 Ilfovenii interesați să dezvolte afaceri rurale, cu fonduri europene, pot afla din Jurnalul de Ilfov, detalii despre ce proiecte pot depune, câți bani pot primi și cine poate fi beneficiar 

Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) București – Ilfov anunță că, începând din martie 2016, vor fi deschise noi măsuri finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, iar potenţialii beneficiari de fonduri europene pot începe să depună proiectele la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).

În această perioadă, se lucrează încă la ghidurile solicitantului şi la măsuri de simplificare a procedurilor de lucru.

Pentru a veni în sprijinul celor interesați de dezvoltarea unor proiecte finanțate cu bani europeni, ne-am adresat directorului OJFIR București – Ilfov, Cristian Șlincu, care ne-a oferit informații suplimentare despre măsurile de finanţare pentru care se pot depune proiecte. În numerele viitoare ale publicației noastre, vom detalia fiecare submăsură, în parte și, unde este posibil, vom încerca și prezentarea unor proiecte (investiții) de succes.

 

Aproape 900 de milioane de euro, pentru investiții în ferme

Așadar, începem cu submăsura 4.1 – ”Investiţii în exploataţiile agricole”, pentru care s-au alocat 880 de milioane de ­euro. Vor putea fi sprijinite investiţiile pentru: creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin dotarea cu utilaje şi echipamente performante, în raport cu structura agricolă actuală; modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii şi asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe. Finanțarea nerambursabilă este de 50% (30% pentru ferme > 500.000 SO), cu majorări, iar sprijinul se va concentra, cu precădere, asupra fermelor de dimensiuni medii și a formelor asociative, cu scopul stimulării consolidării exploatațiilor agricole de mici dimensiuni. Beneficiari pot fi: fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; cooperativele (agricole și societățile cooperative agricole), grupurile de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare, care deservesc interesele membrilor. 

Sprijin financiar pentru exploatațiile pomicole   

Pentru submăsura 4.1a – ”Investiţii în exploataţii pomicole”, alocarea este de 301 milioane de euro și vor fi sprijinite financiar investiţiile pentru: creșterea competitivității, diversificarea pro­ducției, creşterea calității produ­selor obținute și îm­­bu­nătățirea per­­formanței exploa­ta­­țiilor pomicole; creșterea valorii adăugate a produselor, prin sprijinirea procesării fructelor la nivel de fermă și a comercializării directe a produselor obţinute; dezvoltarea lanțurilor scurte de apro­vi­zionare. Finanțarea nerambursabilă este de 50% (30% pentru ferme de peste 500.000 SO) cu majorări, iar sprijinul financiar se va axa pe dotarea cu utilaje și echipamente a exploatațiilor pomicole, înființarea și reconversia plantațiilor pomicole și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole. Beneficiari pot fi: fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; grupurile de producători și cooperativele care activează în sectorul pomicol, cu, condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

Vor fi finanțate investițiile în unitățile de procesare

Submăsura 4.2 – ”Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul  produselor agricole”, cu o alocare de 483 de milioane de euro. Vor fi sprijinite financiar investiţiile pentru: înfiinţarea și/sau modernizarea unităţilor de procesare şi comercializare; introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese; aplicarea măsurilor de protecţia mediului și promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile. Finanțarea nerambursabilă este de până la 50% (40% pentru alte întreprinderi decât IMM), cu majorări. Sprijinul financiar se acordă întreprinderilor care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole, iar beneficiari pot fi: întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare; cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.

Submăsura 4.2a – ”Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” are alocate 45 de milioane de ­euro și sprijină financiar investiţiile pentru: unitățile care procesează materie primă provenită din sectorul pomicol; rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare; producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în unitatea proprie și pentru eficiență energetică; acţiuni de marketing. Finanțarea nerambursabilă poate ajunge la 50% (40% pentru alte întreprinderi mari), cu majorări. Sprijinul financiar se acordă întreprinderilor care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor pomicole, iar potențialii beneficiari sunt reprezentați de întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform legislației naționale în vigoare; cooperative și grupuri de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare. 

Măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii agricole și silvice           

Submăsura 4.3 – „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”, cu o alocare de 570 de milioane de euro, sprijină financiar investiţiile pentru: înființarea, extinderea și modernizarea infrastructurii agricole de acces la ferme; înființare, extindere și modernizarea căilor de acces în fondul forestier sau modernizarea infrastructurii de irigații. Finanțarea nerambursabilă este de 100%, iar sprijinul se acordă pentru a susține financiar investițiile în infrastructura specifică pentru a permite dezvoltarea și modernizarea agriculturii și silviculturii. Organizațiile/federațiile utilizatorilor de apă, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole în conformitate cu legislația în vigoare; UAT-urile şi/sau asociații ale acestora constituite conform legislației în vigoare; persoanele juridice de drept privat/alte forme de organizare proprietari de pădure și/sau asociațiile acestora conform legislației în vigoare, administratorul fondului forestier proprietate publică a statului – pot fi beneficiarii finanțării.

Finanțare nerambursabilă 100%, pentru tinerii fermieri

Submăsura 6.1 – ”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” are alocate 444 de milioane de euro, ajutorul financiar putând fi acordat pentru: facilitarea stabilirii tânărului fermier, în baza Planului de Afaceri; implementarea obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri pentru a facilita tânărului fermier începerea activităților agricole. Finanțarea nerambursabilă este de 100%, maxim 50.000 de euro și se acordă sub formă de sumă forfetară pentru stabilirea pentru prima dată a tinerilor fermieri ca şefi unici ai unei exploataţii agricole. Beneficiari pot fi, evident, tinerii fermieri care se instalează ca unici șefi ai exploatației agricole, persoana juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație. 

Sprijin pentru dezvoltarea economiei rurale       

Submăsura 6.2 – ”Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” are alocate 116 milioane de euro, reprezentând sprijin financiar pentru: diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol; dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spațiul rural; încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale. Și aici, finanțarea nerambursabilă este de 100%, maxim 70.000 de euro, sprijinul putând fi acordat pe o perioadă de maxim 5 ani, sub formă de sumă forfetară, pentru finanțarea de noi activități non-agricole în mediul rural, pe baza unui Plan de Afaceri. Sprijinul va susține diversificarea activităților în mediul rural către noi activități non-agricole în cadrul gospodăriilor agricole și pentru obținerea de venituri alternative pentru populația rurală și scăderea dependenței de sectorul agricol. Beneficiari posibili: fermierii sau membrii unei gospodării agricole din spațiul rural; micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului. 

Micii fermieri pot și ei accesa fonduri     

Pentru submăsura 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” s-au alocat 254 de milioane de euro, reprezentând sprijin financiar pentru: îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole; orientarea spre piață a exploataţiilor agricole de mici dimensiuni. Finanțarea nerambursabilă este de 100%, 15.000 de euro. Sprijinul se acordă fermelor mici, sub formă de sumă forfetară pentru a asigura transformarea structurală a acestora şi deschiderea către piaţă a fermelor mici şi creşterea capacităţii acestora de a identifica noi oportunităţi de valorificare a producţiei. Beneficiari eligibili sunt: persoană fizică înregistrată şi autorizată ca PFA sau Întreprindere Individuală; microîntreprinderi sau întreprinderi mici cu asociat unic sau majoritar (care trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate a Deciziei de finanțare). 

Fonduri destinate activităților neagricole

Submăsura 6.4 – „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”, cu o alocare de 175 de milioane de euro urmărește stimularea mediului de afaceri din spaţiul rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale; dezvoltarea activităților non-agricole existente; crea­rea de locuri de muncă, creșterea veniturilor popu­lației ru­ra­le și diminuarea dis­parităților dintre rural și urban. Finanțarea nerambursabilă poate fi de maxim 90% din costul total eligibil al proiectului, iar banii se pot acorda pentru activități de producție, activități meșteșugărești, turistice, furnizare de servicii, fabricarea de peleți și brichete din biomasă. Beneficiari: micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural și fermieri sau membrii unor gospodării agricole.

Finanțare pentru modernizarea infrastructurii, și protejarea patrimoniului cultural

Pe submăsura 7.2 – „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, alocarea este de 1.100 de milioane de euro și vor putea fi sprijinite financiar investiţiile pentru: infrastructură rutieră de interes local și infrastructură de apă/apă uzată; infrastructură educațională și socială; investiții în active necorporale. Finanțarea nerambursabilă este de 100%, pentru investiții de utilitate publică, și de 80%, pentru investiții care generează profit. Sprijinul financiar se va axa pe îmbunătățirea infrastructurii de bază la scară mică, în vederea unei dezvoltări economice durabile și a reducerii sărăciei în spațiul rural, pentru creșterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de infrastructură de bază îmbunătățită. Beneficiarii pot fi: comunele și asociațiile acestora, conform legislației naționale în vigoare; ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (infrastructură de tip after-school). Submăsura 7.6 – ”Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”, cu o alocare de 190 de milioane de euro, pentru, evident, sprijinirea financiară a investițiilor care asigură protejarea obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, așezăminte monahale – inclusiv a așezămintelor culturale. Investițiile vor avea un impact pozitiv asupra turismului local și vor ajuta la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local. Finanțare nerambursabilă de 100% se acordă investițiilor de utilitate publică și 80% – investiții care generează profit. ONG-urile și unitățile de cult definite conform legislației în vigoare; persoanele fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de pa­trimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B; comunele, conform legislației în vigoare – se pot afla printre beneficiari.

 

Primele alocăridin PNDR 2014-2020 au fost deja efectuate

 

AFIR a efectuat primele plăți aferente PNDR 2014-2020, beneficiarii care au primit efectiv fonduri europene nerambursabile accesate prin program fiind cei care au aplicat pe submăsura 6.1. În Ilfov, valoarea totală nerambursabilă a primelor plăți efectuate către patru tineri fermieri este de 127.500 de euro.