Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Ilfov a lansat un proiect, cu finanțare din fonduri europene, prin care se urmărește acordarea de consultanță și organizarea de cursuri de calificare sau recalificare. 

Proiectul se intitulează „Servicii integrate pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile” și se va desfășura în parteneriat cu Agenția Națională pentru Romi (ANR) și ­SIVECO România, pe parcursul a 24 de luni. El este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), în cadrul axei majoritare 6 – Promovarea incluziunii sociale – Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii. Valoarea eligibilă a proiectului se ridică la 2.153.860 lei.

Peste 200 de persoane vor beneficia de acest proiect

Cele trei obiective pe care le propune proiectul privesc „dezvoltarea abilităților specifice de căutare a unui loc de muncă, prin oferirea de servicii de informare și consiliere psihologică și vocațională persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile”, „dezvoltarea competențelor persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, prin participarea acestora la cursuri de calificare/recalificare” și „întărirea capacității administrative, prin realizarea schimburilor de experiență și participarea persoanelor implicate în activități specifice grupurilor vulnerabile la cursuri de perfecționare și instruire”.

Grupul țintă va fi format din 240 de persoane și el va cuprinde cetățeni români aparținând comu­ni­tăților rome, persoane cu dizabilități, personal al administrației publice locale, personal al organizațiilor societății civile și personal al Centrelor de Incluziune Socială.

Sprijin în căutarea unui loc de muncă

Directorul adjunct al DGASPC, Gabriela Zamfir, ne-a dat câteva lămuriri, privitoare la acest proiect: „Solicitantul proiectului este DGASPC, liderul de parteneriat al acestui demers. Este și firesc, deoarece printre atribuțiile Direcției noastre se numără și elaborare strategiei și planului de asistență socială în vederea combaterii marginalizării sociale, precum și a programelor antisărăcie. Persoanele care vor beneficia de acest proiect vor fi recrutate pe baza unor formulare de înregistrare, distribuite în teren, iar în urma analizei acestor formulare se va face o selecție a participanților. De asemenea, la sediile primăriilor vor exista afișe pentru informarea celor care doresc să participe la proiect.” La rândul său, Bogdan Pîntea, directorul general al DGASPC Ilfov, ne-a precizat: „Este primul proiect de acest gen. El a început în noiembrie 2013. Până acum s-au desfășurat, după un grafic foarte exact, activitățile de management, de contractare și externalizare a serviciilor, cele de publicitate și informare, realizate de ANR, și s-a înființat un Centru de Incluziune Socială, unde se vor desfășura activitățile pro­iectului, cum ar fi ­cursu­rile de consiliere ocu­pațională. Rezultatele anticipate privesc, pe lângă înființarea Centrului de Incluziune amintit, realizarea unor studii privind nevoile specifice ale romilor și evaluarea impactului eficacității măsurilor și intervențiilor-suport oferite persoanelor supuse riscului de excluziune socială. De asemenea, înființarea unei platforme de e-learning. Și, nu în ultimul rând, 240 de persoane, aparținând grupurilor vulnerabile, vor fi informate și consiliate psihologic și vocațional, același număr de participanți va urma cursuri de calificare sau recalificare, iar dintre acestea, 40 de persoane vulnerabile și 20 implicate în activități cu grupurile vulnerabile vor participa la cursuri TIC (Tehnologia Informației și Co­municațiilor). Formarea pro­fesională va fi asigurată de firme specializate, prin subcontractare. Cei care vor absolvi cursurile vor fi consiliați pentru a-și căuta și găsi un loc de muncă.”

Mentalitățile romilor, cauza principală a excluziunii

Mai mult, a adăugat directorul Bogdan Pîntea, cursurile de formare profesională vor fi organizate după ce se vor analiza rezultatele studiului privind nevoile specifice romilor, care va fi realizat de Agenția Națională pentru Romi. Tot  ANR se va ocupa de campania de informare și publicitate, folosind toată gama de mijloace, de la internet la mass-media. De asemenea, se vor organiza ­cursuri de perfecționare și instruire pentru cei care lucrează, în prezent, cu persoanele vulnerabile la excluziune socială, cum ar fi personal care lucrează în Direcția de Asistență Socială. „Vorbim de un proiect destul de dificil, având în vedere că vulnerabilitatea romilor nu pornește, în primul rând, de la lipsa educației sau de la dificultatea de a avea acces la educație. Cauza principală a excluziunii o constituie mentalitățile și tradițiile existente în comunitățile rome. Cu ele trebuie să ne luptăm și acestea trebuie schimbate, pentru a avea succes în demersul nostru. Eu sunt convins că, în acest caz, disciminarea vine de fapt din autodiscriminare. Noi trebuie să le explicăm romilor că, în momentul în care vor avea o educație, o calificare și un loc de muncă, li se vor deschide noi orizonturi și vor trăi o viață mai bună. Trebuie să le oferim o alternativă la modul în care trăiesc acum”, ne-a spus directorul DGASPC Ilfov.

Cine sunt partenerii de proiect

 Agenția Națională pentru Romi – este o instituție specializată a administrației publice centrale, în subordinea Guvernului și sub coordonarea Secretariatului Genearl al Guvernului. ANR a fost înființat în anul 2004. Ea inițiază, participă și promovează proiecte și programe sectoriale, în scopul îmbunătățirii situației romilor, principalul obiect de activitate constituindu-l asigurarea de politici publice pentru romi.

 SIVECO România S.A. – este liderul caselor românești de software și, totdată, una dintre cele mai mari companii de software developement și integrare, din Europa de Est. Compania oferă proiecte finanțate din fonduri structurale, proiecte de cercetare și proiecte dezvoltate de Uniunea Europeană, prin echipe și departamente specializate în scrierea și implementarea unor astfel de proiecte.