Au mai rămas doar cîteva zile până la depunerea cererilor de către cei care solicită subvenții pentru agricultura ecologică. APIA informează că termenul limită este de 15 octombrie inclusiv. Acest sprijin se va acorda din Fondul European de Garantare Agricolă(FEGA).

Aceste subvenții se vor acorda pentru ex­ploatațiile pentru pro­duc­ție vegetală și animalieră. Exploatațiile trebuie să fie înregistrate în pe­rioada de trecere de la agricultura convențională la agricultura ecologică, adică în perioada de conversie. De ajutorul specific pot be­neficia persoanele fizice, persoanele fizice auto­rizate, în-treprinderile individuale sau familiale constituite conform OUG nr,44/2008. Persoanele juridice care solicită aceste subvenții trebuie să îndeplinească cumulativ următoa-rele condiții:

– să fie înregistrate în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, în sistemul de agricultură ecologică, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR, prin direcţiile agricole de dezvoltare rurală judeţene – DADR;

– să dețină un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene /aprobat de către MADR;

– să dețină un document justificativ / certificat de conformitate / maşter certificat / certificat de confirmare a conversiei, în care se menţionează statutul exploataţiei în conversie (anul 1 / anul 2 / anul 3), cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine, emis de organismul de inspecţie şi certificare cu care a în-cheiat contractul;

– să se menţină în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani;

– în cazul beneficiarilor din producţia vegetală, suprafaţa agricolă în folosinţă trebuie să fie de cel puţin 0,30 ha, ocupată cu culturi anuale, culturi perene sau păşuni şi fâneţe permanente. 

Beneficiarii ajutorului specific pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră, sau numai pentru o exploataţie din apicultură. În cazul în care beneficiarul exploatează mai multe terenuri aflate pe raza mai multor judeţe, cererea va fi depusă la centrul judeţean APIA pe raza căruia se află suprafaţa mai mare (pentru exploataţiile din domeniul vegetal); pentru exploataţiile din do-meniul creşterii animalelor, beneficiarul va depune cererea la centrul judeţean APIA pe raza căruia se află înregistrat sediul social pentru persoane juridice/PFA/ÎÎ/ÎF, respectiv domiciliul pentru persoane fizice. Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, prevăzute pentru acordarea ajutorului specific, poate atrage, după caz, reduce-rea/excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale, în conformitate cu OMADR nr. 17/2011, cu modificările şi completările ulterioare. România benefi-ciază, pentru anul 2012, de suma totală de 4.098.000 euro, cu aproximativ 20% mai mult decât suma disponibilă pentru anul precedent.