Şedința Comisiei de Dialog Social din 28 iunie 2017, care a avut loc la sediul Prefecturii Ilfov, a adus în atenția publicului domeniul de activitate al Corpului Profesional al Mediatorilor, de la nivelul judeţului.

Articol apărut în nr. 358 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

mediere

Violeta Sulyok, președintele Corpului Profesional al Mediatorilor din Ilfov, a vorbit despre organizarea activităţii de mediere, despre Consiliul de Mediere, organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, care funcţionează potrivit prevederilor Legii 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, republicată, precum şi ale regulamentului său de organizare şi funcţionare. În teritoriu, Consiliul de Mediere este reprezentat de Corpurile Profesionale ale Mediatorilor din județele României, iar totalitatea mediatorilor autorizaţi din România formează Corpul Profesional al Mediatorilor din România (C.P.M.R). Corpul Profesional al Mediatorilor Autorizați din Judeţ (C.P.M.J.) este constituit din toţi mediatorii care au sediul profesional principal înregistrat în judeţul respectiv sau în municipiul Bucureşti. În Ilfov, acesta este reprezentat de circa 90 de mediatori autorizați.

Ce este medierea?

Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor. Aceasta se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile. Părţile au dreptul să îşi aleagă în mod liber mediatorul, iar avantajele medierii sunt date de confidenţialitatea procedurii; celeritatea rezolvării conflictelor; flexibilitatea procedurii; soluții de tip WIN-WIN (toate părțile câștigă); costul redus al procedurii etc.

Ce conflicte se pot media?

Medierea poate fi utilizată în numeroase cazuri, precum: în dreptul civil: grănițuiri, revendicări, pretenții, evacuări, obligații de a face, raporturi locative, executarea, interpretarea și rezilierea contractelor, somații de plată etc. În domeniul dreptului familiei: divorțuri, partaje bunuri comune, încredințări de minori, continuarea căsătoriei, comunicarea dintre soți/părinți – copii, exercițiul drepturilor părintești, contribuția părinților la întretinerea copiilor, stabilirea domiciliului copiilor, educația copiilor, relația dintre bunici și nepoți etc. În dreptul penal: plângeri prealabile în cauzele penale care privesc infracțiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părților înlătură răspunderea penală; latura civilă a cauzelor penale. În domeniul litigiilor de muncă: drepturi bănești, desfacerea Contractului Individual de Muncă, conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă; conflictele în legătură cu executarea contractelor colective de muncă etc. Se mai pot media litigii între profesioniști: cu privire la raporturile comerciale sau în domeniul dreptului consumatorului: litigii ivite între consumatori și producători, intermediari etc.

Cine este Mediatorul?

Mediatorul este profesionistul care, având la bază o temeinică pregătire universitară și o consistentă experiență profesională, în urma parcurgerii unui curs de formare profesională în domeniul medierii și a promovării examenului de intrare în profesia de mediator, urmat de autorizarea acestuia de către Consiliul de Mediere, dobândește calitatea de MEDIATOR, astfel bucurându-se de prerogativele conferite de legislația în domeniu. Ulterior autorizării, mediatorul are obligația profesională de a urma cursuri de formare continuă, fapt ce denotă standardul înalt de pregătire profesională după care se ghidează profesia de mediator.