Angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor beneficiază, pentru fiecare elev şi student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă.
                 Beneficiază de stimulentul financiar lunar angajatorii care, pe perioada vacanţelor încadrează în muncă elevi şi studenţi în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial şi în baza unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei.
                Tinerii în vârstă de până la 18 ani cu contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi şi 30 de ore pe săptămână se considera cu normă întreagă.
                În vederea acordării stimulentului financiar, angajatorii încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, o convenţie a cărui model este prevăzut în anexa nr.1 din Hotărârea nr. 726/2007 (normele de aplicare ale Legii nr.72/2007). Pentru încheierea convenţiei angajatorii depun la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, o cerere însoţită de următoarele documente:
           – tabelul nominal cuprinzând elevii şi studenţii încadraţi în muncă pe perioada vacanţelor;
             – adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ prin care se atestă că persoana are statutul de elev, sau după caz, de student şi urmează cursurile într-o instituţie de învăţământ de stat sau particular, cuprinzând şi precizarea expresă a perioadei de vacanţă;
            – actul de identitate al elevului sau studentului în xerocopie;
             – copia contractului de muncă, încheiat cu respectarea condiţiilor de vârstă şi al regimului legal al muncii tinerilor, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă;
             – declaraţie pe proprie răspundere a angajatorului că nu se regăseşte în una dintre următoarele situaţii:
             – nu au încadrat în muncă elevi şi studenţi anterior datei de începere a vacanţei şi nu au beneficiat de stimulentul financiar pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic.
             Stimulentul financiar se acordă angajatorilor, lunar, proporţional cu timpul efectiv lucrat de către elevii şi studenţii în cauză pe perioada de vacanţă din luna respectivă, fără a depăşi numărul de ore corespunzătoare programului normal de lucru.