Expertul contabil, este profesionistul (contabil) care  a dobândit această calitate în condițiile legii (Ordonanta 65/1994 republicată)  şi are competenţa profesională de a organiza şi conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale, de a întocmi situaţiile financiare şi de a efectua expertize contabile.

Expert contabil Iosifaru Petre

CECCAR Filiala judet Ilfov

Calitatea de expert contabil, obținută în con­dițiile legii, garantează competența profesională, integritatea și moralitatea  profesionistului contabil.

Expertul contabil  este, prin excelență, o persoană de utilitate publică în sensul că, de lucrările sale pot beneficia mai mulți utilizatori și anume: 

 Ministerul de Fi­nanțe – în vederea stabilirii obligațiilor fiscale ale societăților pentru care se efectuează evidența contabilă; 

 băncile – pentru stabilirea performanțelor  prezente și viitoare ale societății (comerciale) și a stabili posibilitatea de acordare de credite bă­nești; 

 partenerii de afaceri ai societății (comerciale), 

 investitorii – care urmăresc să investească într-un anumit fel în socie­tate, 

 instanțele de judecată și organele de cercetare – pentru stabilirea unor eventuale activități nelegale etc. 

În cele ce urmează vom analiza unul din produsele activității contabile  și anume EXPERTIZA CONTABILĂ. 

Vom vorbi despre utilitatea expertizelor contabile, cum se poate efectua o expertiză, cine are dreptul să o întocmească precum și scopul unor asemenea lucrări.

Expertizele contabile sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoştinţe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil.

Expertizele contabile care sunt dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale, ataşate sau nu unui proces penal, se numesc expertize contabile judiciare. Toate celelalte expertize contabile sunt expertize contabile extrajudiciare.

Expertiza contabilă este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuată numai de către persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii, fiind înscrise, cu viza la zi  pe carnetul de expert contabil, în Tabloul experţilor contabili, actualizat anual de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizați din Romania. 

Potrivit Ordonanței 65/1994 si a Ordonanței 2/2000, efectuarea expertizelor contabile judiciare sau extrajudiciare este dreptul exclusiv al experţilor contabili. Acordarea calitatii de expert contabil este dreptul exclusiv al organismului profesional CECCAR. Menționăm că, în urma constatărilor, concluziilor, opiniilor şi recomandărilor sale, expertul contabil întocmeşte raport.

Lucrările efectuate de către alţi profesionişti, chiar dacă sunt denumite Rapoarte de expertiză contabilă şi chiar dacă respectă metodologia de elaborare a acestora, sunt simple lucrări de specialitate şi nu au calitatea legală de expertize contabile.

Mai facem precizarea că listele anuale cu Experți contabili judiciari (care au dreptul să efectueze expertize contabile judiciare) este înaintată de CECCAR către Ministerul Justiției care o aprobă și o distribuie Instanțelor de judecată.

Listele cu Experții Con­tabili judiciari sunt publicate,  actualizate și se regăsesc în portalul filialei CECCAR Ilfov respectiv www.cecarilfov.ro   – evi­­dență membri.

După scopul principal în care au fost solicitate, expertizele contabile se clasifică în: expertize contabile judiciare, reglementate de: Codul de procedură civilă; Codul de procedură fiscală și alte legi speciale și expertize contabile extrajudiciare care sunt efectuate în afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiției. Ultimele sunt efectuate în afara unui proces justițiar și nu au calitatea de mijloc de probă în justiție.

Solicitanţii expertizelor contabile judiciare sunt şi destinatarii acestora:

Organele de instrumentare (urmărire şi cercetare) a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale: Poliţie şi Parchet.

Instanţele de judecată a cauzelor penale şi civile. 

Indiferent că expertizele contabile judiciare sunt dispuse din oficiu sau sunt acceptate la cererea învinuiţilor sau părţilor implicate în procesul judiciar, aceştia (învinuiţii sau părţile implicate în proces) sunt, de asemenea, utilizatori principali ai expertizelor contabile judiciare.

Elementul  care stă la baza întocmirii unei expertize contabile judicia­re o constituie  valoarea de fond a documentelor şi registrelor contabile și constă în capacitatea acestora de a contribui la clarificarea obiectivelor formulate de către organele judiciare, res­pec­­tiv la determinarea cât mai exactă a drepturilor, obligaţiilor, prejudiciilor etc., ce fac obiectul fiecărui dosar, sau la identificarea manoperelor prin care s-au produs faptele expertizate.