Conform Agerpres, Ministerul Agriculturii a publicat, recent o serie de propuneri privind principiile de reglementare a arealelor irigabile din România, ce vor sta la ba-za elaborării Legii arealelor irigabile. “În prezent prima care este restricţionată la consum este apa pentru irigaţii”, argumentează Ministerul Agriculturii necesitatea modi-ficării ordinii de prioritate privind restricţiile de utilizare a apei. Pornind de la faptul că pe termen lung, conform estimărilor de specialitate, întreg teritoriul României va fi afectat de deficit de apă, instituţia și-a propus să reglementeze drepturile și obligaţiile statului și ale proprietarilor de teren din arealul irigabil, precum și identificarea mărimii acestor areale și a restricţiilor de alimentare cu apă în funcţie de clasa de calitate a solului și cea de favorabilitate a acestora, pentru prioritizarea investiţiilor. O altă propunere privește interzicerea irigaţiilor în afara arealului și a celor care sunt alimentate din apa subterană pe terenurile din areal, cu excepţia forajelor pentru eli-minarea excesului de apă, dar și identificarea proprietăţilor din areal și înscrierea în cartea funciară a acestora ca teren irigabil sau cu potenţial irigabil – instituirea regis-trului proprietăţilor din arealul irigabil. Nu în ultimul rând, terenurile din arealele irigabile vor fi clasificate pe clase de calitate ale solului și pe clase de favorabilitate pen-tru diferite culturi agricole și stabilirea unor politici de piaţă, urmând să fie introduse unele restricţii “altele decât cele din Legea fondului funciar, privind utilizarea tere-nurilor în alte scopuri decât folosinţa agricolă”. Arealele vor fi cuprinse în hărţi, pe fiecare unitate administrativ-teritorială, cu delimitarea claselor de calitate ale solului și de favorabilitate ale acestora din punct de vedere economic și a restricţiilor de utilizare a acestor terenuri, iar utilizatorii de apă din areal vor avea un “drept de apă per-sonalizat”.