Prin Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 46/13.05.2005 s-a aprobat concesionarea terenului în suprafaţă de 2288 mp din Buftea, intersecţia străzii Ştirbey Vodă cu strada Oltului, în vederea construirii unui bloc de locuinţe.
În data de 21.06.2005 a avut loc licitaţia publică privind concesionarea terenului, fiind adjudecată de S.C. Max Engineering S.R.L., reprezentată prin director general Mihaela Brebeanu.
Oferta în baza căreia a fost adjudecată licitaţia şi ulterior încheiat contractul de concesiune nr. 199/15.07.2005, consta în redevenţa de de 81.800 euro, plătibila in 25 de ani în cote egale anuale până la data de 31 martie a fiecărui an, în conformitate cu caietul de sarcini, calculată la cursul B.N.R.  la data efectuarii plăţii şi:
 a) realizarea unui bloc de locuinţe D+P+6, conform proiectului din anexa tehnică, după aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu prin hotărare a Consiliului local Buftea;
 b) reamenajarea şi modernizarea unei  suprafeţe de aproximativ 500 mp., reprezentând spaţii verzi şi locuri de joacă cu destinaţia de parc, amplasament ce va fi pus la dispoziţie de administraţia locală;
 c) modernizarea intersecţiei, creând două sensuri de circulaţie pe strada Oltului, conform proiectului care făcea parte din oferta tehnică.
Termenul de realizare a investiţiilor stabilit prin contract a fost de 12 luni de la data emiterii autorizaţiei de construire.
Ulterior, lucrurile au tergiversat, iar S.C. Max Engineering S.R.L a înstrăinat prin contractul nr. 542/19.06.2008, construcţia nefinalizată, către S.C. G&B IMOBILIARE ABC S.R.L. care a achitat în întregime redevenţa.
În sedinta Consiliului local din data de 30.12.2008 a fost analizată adresa S.C. G&B Imobiliare ABC S.R.L. nr. 21589/18.11.2008 prin care solicia însuşirea de către Consiliul local a faptului că S.C. Max Engineering SRL a înstrăinat imobilul – construcţie pe care l-au edificat în baza contractului de concesiune nr. 199/15.07.2005 şi acordul Consiliului local ca această societate sǎ se subroge în drepturile şi obligaţiile care decurg din contractul de concesiune.
Urmare a celor hotarate in sedinta Consiliului Local, a fost transmis răspunsul Consiliului Local conform căruia S.C. G&B IMOBILIARE ABC S.R.L. se subroga în drep-turile şi obligaţiile ce decurg din contractul de concesiune nr. 199/2005 încheiat cu Consiliul local al oraşului Buftea, drept pentru care avea obligația sǎ realizeze toate investiţiile cuprinse în ofertǎ şi în contract, în termenele prevǎzute, termene care începeau sǎ curg? de la ob?inerea de c?tre S.C. G&B Imobiliare ABC S.R.L. a prelungirii autoriza?iei de construire. Mai mult dec?t at?t, era prev?zut faptul c?, av?nd ?n vedere c? autorit??ile administra?iei publice locale, datorit? tergivers?rii finaliz?rii lucr?rilor cuprinse ?n contractul de concesiune, modernizaser? ?n anul 2008 intersec?ia pe care S.C. Max Engineering S.R.L. se obligase prin contract s? o refac? (art. 5, lit. a), ultimul paragraf), S.C. G&B IMOBILIARE ABC S.R.L. avea obliga?ia de a suporta costurile lucr?rii.
Banii pe intersec?ie nu au venit niciodat?, pentru c?  legea ?n Buftea o face numai unul: Ion Stoica. Al?turi i-a stat permanent Radu Titus Marinescu, care i-a super-vizat toate mi?c?rile, iar rolul consilierilor locali, in afar? de a ridica m?na ca s? voteze bun?starea primarului ?i frimiturile pe care i le arunc? viceprimarului, este ?i acela de a verifica ?i aproba execu?ia bugetar?. Cum o verific? ?i cum o aprob?, este lesne de priceput, la citirea acestor r?nduri. Vax albina, crema puaca!
La fel cu parcul pe care una dintre societ??i, sau am?ndou? la pachet, ar fi trebuit s?-l fac?. Unde este parcul? Cui ?i pas? de el? Unde e Consiliul Local Buftea? Ce m?suri au luat primarul ?i vicele s?u? Cine ?i trage la r?spundere ?i mai ales, c?nd? Vin alegerile ?i?echipa? mai vrea un mandat. Proiectul de buget pentru 2013, sau rectificarea bugetar? pentru 2012 va cuprinde ?i amenajarea unui parc pe care ?b?ie?ii d??tep?i? de ?La Castani? ar fi trebuit s?-l fac?, dar ?l va face tot prim?ria, sau o firm? agreat?, care aduce comisionul ?napoi? P?n? c?nd vor permite buftenii ca aceast? adun?tur? de administratori incapabili s? administreze ceva, cu un consiliu local aservit, cump?rat ?i m?nat de interese personale, s?-?i bat? joc de cet??eni ?i de banul public? Execu?ia bugetar? care va urma, va fi din nou aprobat? precum trece g?sca prin ap??
Umbl? vorba prin t?rg c? parcul ?i intersec?ia (care trebuia s? fie de fapt un sens giratoriu), au fost b?gate la sertar, iar Stoica ?i-a luat partea leului. Umbl? vorba prin t?rg c? primarul a primit un apartament de vreo 120 metri p?tra?i la etajul ?ase al imobilului, cu vedere c?tre Domeniile ?tirbey, ca s? se trezeasc? ?n fiecare diminea?? cu priveli?tea obiectivului pe care ?i-l va cump?ra din banii publici dac? mai p?c?le?te un mandat (Doamne Fere?te, ai mil? de bufteni!).
Mai umbl? vorba prin t?rg c? ?minunatul? primar Ion Stoica este de fapt de?in?torul de drept al spa?iiilor unde s-a deschis cafeneaua ?La Castani? ?i al celor dou? cabinete medicale. C? respectivul om de afaceri, ?mpreun? cu doctori?ele de l?ng? el, au ?nchiriat spa?iul de la edil. C? trebuie s? m?n?nce ?i gura lui Stoica o p?ine alb? ?i nemuncit?! ?i c? de aia a fost invitat, al?turi de consoarta sa, la inaugurarea f?cut? f?r? prea mult tam-tam.
Poate tocmai de aceea a dat dispozi?ie ca ?n ultimul num?r din oficiosul ?Stoica Azi?, reclama de pe prima pagin? a cafenelei ?La Castani? s? intre gratis, f?r? achita-rea taxei de 100 lei/apari?ie, ?n timp ce Ariston a pl?tit 200 lei pentru dou? reclame, iar al?i mici afaceri?ti dn Buftea nici nu au ?ndr?znit s? doreasc? s?-?i fac? reclam? ?n ziarul primarului, pl?tit din banii publici, de team? s? nu-l deranjeze pe Marele Alb, Ion Stoica.
ǎ de la obţinerea de cǎtre S.C. G&B Imobiliare ABC S.R.L. a prelungirii autorizaţiei de construire. Mai mult decât atât, era prevăzut faptul că, având în vedere cǎ autoritǎţile administraţiei publice locale, datoritǎ tergiversǎrii finalizǎrii lucrǎrilor cuprinse în contractul de concesiune, modernizaseră în anul 2008 intersecţia pe care S.C. Max Engineering S.R.L. se obligase prin contract sǎ o refacă (art. 5, lit. a), ultimul paragraf), S.C. G&B IMOBILIARE ABC S.R.L. avea obligaţia de a suporta costurile lucrǎrii.
Banii pe intersecţie nu au venit niciodată, pentru că  legea în Buftea o face numai unul: Ion Stoica. Alături i-a stat permanent Radu Titus Marinescu, care i-a super-vizat toate mişcările, iar rolul consilierilor locali, in afară de a ridica mâna ca să voteze bunăstarea primarului şi frimiturile pe care i le aruncă viceprimarului, este şi acela de a verifica şi aproba execuţia bugetară. Cum o verifică şi cum o aprobă, este lesne de priceput, la citirea acestor rânduri. Vax albina, crema puaca!
La fel cu parcul pe care una dintre societăţi, sau amândouă la pachet, ar fi trebuit să-l facă. Unde este parcul? Cui îi pasă de el? Unde e Consiliul Local Buftea? Ce măsuri au luat primarul şi vicele său? Cine îi trage la răspundere şi mai ales, când? Vin alegerile şi”echipa” mai vrea un mandat. Proiectul de buget pentru 2013, sau rectificarea bugetară pentru 2012 va cuprinde şi amenajarea unui parc pe care „băieţii dăştepţi” de „La Castani” ar fi trebuit să-l facă, dar îl va face tot primăria, sau o firmă agreată, care aduce comisionul înapoi? Până când vor permite buftenii ca această adunătură de administratori incapabili să administreze ceva, cu un consiliu local aservit, cumpărat şi mânat de interese personale, să-şi bată joc de cetăţeni şi de banul public? Execuţia bugetară care va urma, va fi din nou aprobată precum trece gâsca prin apă?
Umblă vorba prin târg că parcul şi intersecţia (care trebuia să fie de fapt un sens giratoriu), au fost băgate la sertar, iar Stoica şi-a luat partea leului. Umblă vorba prin târg că primarul a primit un apartament de vreo 120 metri pătraţi la etajul şase al imobilului, cu vedere către Domeniile Ştirbey, ca să se trezească în fiecare dimi-neaţă cu priveliştea obiectivului pe care şi-l va cumpăra din banii publici dacă mai păcăleşte un mandat (Doamne Fereşte, ai milă de bufteni!).
Mai umblă vorba prin târg că „minunatul” primar Ion Stoica este de fapt deţinătorul de drept al spaţiiilor unde s-a deschis cafeneaua „La Castani” şi al celor două cabinete medicale. Că respectivul om de afaceri, împreună cu doctoriţele de lângă el, au închiriat spaţiul de la edil. Că trebuie să mănânce şi gura lui Stoica o pâine albă şi nemuncită! Şi că de aia a fost invitat, alături de consoarta sa, la inaugurarea făcută fără prea mult tam-tam.
Poate tocmai de aceea a dat dispoziţie ca în ultimul număr din oficiosul „Stoica Azi”, reclama de pe prima pagină a cafenelei „La Castani” să intre gratis, fără achita-rea taxei de 100 lei/apariţie, în timp ce Ariston a plătit 200 lei pentru două reclame, iar alţi mici afacerişti dn Buftea nici nu au îndrăznit să dorească să-şi facă reclamă în ziarul primarului, plătit din banii publici, de teamă să nu-l deranjeze pe Marele Alb, Ion Stoica.