Guvernul va modifica, prin Ordonanţă de Urgenţă, Ordonanţa 34/2013 care privește administrarea şi exploatarea pajiştilor, pentru a crea posibilitatea utilizatorilor de pajiști care nu sunt crescători de animale să poată accesa subvenţiile pe suprafaţă.

„Neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor de reglementare propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va avea ca efect imposibilitatea accesării schemei de plată unică pe suprafaţă de către aproximativ 260.000 de fermieri, deținători a unei suprafețe de 1,35 milioane hectare de pă­șuni și fânețe”, preci­zează MADR, în nota de fundamentare a proiectului de act normativ. Toto­dată, inițiatorii acestei modificări mai arată că „nepromovarea acestui act normativ în regim de urgență poate avea consecințe nefavorabile, atât în plan economic cât și în plan social, prin neaccesarea în condiții optime, a fondurilor alocate României pentru perioada 2015-2020, în cadrul pilonului I al politicii agricole comune, cu impact deosebit de grav asupra sectorului agricol al României.”

Noua definiție a utilizatorului de fânețe și pășuni

Potrivit acestui proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului, publicat de MADR, definiţia utilizatorului de păşuni şi fâneţe (articolul 2, litera d), din OUG 34/2013) va fi modificată astfel:

d) utilizator de păşuni şi fâneţe:

(I) crescător de animale, persoană fizică având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE)/crescător de animale, persoană juridică de drept public sau de drept privat, constituită conform prevederilor Codului civil, având animale proprii sau ale fermierilor membri înscrise în RNE, care desfăşoară activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă păşuni şi fâneţe, conform clasificării statistice a activităţilor economice în Uniunea Europeană pentru producţia vegetală şi animală, care deţine legal dreptul de folosinţă asupra suprafeţei agricole şi care valorifică păşunea prin păşunare cu efective de animale sau prin cosire cel puţin o dată pe an, sau
(II) persoană fizică sau persoană juridică de drept privat, care are la dispoziție suprafaţa agricolă, care desfăşoară activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă păşuni şi fâneţe şi care o valorifică prin cosire cel puţin o dată pe an.

„Prezentul proiect reglementează completarea definiției utilizatorului de pășuni și fânețe și cu fermierii care nu dețin animale, dar desfășoară activități agricole specifice categoriei de folosinţă păşuni şi fâneţe, astfel încât să se evite tratarea diferențiată a fermierilor în cazul accesării de către aceștia a măsurilor din cadrul noii Politici Agricole Comune”, motivează MADR, în documentul citat.