Pe data de 30 ianuarie, guvernul a emis Ordonanţa de Urgenţă nr. 3 pentru reducerea arieratelor din economie. După cum ne-a spus directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice din judeţul Ilfov, Claudiu Ristea, ordonanţa are rolul de a rezolva problema volumului mare de arierate înregistrate de Unităţile Administra-tiv Teritoriale (UAT), respectiv primăriile, faţă de furnizorii de bunuri şi servicii.

”Ordonanţa are în vedere necesitatea deblocării activităţii furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări, care au de recuperat de la autorităţile administraţiei publice locale sume ce reprezintă arierate. Totodată, prin această ordonanţă se urmăreşte îndeplinirea prevederilor Acordului stand-by dintre ţara noastră şi Fondul Monetar Internaţi-onal, referitoare la reducerea arieratelor unităţilor şi subdiviziunilor administrativ teritoriale”, ne-a declarat dl. Ristea. 

În baza acestei Ordonanţe, unităţile sau subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita, până la data de 29 martie 2013, de la Ministerul Finanţelor Publice,  îm-prumuturi din vărsăminte din privatizare, în limita sumei totale de 800 milioane lei, cu termen de rambursare de maximum 5 ani. Împrumuturile se acordă cu o dobândă situată la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practicate de Banca Naţională a României, la data acordării împrumutului. Azi, rata dobânzii de politică monetară a Băncii Naţionale este de 5,25 la sută.

„Avantajul primăriilor va fi acela că vor putea împrumuta sumele necesare achitării datoriilor la dobânzi mai ­mici decât cele ale băncilor. Un alt punct pozitiv al or-donanţei este acela că, prin plata furnizorilor de bunuri, servicii sau lucrări, aceştia, la rândul lor, îşi vor putea achita obligaţiile către bugetul de stat. Acesta este un as-pect foarte important, prin care se dă o gură de oxigen pentru funcţionarea economiei”, a mai adăugat Claudiu Ristea. 

Tot dânsul ne-a adus la cunoştiinţă faptul că, prin Ordin al Ministerului Finanţelor Publice, lucrătorii Direcţiilor Finanţelor Publice au fost împuterniciţi să efectueze verificări la primării privitoare la realitatea arieratelor, şi totodată pentru identificarea furnizorilor de bunuri şi servicii care au datorii la bugetul de stat. Aceste verificări se vor face până pe data de 28 februarie. 

Autorităţile locale cu datorii vor fi obligate să achite, din aceste împrumuturi, cel puţin 85 la sută din arierate, până la data de 31 martie 2013. Limita de îndatorare pentru împrumuturi este de maximum 70 la sută. Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 3/ 2013, nu se iau în considerare arieratele aflate în litigiu. În cazul nerespectării acestor prevederi de către ordonatorii de credite ai bugetelor locale, directorii direcţiilor finanţelor publice locale vor sista alimentarea atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. În termen de două zile lucrătoare de la data alocării sume-lor, ordonatorii principali de credite vor prezenta unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plată prin care se achită arieratele. În caz contrar, Trezore-ria va retrage din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate conform cererii, corespunzător documentelor neprezentate sau eronate.

La nivelul anului 2012, datoriile totale cumulate ale autorităţilor locale din judeţul Ilfov se ridicau la suma de 150 milioane lei. Din cele 40 de localităţi ale judeţului Il-fov, înregistrează datorii un număr de 25 de primării. Tot pentru anul 2012, bugetul judeţului a fost de 1,257 miliarde lei, iar suma colectată de Direcţia Generală a Fi-nanţelor Publice Ilfov de la primării s-a ridicat la valoarea de 1,167 miliarde lei. 

Totalul veniturilor colectate, pe cele patru bugete admnistrate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ilfov, a însumat 2,847 miliarde lei, reprezentând o creștere de peste 25 la sută faţă de anul 2011. Pe fiecare dintre cele patru bugete, situaţia a fost următoarea: la bugetul de stat s-au încasat 1,949 miliarde lei, la bugetul Fon-dului naţional unic de asigurări de sănătate s-au încasat 246,2 milioane lei, la bugetul Asigurărilor sociale de stat a fost încasată suma de 628,6 milioane lei, iar la buge-tul Asigurărilor pentru șomaj încasarea a fost de aproape 23 milioane lei. 

Cele mai importante venituri la bugetul de stat colectate din judeţul Ilfov au fost cele rezultate din TVA, respectiv 2,074 miliarde lei, urmate de cele rezultate din im-pozitul pe venit- 371,8 milioane lei și de cele din impozitul pe profit- 196,5 milioane lei.

În Ilfov sunt 86.870 contribuabili administraţi de Direcţia Generală a Finanţelor Publice. Dintre aceștia, 31.766 sunt persoane juridice, 42.521 sunt contribuabili cu creanţe în colectare, 3.255 persoane fizice care exercită profesii libere, 6.140 persoane fizice care desfășoară activităţi economice în mod independent, 1.330 asociaţii familiale. Din valorificarea bunurilor confiscate s-au obţinut venituri totale de 6,158 milioane lei.