În urma numeroaselor nemulțumiri ale fermierilor și a nenumăratelor neajunsuri, deficiențe și situații la limita absurdului, Ordinul MADR 619/2015, care stabileşte condiţiile de acordare a plăţilor directe în agricultură, a fost modificat și completat. El va fi publicat, în cel mai scurt timp, în Monitorul Oficial. Totodată, va fi publicat şi Ordinul 620, care va conţine formularul cererii unice de plată. Astfel, fermierii vor putea depune cererile unice de plată începând cu 1 martie şi până pe 15 mai 2016, fără penalităţi.

Principalele modificări:

● APIA va solicita doar adeverinţa emisă de primărie conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere şi, după caz, contractele de închiriere /concesiune/ arendă încheiate între fermier şi UAT/ADS. 

Nu se mai solicită:  – copia de pe filele din Registrul Agricol referitoare la Cap II b, Cap III şi Cap XV a;
– copie a titlului de proprietate şi, în lipsa acestuia, declaraţia pe propria răspundere a fermierului  privind motivul lipsei acestui document;
– tabelul centralizator cu contracte (de arendare, închiriere, comodat, asociere în participaţiune), odată cu abrogarea anexei 11.

● S-a eliminat Capitolul XV a din adeverinţă – Înregistrări privind contractele de arendare.

● S-a introdus menţiunea ca la suprafaţa în arendă să se înscrie suprafaţa rezultată din însumarea suprafeţelor prevăzute în contractele de arendă încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată, care sunt valabile cel puţin până la data de 1 decembrie a anului de cerere.

Eliberarea adeverinţei să nu va fi condiţionată de plata impozitelor şi taxelor locale!

● APIA verifică doar corespondenţa suprafeţelor utilizate înscrise în adeverinţa emisă de primărie, cu suprafeţele declarate în cererea unică de plată. NU se mai verifică corespondenţa dintre suprafaţa din anexa 11 cu suprafeţele din adeverinţă.

● Sunt NEELIGIBILE doar suprafeţele declarate în cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizării terenului până la data limită de depunere a cererilor unice de plată, şi nu întreaga cerere, deoarece în cererea unică de plată sunt incluse, după caz, şi animalele.

● Fermierii care deţin parcele agricole cu o suprafaţă de până la 0,1 ha nesolicitate la plată au posibilitatea să nu le declare, cu condiţia ca respectivele parcele să nu depăşească, în total, un hectar.

● La depunerea cererii unice, fermierul localizează parcela agricolă prin identificarea corectă a amplasamentului şi a conturului parcelei agricole în blocul fizic, pentru care se solicită plăţi. APIA pune la dispoziţia solicitanţilor, pentru completarea corectă a cererilor unice de plată, suprafaţa eligibilă şi categoria de folosinţă a blocurilor fizice, precum şi datele şi materialele grafice referitoare la parcelele declarate şi/sau controlate pe teren în anul de cerere anterior.

 

● Potrivit Regulamentului (UE) 2333/2015, cererile unice de plată se supun controalelor încrucişate preliminare. În urma constatărilor APIA, fermierii au dreptul să modifice  cererea unică de plată, fără penalizări.