Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Ilfov, Florentina Costea și Cristina Ghiță

Ședință de lucru a directorilor unităților școlare de stat și private, din Ilfov

@ Ordin pentru modificarea ordinului, termene noi, o implicare mai serioasă a
părinților, obligații, sancțiuni și interziceri!

La sediul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Ilfov a avut loc, săptămâna trecută, ședința de lucru a directorilor unităților de învățământ din județ, pe Ordinea de zi a discuțiilor fiind Ordinul Ministerului Educației nr. 3027/8 ianuarie 2018 pentru modificarea și completarea Anexei-Regulament-Cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-Cadru de organizare și funcționare aunităților de învățământ preuniversitar și Instrucțiunea 1/2017 pentru aplicarea unitară la nivelulunităților de învățămțânt preuniversitar a Standardului 9 – Proceduri prevăzute în Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin OSGG 400/2015.

Articol apărut în nr. 389 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Printre cele mai importante modificări (sau noutăți) aduse de OMEN 3027, aprobat la începutul acestui an, a fost menționat faptul că, de acum înainte, ”orice modificare ulterioară” a Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ (ROFUI), precum și proiectul de Regulament, în sine, se supun dezbaterii în Consiliul reprezentativ al părinților și Asociației părinților, acolo unde există, în Consiliul școlar al elevilor și în Consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot și personalul didactic auxiliar și nedidactic. O altă modificare vizează introducerea sintagmei ”alte situații excepționale”, cu referire la situațiile obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități naturale – când pot fi suspendate cursurile școlare pe o perioadă determinată. O noutate este prevederea potrivit căreia, ”cadrele didactice care au copii în unitatea de învățământ NU pot fi desemnate ca membri reprezentanți ai părinților în Consiliul de Administrație al unității de învățământ, cu excepția situației în care Consiliul reprezentativ al părinților și Asociația de părinți, acolo unde există, nu pot desemna (n.r. – puțin probabil!) alți reprezentanți.

Termen mai scurt pentru întocmirea raportului anual de activitate

Noul Ordin ministerial a prevăzut un termen maxim de 30 de zile de la data începerii anului școlar pentru prezentarea anuală a raportului privind calitatea educației din unitatea de învățământ. Raportul va fi prezentat în fața Consiliului de Administrație, a Consiliului profesoral, în fața Comitetului reprezentativ al părinților și a conducerii Asociației de părinți, adus la cunoștința autorităților administrației publice locale, a inspectoratului școlar județean/al municipiului București și va fi postat pe site-ul unității școlare.

Stabilirea din timp a unui înlocuitor

”Directorul are obligația de a delega atribuțiile către directorul adjunct sau către un alt cadru didactic, membru alConsiliului de Administrație, în situația imposibilității exercitării acestora. Neîndeplinirea acestei obligații constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii. În situații excepționale (accident, boală) în care directorul nu poate delega atribuțiile, directorul adjunct sau un alt cadru didactic, membru al CA, desemnat anterior pentru astfel de situații, preia atribuțiile directorului”, se mai precizează în document.

Părinții, informați cu privire la rapoartele de activitate

Rapoartele semestriale și anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unității de învățământ sau, în lipsa acestuia, se transmite câte un exemplar către Comitetul reprezentativ al părinților și Asociația de părinți, acolo unde există, documentele conținând informații de interes public! Iar ca noutate absolută, și documentele de prognoză se transmit, în format electronic, Comitetului reprezentativ al părinților și Asociației de părinți, acolo unde există, fiind, de asemenea, documente care conțin informații de interes public. Dacă până acum personalului din învațământul preuniversitar i se interzicea să desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului și viața intimă, privată sau familială a acestuia sau ale celorlalți salariați din unitate, de acum înainte este interzisă și ”încurajarea”unor astfel de acțiuni!

Se permite reînscrierea în clasa anterioară

Înscrierea în învățământul primar se face conform Metodologiei aprobate prin Ordin al ministrului Educației. În situația în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absențe ca urmare a unor probleme de sănătate sau se observă manifestări de oboseală sau de neadaptare școlară, părinții, tutorii sau susținătorii legali pot depune la unitatea de învățământ o solicitare de retragere a elevului în vederea reînscrierii în anul școlar următor, în clasa corespunzătoare nivelului din care s-a retras. La cererea motivată a părintelui, reînscrierea se poate face acum și în anul școlar în care s-a solicitat retragerea, în clasa anterioară nivelului din care s-a retras elevul. În situația solicitării de retragere menționată, unitățile de învățământ vor consilia părinții, tutorii sau susținătorii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al elevului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă necesitatea reînscrierii în clasa anterioară sau în clasa corespunzătoare nivelului din care s-a retras elevul!

Reglementări cu privire la evaluarea școlară și scutirea de sport

Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj etc., NU poate fi folosit ca mijloc de coerciție, acesta reflectând strict rezultatele învățării! Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul examenelor organizate la nivelul unității de învățământ, conform noilor reglementări, ”se acordă nota 1 sau, după caz, calificativul insuficient!” Iar, pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație fizică și sport cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere recomandările medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ținerea scorului etc. Așadar, elevii scutiți la sport nu mai rămân în clasă sau stau pe bancă, așteptând să se termine ora de educație fizică!

Norme privind continuarea studiilor

O noutate este și prevederea potrivit căreia ”elevii declarați amânați anual din clasa pregătitoare, respectiv din clasa I, care nu se prezintă în sesiunile de examinare sunt reînscriși în clasa pentru care nu s-a încheiat situația școlară!”. Așadar se poate rămâne repetent chiar de la clasa pregătitoare, niciun cadru didactic neavând vreo obligație de a trece clasa un copil care nu se prezintă la școală! Obligația de a frecventa învățământul obligatoriu la forma cu frecvență încetează la 18 ani! Persoanele care nu au finalizat învățământul obligatoriu până la această vârstă și care au depășit cu mai mult de trei ani vârsta clasei își pot continua studiile, la cerere și la forma de învățământ cu frecvență, cursuri serale sau la forma cu frecvență redusă. Iar persoanele care au depășit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise și care nu au absolvit învățământul primar până la 14 ani, precum și persoanele care au depășit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise și care nu și-au finalizat învățământul secundar inferior, gimnazial, pot continua studiile, la solicitarea acestora, și în programul ”A doua șansă”.

Studiile din străinătate ale elevilor trebuie echivalate

Elevii care, indiferent de cetățenie sau statut, au urmat cursurile într-o unitate de învățământ din altă țară sau la organizații furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități corespunzătoare unor sisteme educaționale din alte țări pot dobândi calitatea de elev în România numai după recunoașterea sau echivalarea de către inspectoratele școlare județene, ISMB, respectiv de către MEN a studiilor urmate în străinătate și, după caz, după susținerea examenelor de diferență stabilite în cadrul procedurii de echivalare. Indiferent de cetățenie sau statut, alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul se face, prin decizie, de către directorul unității de învățământ, în baza hotărârii CA luate după analizarea raportului întocmit de o comisie formată din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul unității de învățământ, din care fac parte și directorul/directoruladjunct și un psiholog/consilier școlar. Pentru persoanele care nu cunosc limba română, înscrierea și participarea la cursulde inițiere în limba română se fac conform reglementărilor aprobate prin Ordin al ministrului Educației. Iar pentru persoanele care solicită sau beneficiază de o formă de protecție internațională, înscrierea în învățământul românesc, la oricare din formele sale, se poate face, în cazul elevilor majori, la solicitarea acestor persoane sau, în cazul elevilor minori, la solicitarea părinților, tutorilor sau susținătorilor legali. Înscrierea în învățământul românesc se poate face, în condițiile participării la cursul de inițiere în limba română și, după caz, fie după primirea avizului privind recunoașterea și echivalarea studiilor de către instituțiile abilitate, fie după parcurgerea procedurilor prevăzute. Persoanele care solicită sau beneficiază de o formă de protecție internațională pot opta pentru continuarea studiilor inclusiv în cadrul programului ”A doua șansă”, simultan cu participarea la cursul de inițiere în limba română.

Transferurile, doar în perioada verii, amendă pentru neșcolarizare

Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, cu schimbarea profilului și/sau a specializării, se efectuează, de regulă, în perioada vacanței de vară, conform hotărârii CA al unității de învățământ la care se solicită transferul. Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului în perioada învățământului obligatoriu este sancționat (înainte doar ”putea” fi sancționat), conform legislației în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 și 1.000de lei, ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității.

Preșcolarii și școlarii ciclului primar, obligatoriu însoțiți până la și de la școală!

Părintele, tutorele sau susținătorul legal al preșcolarului sau al elevului din învățământul primar are obligația să îl însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea activităților educative/orelor de curs să îl preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare o astfel de activitate, împuternicește o altă persoană! Aceste dispoziții nu se aplică în situațiile în care transportul copiilor la și de la unitatea de învățământ serealizează cu microbuzele școlare.

Interdicții pentru profesori și elevi

Este interzisă și constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de învățământ înstrângerea și/sau gestionarea fondurilor, iar în unitățile de învățământ fumatul este interzis! În timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ sau în situații de urgență. Pe durata orelor de curs, telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ!