Pe masa ministrului Agriculturii se află un proiect de Ordin MADR care priveşte cerinţele pentru buna gestionare (SMR). Jurnalul de Ilfov prezintă, în continuare, acest proiect.

t SMR 2 – Conservarea păsărilor sălbatice

1. Fermierii care deţin/administrează terenuri agricole şi care desfăşoară activităţi în perimetrul ariilor de protecţie specială avifaunistică au următoarele obligaţii:

● să respecte planul de management şi regulamentul ariei de protecţie specială avifaunistică, în ceea ce priveşte utilizarea suprafeţelor de terem cu destinaţie agricolă şi regimul activităţilor agricole;

● să urmeze procedura evaluării impactului asupra mediului/evaluării strategice de mediu/evaluării adecvate pentru proiecte sau planuri, precum şi procedura de autorizare pentru activităţi care pot afecta în mod semnificativ aria de protecţie specială avifaunistică, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

2. În vederea protejării tuturor speciilor de de păsări sălbatice, inclusiv cele migratoare, atât în perimetrul ariilor de protecţie specială avifaunistică, cât şi în afara acestora, sunt interzise:

● uciderea sau capturarea intenţionată a păsărilor sălbatice, indiferent de metoda utilizată;

● deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau a ouălor din natură;

● perturbarea intenţionată a păsărilor sălbatice, prin activităţi ce contravin scopului de protecţie şi conservare a acestora, cum ar fi: arderea vegetaţiei, tăierea arborilor/pâlcurilor arbustive şi a perdelelor agroforestiere existente pe terenul agricol, sau schimbări în folosinţa terenurilor şi în cursul apelor.

 

t SMR 3 – Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi a speciilor de faună şi floră sălbatică

Fermierii care deţin/administrează terenuri agricole şi care desfăşoară activităţi în perimetrul ariilor naturale protejate au următoarele obligaţii:

● să respecte planul de management şi regulamentul ariei naturale protejate în ceea ce priveşte utilizarea suprafeţelor de teren cu destinaţie agricolă şi regimul activităţilor agricole;

● să urmeze procedura evaluării impactului asupra mediului/evaluării strategice de mediu/evaluării adecvate pentru proiecte sau planuri, precum şi procedura de autorizare pentru activităţi care pot afecta în mod semnificativ aria de protecţie specială avifaunistică, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Pentru protecţia speciilor de animale şi plante sălbatice, atât în ariile protejate, cât şi în afara acestora, sunt interzise:

● orice formă de capturare ucidere, vătămare şi/sau recoltare ori distrugere a exemplarelor de animale şi/sau plante sălbatice aflate în mediul lor natural, în oricare din stadiile ciclului lor biologic;

● deteriorarea sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a animalelor sălbatice şi perturbarea intenţionată a animalelor sălbatice prin activităţi ce contravin scopului de protecţie şi conservare a acestora, cum ar fi: arderea vegetaţiei, tăierea arborilor/pâlcurilor arbustive şi a perdelelor agroforestiere existente pe terenul agricol, sau schimbări în folosinţa terenurilor şi în cursul apelor;

 

● recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a plantelor sălbatice în habitatele lor naturale, în oricare din stadiile ciclului lor biologic.