Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Ilfov recrutează candidaţi pentru concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.) – Academia de Poliţie «Al. Ioan Cuza», Bucureşti – Arma Jandarmi, Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi «Grigore Al. Ghica» Drăgăşani, Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi «Petru Rareş», Fălticeni şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale care formează personal pentru nevoile M.A.I. –  Academia Tehnică Militară Bucureşti, Academia Forţelor Terestre ”Nicolae Bălcescu”, Sibiu şi Şcoala de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre ”Basarab I” – sesiunea 2016.

O opțiune sau mai multe

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de selecţie şi de evaluare a cunoştinţelor. În această situaţie, candidaţii vor relua întreaga procedură stabilită pentru recrutare şi selecţie, respectiv vor constitui dosare de recrutare distincte pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat, iar fişa medicală şi rezultatul evaluării psihologice se depun în dosarele de recrutare suplimentare în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către şeful structurii de resurse umane care a realizat recrutarea.

 

Condiții de participare

 

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I., persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I./comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile; să aibă ­vârsta de minimum 18 ani, împliniţi în cursul anului în care participă la concurs; să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat, dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu fi fost destituite dintr‑o funcţie publică în ultimii 7 ani; nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale UE, în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ; să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.