Sapa şi mapa, în analiza Prefecturii

Cea mai recentă reuniune a Colegiului Prefectural a avut pe ordinea de zi Raportul cu privire la măsurile implementate de către Direcţia pentru Agricultură Ilfov (DAJ Ilfov) pentru realizarea obiectivelor înscrise în Planul anual de acţiune al judeţului Ilfov la capitolul Agricultură, prezentat de Gina Curea, director executiv al Direcţiei, dar şi Raportul privind situaţia absenteismului şi abandonului şcolar în anul 2012-2013 şi Planul de măsuri pentru prevenirea acestora, în Ilfov, în anul 2013-2014. Totodată, inspectorul şcolar general al judeţului, Gabriela Ilisie a prezentat situaţia copiilor ilfoveni ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, dar şi Planul de măsuri menite a responsabiliza şcolile faţă de aceşti elevi.

Pentru realizarea unor producţii ridicate din punct de vedere calitativ şi cantitativ în 2013, atenţia DAJ Ilfov s-a concentrat pe realizarea a două obiective majore, şi anume – cultivarea pe cât posibil a întregii suprafeţe arabile – de aproape 100.000 ha, dar şi aplicarea tehnologiilor specifice fiecărei culturi cu respectarea cerinţelor agrotehnice. La nivelul judeţului există 100 de producători agricoli care lucrează suprafeţe mai mari de 50 ha, din care 88 sunt unităţi cu profil cerealier, 4 unităţi cu profil mixt – vegetal şi zootehnic, 4 cu profil zootehnic, 3 cu profil pomicol şi 1 unitate cu profil legumicol (sere). Din suprafaţa arabilă de 97.535 ha, în anul agricol 2012-2013 au fost cultivate 71.016 ha, în principal ca urmare a scăderii boom-ului imobiliar. Acest indicator i-a făcut pe specialiştii din domeniu să opineze că, Ilfovul s-a reapucat de agricultură.

Tot la nivelul Direcţiei se întocmeşte lunar situaţia efectivelor şi producţiei animalelor domestice. Astfel, pentru Ilfov s-au înregistrat 6.031 capete bovine, 66.472 porcine, 51.627 ovine, 10.860 caprine, 705.576 păsări, 3.389 cabaline, 48.642 de iepuri de câmp, aproape 300 de animale cu blană şi 14.431 de familii albine. La nivelul judeţului s-au valorificat 328 de tone carne în carcasă bovine, 1.340 tone carne porc, 214 tone carne ovină şi 34 tone carne de pasăre.

Analiza absenteismului şcolar ilfovean

În perioada aprilie-mai 2013, la nivelul judeţului Ilfov au fost chestionaţi aproape 1.000 de elevi din ciclul liceal, 209 profesori care predau aces­tor elevi şi 665 de părinţi, analiza pornind de la faptul că absenteismul şcolar reprezintă un fenomen în creştere, deloc de ignorat. “La elevii noştri fuga de la ore este rezultatul unei opţiuni, iar cauzele pot fi diverse: frica de evaluare, de eşec, fobia/anxietatea socială (teama de a vorbi în public, teama de a interacţiona cu persoane de sex opus, teama de critică, stimă de sine scăzută), teama de pedeapsă, teama de pierdere a statutului în grup. Riscul fugii de la şcoală sunt depresia, consumul de toxice legale şi ilegale, acte delictuale, abandon şcolar etc”, arată Raportul Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov (IŞJ Ilfov). Pentru prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar în unităţile de învăţământ ilfovene s-a decis monitorizarea permanentă a absenţelor elevilor de către Comisia de monitorizare a absenţelor. Acestea vor fi consemnate de profesori, la fiecare oră, în catalogul clasei. Apoi, zilnic, la sfârşitul programului, profesorul de serviciu va consemna elevii absenţi în registrul special al şcolii, iar săptămânal, în fiecare zi de luni, profesorii diriginţi şi învăţătorii vor preda, obligatoriu, situaţia absenţelor nemotivate din săptămâna anterioară, secretarului unităţii. Acesta va realiza, alături de consilierul şcolar, centralizarea absenţelor pe clase, săptămâni, luni, semestrul I şi II. Lunar, Comisia de monitorizare va stabili împreună cu profesorii şi învăţătorii, planul de măsuri ce se impun a fi luate. Printre acestea se află menţinerea la clasă a unei atmosfere care să asigure satisfacerea trebuinţei de siguranţă afectivă pentru toţi elevii, metode de predare-învăţare atractive, promovarea cooperării în clasă, astfel încât şi elevii cu performanţe şcolare modeste să experimenteze succesul, evitarea constituirii unor elite, concomitent cu etichetarea sau marginalizarea celor care nu aparţin elitei sau diversificarea activităţilor extracurriculare.

“Copilul nu datorează părinţilor viaţa, ci creşterea!”

Sub motto-ul de mai sus, aparţinând lui Nicolae Iorga, Inspectoratul Şcolar ilfovean a prezentat planul de măsuri necesar a fi luate pentru evidenţa, monitorizarea şi des­­făşurarea activităţilor de către profesori în lucrul cu copiii rămaşi singuri, ca urmare a plecării părinţilor lor la muncă în străinătate. “Efectele negative ale migraţiei asupra familiilor din judeţul Ilfov, în special asupra celor mai vulnerabili membri ai acestora, reprezintă o problemă deosebit de importantă. Acest fapt nu poate să nu-şi lase amprenta asupra bunăstării acestor persoane, afectând adesea starea emoţională şi psihosocială, sănătatea fizică şi psihică a copiilor, dar şi bunăstarea lor economică. Totodată, copiii rămaşi fără îngrijirea celor dragi, adesea rămân în afara structurilor sociale, inclusiv a educaţiei. Adunate, aceste probleme sunt o mare provocare pentru factorii decidenţi. IŞJ Ilfov va adopta un Plan Judeţean de acţiuni cu privire la protecţia copiiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor. (…) Mizăm în primul rând pe o abordare complexă, cu intervenţii exacte în domeniile problematice, precum şi pe un parteneriat durabil între instituţiile guvernamentale, partenerii de dezvolatare ai judeţului, societatea civilă şi mediul academic”, a declarat inspectorul general, Gabriela Ilisie.

În to­talul unităţilor de în­văţământ ilfovene – 54 – au fost identififcate 409 familii în care unul sau ambii părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. Cele mai multe cazuri de astfel de copiii, cu părinţi plecaţi afară, respectiv 40, sunt înregistrate la Școala gimnazială nr. 1 Voluntari, urmată fiind de cele 38 de cazuri la Școala gimnazială nr. 1Pantelimon.