Ultima ședință de Consiliu din 2014

Ultima ședință, din acest an, a Consiliului Județean Ilfov (CJI) a avut loc pe 15 decembrie 2014. În cadrul acesteia au fost supuse aprobării consilierilor prezenți opt proiecte de hotărâri.

Astfel, consilierii județeni au aprobat procesele verbale ale trei dintre ședințele anterioare ale CJI și au fost de acord cu modificarea și completarea HCJI 48/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului. Concret, vicepreședintele CJI, Ștefan Rădulescu, a fost înlocuit, în Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, lucrări publice, arhitectură și administrarea domeniului public și privat al județului cu Sebastian Daniel Geantă. Și, după aprobarea proiectului de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului CJI în Consiliul de conducere al Autorității Metropolitane de Transport București Sebastian Daniel Geantă a fost înlocuit de către Ștefan Rădulescu. Pentru acestă numire au votat toți cei 29 de consilieri prezenți la ședință.

Spațiu pentru Centrul de plasament ”Piticot”

A trecut, de asemenea, cu unanimitatea voturilor consilierilor județeni, și proiectul de hotărâre privind darea în administrare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Ilfov a unui imobil aflat în domeniul public al județului și administrarea Consiliului, situat în Periș (str. Principală, nr. 507), în scopul funcționării în bune condiții a Centrului de plasament ”Piticot” pentru copii cu dizabilități, centru fără personalitate juridică, cu o capacitate de 18 locuri, deservit de un număr de 18 posturi. Menționăm că, în cursul anului 2013, lucrările efectuate în cadrul proiectului de reabilitare, modernizare, dezvoltare, extindere și echipare a infrastructurii sociale la Centrul Medico-Social (CMS) Domnești – au impus mutarea Centrului ”Piticot” la Școala specială Tâncăbești. Copiii de la ”Piticot” nu pot rămâne însă aici, deoarece în spațiul pus la dispoziție funcționează și Centrul de recuperare și reabilitarea persoanelor cu handicap Tâncăbești, iar standardele de calitate nu pot fi îndeplinite. Și, nici la CMS Domnești nu pot reveni, pentru că, după finalizarea proiectului de reabilitare, spațiile vor deservi, în totalitate, activitatea Centrului Medico-Social.

Bugete rectificate, pentru județ și pentru SC Apă-Canal Ilfov

Consilierii județeni au aprobat și rectificarea bugetului local al județului Ilfov, pe anul 2014, atât la partea de venituri, cât și la cea de cheltuieli. Astfel, bugetul la capitolul ”Autorități executive” a fost rectificat cu 23.864.086 de lei, la capitolul ”Inspectoratul pentru situații de urgență” – cu 10.000 de lei, la capitolul ”Învățământ” – cu 88.000 de lei, ”Sănătatea” – cu 9.863.140 de lei, la capitolul ”Asigurări și asistență socială” – cu 4.349.000 de lei, ”Camera agricolă județeană” – cu 162.200 de lei și ”Transporturi”, cu 5.574.300 de lei. Proiectul de hotărâre mai prevede aprobarea unor sume de bani astfel 432.000 de lei pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, 466.000 de lei pentru proiectele de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe unități administrativ-teritoriale (UAT),  3.233.090 de lei pentru susținerea programelor de dezvoltare locală pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare și 3.493.160 de lei, de asemenea pentru echilibrarea bugetelor locale. Totodată au fost repartizate 8.650.000 de lei pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale. 

De asemenea, a fost aprobat și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) al S.C. Apă-Canal Ilfov. La rectificare s-a ținut cont de faptul că, la începutul acestui an, când s-a aprobat BVC pentru 2014, s-a pornit de la anumiți indicatori ce 

s-au modificat pe parcursul anului. În plus, organigrama companiei s-a mărit, a apărut necesitatea încheierii asigurărilor de tip malpraxis pentru factorii de decizie ai acesteia, deoarece investițiile pentru contorizare, prevăzute a fi începute în iunie 2014 au fost întârziate, pentru localitățile nou puse în funcțiune (Cernica, extinderea Bragadiru, extinderea Cornetu, Brănești – noua rețea), branșarea a fost mult sub estimări, iar estimările inițiale privind scăderea pierderilor de apă în rețea au fost prea optimiste. Totodată, investițiile de la Cernica au fost reclasificate din cheltuieli neeligibile în eligibile, resursele suplimentare fiind propuse a fi reorientate către investiții.

A fost aprobată mărirea organigramei, la AC Ilfov

Așa cum arătam mai sus,  și organigrama SC Apă-Canal Ilfov, mărită de la 170 la 251 de posturi, a fost aprobată de către consilierii județeni. Schimbarea organigramei a fost impusă, ”de necesitatea unei noi reorganizări structural interne, care să permită gestionarea mai eficientă a celor 11 sisteme actuale de alimentare cu apă și canalizare, dar și pregătirea societății pentru preluarea, etapizată, în condiții care să nu o afecteze financiar, a celorlalte localități afiliate la ADIA, precum și de o serie de cerințe obiective impuse, pe de o parte, de dinamica pieței pe care își desfășoară activitatea societatea și, pe de altă parte, de necesitatea ca aceasta să funcționeze pe criterii de eficiență, eficacitate și economicitate”.

S-a stabilit Planul de achiziții publice pentru 2015

Ultimul proiect de hotărâre supus aprobării a vizat stabilirea ”Programului anual de achiziții publice pe anul 2015”. Documentul, aprobat în ședința CJI, este structurat pe capitolele ”Lucrări”, ”Servicii” și ”Produse” și, menționăm aici doar câteva dintre achizițiile propuse în acest Plan anual. Astfel, ”Lucrările” fac referire, printre altele, la reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene sau a Spitalului de la Bălăceanca, la reparații capitale și reabilitarea sistemului de încălzire în clădirea CJI, reabilitarea infrastructurii de servicii sociale sau achiziția de lucrări pentru sistemul de management integrat al deșeurilor. Câteva dintre serviciile ce ar putea fi achiziționate anul viitor sunt necesare reactualizării documentațiilor pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Ilfov, pentru proiectul ”Valorificarea resurselor de apă geotermală pentru termoficarea spitalului Agripa Ionescu”, sau pentru elaborarea studiilor tehnice care stau la baza realizării proiectului ”Nod intermodal București – Ilfov”. Pentru ”Produse”, menționăm doar achiziția, la anul, a produselor de panificație pentru preșcolari și elevi, sau achiziția furnizării și distribuirii de mere, în unitățile de învățământ – în anul școlar 2015-2016.