Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță publicarea pe pagina oficială de internet a instituției, www.afir.info, variantele consultative ale Ghidurilor Solicitantului pentru Submăsurile de finanțare din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Astfel, în acest moment, sunt supuse consultării publice pe site-ul AFIR variantele consultative ale Ghidurilor Solicitantului pentru submăsuri (sM) de finanțare: sM 4.1 ”Investiții în exploatații agricole”, sM 4.2 ”Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole”, sM 4.3 ”Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice”, atât componenta de infrastructură agricolă, cât și cea de irigații, sM 6.1 ”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, sM 6.2 ”Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”, sM 6.3 ”Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, 6.4 ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”, sM 7.2 ”Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, sM 7.6 ”Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”, sM 16.4 și sM 16.4a ”Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol”, inclusiv Schema de ajutor de stat GBER ”Stimularea dezvoltării re­gionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea si marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”.

Aceste versiuni consultative ale ghidurilor solicitantului sunt afișate pe pagina de internet a Agenției cu 30 de zile înainte de publicarea versiunilor finale aplicabile în sesiunea de primire a proiectelor finanțate prin PNDR 2020, care se va derula în anul 2016.

 

Chiar și 2.500.000 euro/proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul sM 4.2 – Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole este sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești.

Obiectivele submăsurii 4.2 sunt:

Ü Înființarea și/sau modernizarea unităților de procesare și comercializare;

Ü Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese;

Ü Aplicarea măsurilor de protecția mediului, inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES;

Ü Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;

Ü Creşterea numărului de locuri de muncă.

 

Acțiuni eligibile

Sprijinul nerambursabil va fi de:

Ü 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative;

Ü 40% pentru alte întreprinderi.

Și nu va depăși:

Ü 1.000.000 euro/proiect pentru IMM, în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;

Ü 1.500.000 euro/proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;

Ü 2.500.000 euro/proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat.

Sprijinul va fi acordat pentru:

Ü Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor agro-alimentare pentru: înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea uni­tăților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare); înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, receptive, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare; îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agroalimentare; producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii;

Ü Investiții în active necorporale pentru: organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investi­ţiile corporale ale proiectului; achiziționarea de tehnologii (know-how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului; achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.

Acțiunile neeligibile sunt – producția de biocombustibili și peleți; investiţiile pentru unităţi de ecarisaj; producţia și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional de sprijin al sectorului vitivinicol 2014 -2018 din România, cu modificările și completările ulterioare, procesarea și comercializarea produselor agricole finanțate în cadrul subprogramului pomicol; procesarea produselor pescărești.

 

Beneficiarii sunt reprezen­tanți de întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare; cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.