COMUNICAT DE PRESĂ


Obligaţiile angajatorilor


         Angajatorii au obligaţia să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii pentru ocuparea forţei de muncă, în a căror rază îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantare. Prin locuri de muncă vacante se înţelege locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, precum şi locurile nou-create.

           Comunicarea locurilor de muncă vacante se face pe suport de hârtie sau format electronic, pe suport magnetic ori e-mail, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la normele de aplicare a Legii nr. 76/2002, HG nr. 174/2002.

            Angajatorii au obligaţia să depună, potrivit prevederilor legale, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care se datorează veniturile persoanelor, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate fiind: persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau pe bază de contract de muncă temporară; funcţionari publici şi alte persoane care desfăşoară activităţi pe baza actului de numire/ persoanele care îşi desfăşoară activităţi în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului/ soldaţi şi gradaţi voluntari/ persoanele care au raporturi de muncă ca membru cooperator/ alte persoane care realizează venituri din activităţi desfăşurate potrivit legii şi care nu se regăsesc la art. 19 lit. a) – e) din Legea nr. 76/2002.   

          Angajatorii au obligaţia de a calcula şi de a plăti lunar o contribuţie la bugetul asigurărilor pentru şomaj, a cărei cotă prevăzută de lege se aplică asupra bazei de calcul a contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, stabilită potrivit legii, în situaţia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii.

            Angajatorii au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira, conform legii, contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, a cărei cotă prevăzută de lege se aplică asupra bezei de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, stabilită potrivit legii, în situaţia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii.

            Prevederile mai sus menţionate nu se aplică în perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor asigurate obligatoriu, sunt suspendate potrivit legii, cu excepţia perioadei de incapacitate temporară de muncă în care plata indemnizaţiei se suportă de unitate, conform legii.

            Angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizaţii de şomaj au obligaţia de a anunţa în termen de 3 zile agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care aceştia au fost înregistraţi.

            Obligaţia prevăzută mai sus revine şi caselor teritoriale de pensii care au stabilit şi pus în plată pensiile cuvenite beneficiarilor indemnizaţiei de şomaj.

             În cazul concedierilor colective, angajatorii au obligaţia să înştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în vederea adoptării unor măsuri pentru combaterea şomajului şi prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor concedieri. Înştiinţarea se face în formă scrisă şi cuprinde şi lista persoanelor ce urmează a fi disponibilizate.

              În situaţia prevăzută mai sus angajatorii sunt obligaţi să acorde preaviz, conform codului muncii sau al contractului colectiv de muncă, angajaţilor care urmează să fie disponibilizaţi.

               În vederea realizării serviciilor de preconcediere, angajatorii sunt obligaţi să înştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.

              Contravenţiile privind nerespectarea obligaţiilor menţionate mai sus sunt următoarele: 

              Necomunicarea lunară a locurilor de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;

               Nedepunerea lunară a declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.

               Nerespectarea obligaţiei de a anunţa în termen de trei zile încadrarea în muncă, conform legii, a persoanelor din rândul beneficiarilor de indemnizaţie de şomaj, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

               Nerespectarea obligativităţii de acordare a preavizului, conform prevederilor Codului Muncii sau ale contractului colectiv de muncă, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.

               Organele de control măsuri active din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă vor constata şi vor sancţiona contravenţiile menţionate mai sus.