Posibilele inundaţii nu vor lua prin surprindere autorităţile locale ilfovene

La sediul Prefecturii Ilfov a avut loc recent ședinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, cu participarea tuturor primarilor localităţilor ilfovene, ordinea de zi având ca principal punct – dezbaterea noilor prevederi ale Manualului prefectului și ale Manualului primarului – documente care stabilesc atribuţii și responsabilităţi pentru autorităţile locale pentru cazuri de inundaţii sau secetă hidrologică.

Pentru că, gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, accidente la construcţii hidrotehnice și seceta hidrologică este o activitate de interes naţional, având în vedere frecvenţa de producere și dimensiunea efec­telor acestor tipuri de risc. Expuse direct sau indirect acestor riscuri sunt, în primul rând, viaţa oamenilor și bunurile acestora, precum și viaţa animalelor; obiective sociale, culturale, administrative și de patrimoniu; capacităţile productive (societăţi comerciale, platforme industriale, centrale electrice, ferme agro-zootehnice, amenajări piscicole, porturi etc.) baraje și alte lucrări hidtrotehnice – care reprezintă surse de risc în aval, în cazul producerii de accidente; căile de comunicaţii rutiere, feroviare și navale, reţelele de alimentare cu energie electrică, gaze, sursele și sistemele de alimentare cu apă și canalizare, staţiile de tratare și de epurare, reţelele de telecomunicaţii etc.; mediul natural (ecosistemele acvatice și terestre, păduri, terenuri agricole, intravilanul localităţilor etc.).

Reuniunea a fost solicitată de către Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice (MMSC), în vederea pregătirii și îmbunătăţirii capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă generate de inundaţiile ce s-ar putea produce în perioada primăvară – vară 2013. Și, de asemenea, tot la solicitarea MMSC, în acţiune s-au implicat și directorii Sistemelor de Gospodărire a Apelor, în calitatea lor de șefi ai Grupurilor de Suport Tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii.

Ședinţa a fost deschisă de către prefectul judeţului Ilfov, Speranţa Cliseru, care a dat cuvântul reprezentantului ministerului Mediului, consilier Olga Lefter. La rândul său, aceasta a vorbit celor prezenţi despre actualizarea celor două manuale, în baza directivelor europene, dar și despre faptul că, din 2010, ţara noastră are aprobată Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu și lung.

Mai exact, manualele vin în sprijinul activităţilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, pe care le desfășoară autorităţile locale și cuprind algoritmul ac­tivităţilor care se derulează înaintea, pe timpul și după producerea inundaţiilor.

Conţinutul lucrărilor reprezintă ghiduri orientative, la îndemâna persoanelor cu funcţii de răspundere de la nivelul localităţilor care gestionează situaţiile de urgenţă ge­nerate de inundaţii.

Manualul primarului cuprinde modele de raportare în vederea realizării fluxului informaţional între comitetele locale pentru situaţii de urgenţă și comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă. În anexe este prezentat conţinutul cadru al Planului local de apărare împotriva inundaţiilor și Normativul cadru de dotare cu materiale și mijloace de intervenţie operativă a deţinătorilor de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, precum și al comitetului local pentru situaţii de urgenţă.

Coduri noi și grijă la secetă!

Reprezentantul MMSC a amintit celor prezenţi de aprobarea noilor codificări ale avertizărilor meteorologice și, a precizat faptul că, noile manuale fac acum referire și la seceta hidrologică (deficit de apă la sursă din cauza unei secete prelungite), nu numai la inundaţii. De asemenea, un capitol important, pe lângă cel de intervenţie în cazul acestor situaţii extreme și urgente, îl reprezintă prevenirea unor astfel de evenimente. Astfel, participanţii au vorbit despre regulamentul cadru – care cuprinde planurile de apărare. Primarii au obligaţia afișării acestor planuri la sediul instituţiilor pe care le conduc. Tot aici se vor afișa codurile de avertizare meteorologică și semnificaţiile fiecărei culori. De asemenea, trebuie cunoscut numărul cetăţenilor care locuiesc în zone inundabile și trebuie desemnaţi responsabilii cu avertizarea populaţiei din satele componente ale localităţilor. Vor exista, de asemenea, agenţii de inun­daţii – acele „curele de legătură„ între comandamentele locale pentru situaţii de urgenţă și sistemele de gospodărire a apelor. Pentru verificarea fluxului informaţional se vor face simulări ale unor astfel de situaţii de urgenţă, iar la nivelul fiecărei primării va trebui să existe un stoc minim de materiale necesare intervenţiilor de urgenţă în astfel de situaţii.

Iazurile la control

Participanţii la ședinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au făcut referiri la iazuri, discutând de­spre necesitatea unei evidenţe clare a deţinătorilor acestora, dar și a stării lor de siguranţă. De asemenea, s-a vorbit despre atenţia deosebită ce trebuie purtată acumulărilor de ape din imediata vecinătate a unor localităţi, iar, referitor la rapoartele operative, dacă până anul trecut existau mai multe modele, din 2012, acestea se fac după o singură schemă. În cazul întocmirii acestora, evident, ele trebuie transmise în regim de urgenţă.

Vorbitorii s-au mai referit la posibilitatea instituirii anumitor restricţii în ceea ce privește alimentarea cu apă, în situaţii de urgenţă – pentru cazul secetei hidrologice, atunci când debitul sursei este mai mic decât debitul minim necesar folosinţelor.