Autorităţile au suplimentat cu peste 131 milioane de euro sub-măsura “Instalarea tinerilor fermieri”, faţă de 2007-2013, până la nivelul de 400,355 milioane de euro. Tinerii fermieri pot primi până la 60.000 de euro, sprijin nerambursabil, care se acordă pentru o perioadă de maximum cinci ani.

Sprijinul financiar va fi acordat pe baza unui plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatației pe care o va conduce. Instalarea reprezintă înregistrarea pentru prima dată cu o exploatație de dimensiuni între 15.000 euro și 50.000 euro – valoarea producţiei standard.

Condiţii de eligibilitate pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească:

 să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

 să deţină o exploa­taţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 15.000 şi 50.000 euro (valoare Producţie Standard); 

 să dețină sau să dobândească competențe sau calificări profesionale specifice, până la finalizarea proiectului;

 să prezinte un Plan de Afaceri pe care îl va implementa conform cerințelor Regulamentelor privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR;

 să aibă domiciliul stabil în unitatea administrativ teritorială pe teritoriul unde se află exploatația; 

 să devină fermier activ, în condițiile prevăzute de Regulamentul privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR;

 să lucreze efectiv în agricultură şi să nu deţină, concomitent, un alt loc de muncă în afara unității teritorial-administrative în care este situată exploatația, sau a zonei limitrofe;

 să demonstreze, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, îm­bunătăţirea perfor­man­ţelor economice ale ex­ploa­tației, prin pro­duc­ția proprie comercializată, în procent de minim de 30 % din valoarea primei tranșe de plată.

Sprijinul public nerambursabil  se acordă pentru o perioadă de maximum cinci ani. Cuantumul maxim al sprijinului este de până la 60.000 Euro.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub formă de primă în două tranşe astfel: 

 70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare;

 30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare. 

Acordarea celei de-a doua tranșe este condi­ționată de îndeplinirea implementării corecte a obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri. În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă proporțional, în raport cu obiectivele realizate.