Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) informează că în perioada 14 ianuarie – 15 februarie 2013 inclusiv, se pot depune Cereri de ajutor pentru Măsura 215 – plăţi în favoarea bunăstării animalelor – pachetul a – porcine (a doua sesiune de depunere) acordate fermierilor care îşi vor asuma, în mod voluntar, an-gajamente privind bunăstarea animalelor pentru o perioadă de minim 5  ani de la data de 15 februarie 2013.

Condiții care trebuie îndeplinite de către solicitant:

–  să fie înregistrat în Registrul Naţional al Exploataţiilor al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi să deţină un cod de exploataţie;

– să deţină autoriza­ţie sanitară veterinară pen­tru întreaga exploata­ţie sau, în cazul exploata­ţiilor comerciale de tip A specifice sectorului de creş­­tere a porcilor, să fie în­registrat sanitar- veterinar;

– să se angajeze să menţină condiţiile de bunăstare şi să respecte cerinţele specifice pachetelor pentru care aplică pe o perioadă de minim 5 ani, de la data de 15 februarie 2013.

Cererea de ajutor va fi completată on-line de către beneficiar, individual prin accesarea site-ului www.apia.org.ro. După tipărire, cererea se depune la Centrul jude-ţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Ilfov, respectiv al municipiului Bucureşti, pe a cărui rază teritorială se află sediul social al beneficiarului. Cererea de ajutor cuprinde angajamentele şi informaţiile aferente tuturor exploatatiilor cu cod ANSVSA deţinute de un beneficiar. Dovada depunerii cererii de ajutor la Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti împreună cu documentele obligatorii pentru beneficiari o reprezintă bo-nul de mână care va conţine următoarele date: centrul judeţean, numărul cererii din registrul special, data şi ora înregistrării, numele lizibil şi semnătura funcţionarului A.P.I.A. care a primit cererea.

Documente necesare:

 copie CUI / CIF, după caz;

 copie buletin/carte de identitate a titularului/administratorului /reprezentantului legal/împuternicitului;

 copie autorizaţie sanitar-veterinară/copie înregistrare sanitar-veterinară pentru exploataţiile comerciale tip A, după caz sau copii autorizaţii sanitar-veterinare/copii înregistrări sanitar-veterinare pentru exploataţiile comerciale tip A, după caz pentru mai multe exploataţii cu cod ANSVSA;

 copia schiţei grajdului pentru fiecare cod ANSVSA (din care să reiasă adresa şi suprafaţa spaţiilor de cazare/ spaţiul maxim de cazare pe boxă);

 programul de iluminat: vară/ iarnă (funcţie de data schimbării orei) care să conţină intervalul orar pe perioade, în funcţie de tehnologia de creştere şi categoria de porcine, după caz;

 graficul de livrare estimat anual;

 graficul de populare estimat anual;

 copia declaraţiei pe suprafaţă, dacă este cazul;

 împuternicire şi copii acte de identificare împuternicit, dacă este cazul;

 document coordonate bancare.