Preotul Ioan, de la Parohia Jilava  

În anul 325 la Niceea (astăzi Iznik, în Turcia) s-a desfăşurat primul sinod ecumenic, convocat de împăratul Constantin cel Mare unde 318 episcopi din toate ţinuturile unde vieţuiau creştinii au rânduit că Anul Bisericesc trebuie să înceapă la începutul lunii septembrie.

Sfânta Biserică serbează în această zi începutul anului bisericesc. Credincioşii ortodocşi mul­­ţumesc lui Dumnezeu pentru binefacerile primite în anul ce a trecut şi se roagă ca şi în Noul An să se reverse harul binecuvântărilor lui Dumnezeu. Tot în această zi Biserica cinsteşte pomenirea zilei în care Mântuitorul Iisus Hristos a început propovăduirea în lume, propovăduirea evangheliei celei noi, a Împărăţiei Cerurilor. Din tradiţia iudaică aflăm că în luna septembrie Dumnezeu a  început crearea lumii. Anul Bisericesc începe pe 1 septembrie, spre deosebiere de anul civil care începe pe data de 1 ianuarie. Acest început este legat de ciclul liturgic al anului. Se poate spu-ne că pe 1 septembrie credincioşii ortodocşi sărbătoresc Anul Nou Duhovnicesc.  

Ne dezbrăcăm de omul vechi și ne îmbrăcăm în omul duhovnicesc 

În cinstea acestui început al propovăduirii Domnului, Biserica aminteşte în această zi de intrarea Domnului în sinagoga din Nazaret, unde a citit din cartea proorocu-lui Isaia: “Duhul Domnului este peste Mine, pentru care M-a uns să binevestesc săracilor; M-a trimis să vindec pe cei zdrobiţi cu inima; să propovăduiesc robilor dezrobi-rea şi celor orbi vederea; să slobozesc pe cei apăsaţi. Şi să vestesc anul plăcut Domnului”. Şi închizând cartea şi dând o slujitorului, a şezut, iar ochii tuturor erau aţintiţi asupra Lui. Şi El a început a zice către ei: Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre Luca (4,18-21). Deci, astăzi prăznuim, dând mulţumire lui Dumnezeu pentru toate bunătăţile pe care ni le-a dăruit, urmând sfatul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ne dezbrăcăm de omul cel vechi şi ne îmbrăcăm în omul cel nou, în omul duhovnicesc, fiu al Duhului Sfânt. În practica Bisericii noastre, mulţi credincioşi ortodocşi, citesc astăzi aca­tistul închinat Sfintei Treimi, numit “Slavă lui Dumnezeu pen-tru toate”. 

Se fac slujbe de ­mulţumire lui ­Dumnezeu 

Tot astăzi se săvârşeşte slujba Tedeum la Anul Nou, slujba de mulţumire lui Dumnezeu pentru toate binefacerile sale. Câteva din cântările acestei slujbe: “Mulţumi-tori fiind noi nevrednicii robii tăi, pentru binefacerile Tale cele mari care s-au revărsat asupra noastră, slăvind Te lăudăm, Te binecuvântăm, mulţumim, cântăm şi slăvim marea Ta milostivire şi cu dragoste, ca nişte robi, strigăm Ţie: Binefăcătorule, Mântuitorul nostru, Slavă Ţie.” Luna septembrie are o însemnătate aparte, deoarece este luna în care împăratul Constantin cel Mare a repurtat victoria împotriva lui Maxenţiu- duşmanul Creştinismului. În urma acestei victorii câştigate cu ajutorul lui Dumne-zeu, împăratul Constantin a proclamat în tot Imperiul Roman libertatea creştinilor de a se închina Unuia Dumnezeu Iisus Hristos. Timp de multe veacuri, anul civil al lu-mii creştine a urmat structura anului bisericesc, începând şi el la 1 septembrie. Mai târziu însă, lucrul acesta s-a schimbat, începutul anului civil transferându-se la 1 ia-nuarie. Schimbarea a intervenit mai întâi în Occident, iar mai târziu, şi în Rusia, sub Ţarul Petru cel Mare.

Avem trei perioade liturgice 

Anul bisericesc este împărţit în trei perioade liturgice, în funcţie de evenimentul cel mai important care este Învierea Mântuitorului Hristos. Avem o parte pregătitoa-re numită perioada Triodului – 10 săptămâni, avem perioada Penticostarului – 8 săptămâni care începe cu Ziua Învierii şi se continuă până la Duminica Tuturor Sfinţilor şi avem pe­rioada Octoihului care ţine tot restul anului, adică de la sfârşitul perioadei Penticostarului până la începutul perioadei Triodului. Este cea mai lungă pe­rioadă din ­cursul anului bisericesc.

În Hristos Domnul, fiecare Nou An pe care îl începem este un an  pentru că în El aflăm toată binecuvântarea și harul care le sfinţește pe toate. În El s-au împlinit toate profeţiile și mai ales cea despre mântuirea oamenilor și a lumii întregi. Păstrând tradiţia de milenii a dreptei credinţe, dorim fraţilor creștini multă sănătate, pace, spor în toate, bucurie și binecuvântare dumnezeiască în viaţa tuturor!

Credincioșii ortodocși merg la biserici și sărbătoresc anul nou duhovnicesc