprijinul fermierilor și pentru creșterea calităţii lor, cererile unice de plată au fost supuse unor verificări preliminare încrucişate.

Astfel, la nivel judeţean, Serviciul Autorizare Plăți din cadrul APIA CJ Ilfov a primit, înregistrat şi controlat vizual cererile fermierilor cu suprafeţe peste 50 ha. În Campania 2022, s-au înregistrat 204 de cereri unice de plată cu o suprafaţă totală de 81.027,97 ha, iar la nivel local, prin Centrele Locale, s-au depus 326 cereri SAPS cu suprafaţă de 2.365,49 ha (CL Snagov,) 420 cereri SAPS cu suprafaţă de 2.284,19 ha (CL Dascălu), 267 cereri SAPS cu suprafaţă de 1.525,97 ha (CL Brănești), 417 cereri SAPS cu suprafaţă de 1.380,95 ha (CL Măgurele) și 319 cereri SAPS cu suprafaţă de 2917,13 ha (CL Buftea).
Așadar, la finalul campaniei de depunere cereri, 10.06.2022, APIA CJ Ilfov a primit şi înregistrat în total 1.953 cereri unice de plată cu o suprafaţă totală de 91.501,70 ha. Începând cu 16.10.2022 s-au efectuat primele autorizări pentru plățile în avans, Campania 2022. Plățile pentru schemele finanţate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă) și FEADR (Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală) s-au făcut în lei, la cursul de schimb valutar de 4,9490 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Campania de plăţi în avans s-a derulat în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2022.
În Campania 2022, ­s-au accesat următoarele plăți și scheme de plăți directe, precum şi ajutoarele naționale tranzitorii, prin completarea cererii unice de plată:
1.Schema de plată unică pe suprafață,
2. Plata redistributivă,
3. Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu,
4. Plata pentru tinerii fermieri,
5. Plata pentru micii fermieri,
6. Ajutoarele națio­nale tranzitorii (ANT) vegetal și zootehnie,
7. Schemele pentru sprijin cuplat,
8. Măsurile de mediu și climă 10, 11 şi 13.
9. Măsura 15 – silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor.
Control intens pe teren
În perioada 15 februarie – 15 mai 2022 s-a desfăşurat identificarea a 1.348 parcele fizice, pentru 220 de ferme, conform procedurii APIA. În urma rezolvării solicitărilor fermierilor, au fost actualizate 102 blocuri fizice. Iar pe 5 iulie 2022, s-a primit de la nivel Central eşantionul de control care a conţinut 339 ferme cu 1.248 parcele și o suprafață totală de 92.075,83 ha, iar din iulie și până în septembrie s-a desfăşurat activitatea de întocmire a graficului de execuţie a controlului, de pregătire a dosarelor care au făcut obiectul controlului la faţa locului, și s-au derulat controlul și supracontrolul la faţa locului.
Din luna aprilie și până la sfârșitul anului trecut, inspectorii Serviciului Control pe teren au făcut parte, atât din Comisia de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole, produse de seceta pedologică, cât și din Comisia privind programul de susținere a producției de legume în spații protejate – 2022, atât în judeţul Ilfov, cât și în judeţele Alba, Covasna și Olt. Începând din septembrie 2022, s-au introdus și verificat rapoartele de control întocmite, iar în noiembrie 2022, a început activitatea de control a ecocondiționalității privind respectarea condiţiei că, pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să fie lăsat nelucrat pe cel putin 20% din suprafaţa de teren arabil a fermei, descărcarea şi validarea tuturor parcelelor măsurate, în aplicatia LPIS-GIS.
De asemenea, pe tot parcursul anului s-au monitorizat și verificat sesizările primite de la ISUBIf cu privire la arderea miriștilor și a resturilor vegetale, conform Protocolului de colaborare privind acţiunile de monitorizare a modului de respectare de către fermieri a bunelor condiţii agricole și de mediu referitoare la arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil și la arderea pajiștilor permanente.
Inspecții și supracontroale la apicultori și legumicultori
În 2022, inspectorii Biroului Inspecții, supracontrol au efectuat 2 controale aferente activităţii de supraveghere a OJ Fitosanitar și DSVSA Ilfov. S-au efectuat 5 controale aferente Programului Național Apicol 2022, la apicultorii din judeţ, precum și la apicultorii eșantionaţi, cu domiciliul în București. Au fost efectuate 2 controale la solicitant și 8 controale la unităţile de învăţământ din eșantionul de control aferent, în cadrul Programului pentru școli al României, pentru semestrul I și II, an școlar 2021-2022, pentru APIA CM București.
Pentru ”Măsura de gestionare a crizelor din sectorul legume-fructe” au fost efectuate un control pentru trasabilitate membru organizaţie, un control pentru plată finală 2021, o notă de constatare organizaţie producători de legume, 3 procese verbale de retragere legume pentru 2022 și 2 controale pentru modificare program operațional, 2022. De asemenea, a fost efectuat un control în vederea întocmirii Notei de verificare a Autorităţii de Audit a Curţii de Conturi a României – audit certificare conturi FEGA non IACS, 2021, pentru un beneficiar al ”Măsurii de gestionare a crizelor din sectorul legume-fructe”.
Măsuri specifice domeniului agricol
În anul 2022, Serviciul Măsuri specifice a derulat măsuri de sprijin finanţate din FEGA, ­FEADR şi din Bugetul naţional. Spre exemplu, în cadrul schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, în decembrie 2021 au depus cereri de acord prealabil 206 solicitanți, pentru care s-au emis acorduri prealabile în luna ianuarie 2022. Ulterior, în baza acordului, beneficiarii au solicitat rambursarea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru sectorul vegetal și zootehnic, trimestrial, astfel: pentru trimestrul I au solicitat decontarea motorinei cu acciza redusă, 72 beneficiari, în valoare totală de 370.941 lei, pentru trimestrul II au solicitat decontarea motorinei cu acciza redusă, 114 beneficiari, în valoare total 2.210.456 lei, pentru trimestrul III au solicitat decontarea motorinei cu acciza redusă 119 beneficiari, în valoare totală de 3.610.016 lei, iar pentru trimestrul IV 2022, beneficiarii depun cerere de plată în luna ianuarie 2023.
ConformOUG 51/2022, a fost acordată schema de ajutor de stat cu caracter temporar în contextul crizei generate de pandemia COVID 19, pentru susținerea crescătorilor din sectorul suin, ajutor de care au beneficiat 16 fermieri, care au încasat 6.163.912,21 lei. S-a reamintit, de asemenea, de sprijinul pentru bunăstarea animalelor – plată anuală fixă pe unitate vită mare (UVM), reprezentând o plată compensatorie pentru pierderile de venit și costurile suplimentare suportate de fermieri, acest sprijin fiind solicitat anul trecut de 17 ferme. Au fost autorizaţi la plată 15 fermieri, iar suma încasată pentru pachetul A – plăţi în favoarea bunăstării porcinelor – a fost în de 2.474.922 euro.
De asemenea, conform HG 1179/2014, se acordă ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, pentru acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii şi menținerii registrului genealogic precum şi pentru determinarea calității genetice. Pentru anul 2022, ajutorul a fost solicitat de Asociaţia Generală a Crescătorilor de Taurine și Asociaţia Crescătorilor de Vaci – ­Holstein RO. Aceștia au depus cereri iniţiale anuale de solicitare. Astfel: pentru întocmirea și menţinerea registrului genealogic a fost solicitată suma de 4.315.500 lei pentru un efectiv de 143.850 capete bovine din rasele Bălţată cu negru românească, Holstein Friză și a fost avizată cu încadrare în plafon suma de 3.760.519 lei; pentru determinarea calităţii genetice a fost solicitată suma de 2.411.120 lei pentru un efectiv de 30.139 capete bovine din rasele Bălţată cu negru românească, Holstein Friză, Bălțată românească Simmenthal, Brună-Schwyz și Montbeliard și a fost avizată cu încadrare în plafon suma de 2.275.039 lei.
În cadrul Programului Național Apicol, pentru perioada 2021-2022 s-au depus cereri de către 36 de apicultori, care au beneficiat de 288.902,52 lei, finanțare acordată din Bugetul naţional (50%) respectiv 144.451,17 lei și finantare FEGA (50%) 29.187,78 euro. În anul 2022, conform HG1053/24.08.2022, Serviciul Măsuri specifice a gestionat și ajutorul excepțional acordat producătorilor agricoli, crescători de animale din sectorul suin și avicol, în vederea realizării obiectivelor de asigurare a securităţii alimentare sau de corectare a dezechilibrelor pieţei prin activităţi care vizează utilizarea eficientă a resurselor, gestionarea nutrienţilor și aplicarea unor metode de producţie favorabile mediului și climei, pentru susţinerea activităţii crescătorilor de animale în anul 2022, prin compensarea pierderilor generate de creșterea prețurilor la furaje, energie eletrică și gaze naturale. De acest ajutor excepţional au beneficiat 12 fermieri, care au încasat 745.827,10 euro.
”Sprijin pentru România” pentru 21 de beneficiari
Pentru reducerea impactului semnificativ înregistrat la nivelul populaţiei prin creșterea preţurilor la produsele de bază și derivatele acestora, precum și pentru a asigura redresarea întreprinderilor din domeniu agriculturii, pisciculturii și industriei alimentare, unele din cele mai afectate domenii de efectele pandemiei de COVID-19, Guvernul Romaniei a adoptat un pachet de măsuri intitulat ”Sprijin pentru România” pentru atenuarea efectelor generate de criza economică – atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru populație. Măsurile propuse sunt măsuri de sprijin din fonduri externe nerambursabile, respectiv granturi și microgranturi, pentru capital de lucru.
În acest context, a fost adoptată OUG 61/ 06.05.2022, privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru, entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile. Microgranturile au valoarea de 5.000 de euro și se acordă următoarelor categorii de beneficiari:
●Microintreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii,
●Persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale.
APIA CJ Ilfov a încheiat contracte de acordare a ajutorului de stat pentru un 21 beneficiari, în valoare de 519.519 lei.